Quyết định 1282/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thôn Cổ Lũy Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CẤP CHO NHÂN DÂN THÔN CỔ LŨY - LÀNG CÁ, XÃ NGHĨA PHÚ DO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế suất tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng lưới cấp nước;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Công văn số 3814/SNNPTNT-KHTC ngày 13/9/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4235/STC-QLGCS ngày 12/10/2023 và Công văn số 4680/STC-QLGCS ngày 13/11/2023 về việc giải trình một số nội dung liên quan đến phương án giá và quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cấp cho Nhân dân thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã Nghĩa Phú do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi quản lý, vận hành; ý kiến thống nhất của Thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cấp cho Nhân dân thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã Nghĩa Phú do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi quản lý, vận hành đến hết ngày 31/12/2025, như sau:

1. Nội dung chủ yếu:

a) Tổng chi phí sản xuất: 398.776.220 đồng/năm;

b) Sản lượng nước sản xuất: 43.800 m3/năm (đảm bảo quy mô công suất cấp cho 300 hộ dân thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã Nghĩa Phú);

c) Tỷ lệ hao hụt tiêu thụ nước tính theo mức 10%: 4.380 m3/năm (theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mức tối đa 20%);

d) Sản lượng nước thương phẩm: 39.420 m3/năm (đã trừ hao hụt: 4.380m3/năm);

e) Giá thành của 1m3 nước sạch: 10.116 đồng/m3 (tổng chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch (trừ) doanh thu để tính giảm trừ giá thành trong phương án giá nước sạch (nếu có)/Sản lượng nước thương phẩm m3);

g) Giá tiêu thụ nước sạch bình quân: 10.622 đồng/m3 (đã bao gồm thuế VAT 05% và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).

2. Giá tiêu thụ nước sạch cho nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt, cụ thể như sau:

STT

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Lượng nước sử dụng/tháng

Giá tiêu thụ nước sạch đã bao gồm thuế VAT (đồng/m3)

Mức (m3/đồng hồ/tháng)

Hệ số

1

2

3

4

5

Nhóm 1

Hộ dân cư (hộ/tháng)

Mức giá dưới 10m3

0,7

7.435

Từ trên 10m3 đến 20m3

0,85

9.029

Từ trên 20m3

1,05

11.153

Nhóm 2

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

1,2

12.746

Nhóm 3

Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

1,5

15.933

Nhóm 4

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

2,0

21.244

Điều 2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi có trách nhiệm:

1. Đảm bảo cung cấp nước sạch đủ về số lượng, sản lượng theo phương án được duyệt và chất lượng nước phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật của ngành y tế.

2. Tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và các khoản thu khác (nếu có) và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và không thuộc phạm vi áp dụng tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các công trình cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi quản lý, vận hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.903

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thôn Cổ Lũy Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thôn Cổ Lũy Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành22/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thôn Cổ Lũy Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thôn Cổ Lũy Quảng Ngãi

              • 22/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực