Quyết định 1283/QĐ-UBND

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1283/QĐ-UBND 2019 Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

“Hội đồng quản lý Quỹ có 4 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm Chủ tịch và các thành viên, trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.”

Điều 2. Sửa đổi tên gọi “Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế” tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế thành “Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế” để phù hợp với Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- CT và PCT UBND tỉnh
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu VT, NV

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(10/06/2019)

Download Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1283/QĐ-UBND 2019 Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1283/QĐ-UBND 2019 Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1283/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành28/05/2019
       Ngày hiệu lực28/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tháng trước
       (10/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1283/QĐ-UBND 2019 Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1283/QĐ-UBND 2019 Điều lệ Tổ chức Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế Huế

            • 28/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực