Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/QĐ-UBND 2019 giá tiêu thụ nước sạch Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum tại Tờ trình số 329/TTr-CNKT&KT ngày 05 tháng 11 năm 2019; ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 721/SXD-PTĐTHTKT ngày 29 tháng 5 năm 2019; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 2974/STC-QLGCS ngày 10 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sử dụng/hộ/tháng

Giá nước tiêu thụ có thuế GTGT (đồng)

Sinh hoạt các hộ dân cư

- Mức từ 01m³ - 10m³ đầu tiên (hộ/tháng)

6.700

- Từ trên 10m³ - 20m³ (hộ/tháng)

7.900

- Từ trên 20m³ - 30m³ (hộ/tháng)

9.800

- Từ trên 30m³ (hộ/tháng)

14.700

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí đấu nối đến khách hàng sử dụng nước, tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp theo quy định.

- Đối với các đối tượng sử dụng vào mục đích khác như các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ…. Giá tiêu thụ nước sạch do đơn vị cung cấp nước quy định theo phương án giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nêu trên nhưng không vượt hệ số tính giá tối đa quy định tại Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD- BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra việc thực hiện quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (KT);
- Lưu: VT, KTTH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(14/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1282/QĐ-UBND 2019 giá tiêu thụ nước sạch Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1282/QĐ-UBND 2019 giá tiêu thụ nước sạch Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (14/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1282/QĐ-UBND 2019 giá tiêu thụ nước sạch Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/QĐ-UBND 2019 giá tiêu thụ nước sạch Kon Tum

            • 13/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực