Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1)

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU HẠNG MỤC CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG THUỘC DỰ ÁN TRỒNG MỚI VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1470/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, số 413/QĐ-UBND ngày 30/3/2015, số 1453/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 và số 2279/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về việc phê duyệt và điều chỉnh bổ sung dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 219/QĐ-UBND ngày 20/02/2014, số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 và số 640/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về việc giao kế hoạch Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng ngập mặn ven bin xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2855/TTr-STNMT ngày 15/6/2017 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1659/SNNPTNT ngày 07/6/2017 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 260/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 78,422 triệu đồng, bao gồm: Điều chỉnh dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 107,449 triệu đồng, bao gồm: Quản lý dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục bổ sung, thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.879,32 triệu đồng, chia thành 05 gói thầu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên gói thu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu

9,98

Ngân sách Trung ương (Chương trình mục Tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu) và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

 

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 30 ngày

2

Gói thầu số 02: Giám sát thi công

67,62

Chỉ định thầu

 

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ địa chính

135,98

Chỉ định thầu

 

Quý IV năm 2018

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

4

Gói thầu số 04: Kiểm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

71,0

Chỉ định thầu

 

Quý I năm 2019

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

5

Gói thầu số 05: Chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng trồng cây Cóc Trắng, rừng khoanh nuôi trồng bổ sung (phần đã trồng của năm 2014, 2015)

2.594,74

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh432).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi

            • 11/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực