Quyết định 1283/QĐ-UBND

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1283/QĐ-UBND phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Tây Ninh 2014 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1283/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 09/KL-TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 09/KL-TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tại Tờ trình số 70-TTr/HLG, ngày 07 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2014 – 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân, trong đó Hội Luật gia các cấp là nòng cốt trong hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Khai thác tiềm năng trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt nhu cầu người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

- Qua tổng kết thực tiễn nhân rộng những mô hình, cách làm mới có hiệu quả đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức thành viên, với cá nhân, cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại cơ sở, ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn hệ thống

1.1. Tiến hành khảo sát, đánh giá các mô hình, thiết chế thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở; thực hiện lồng ghép, hỗ trợ hoạt động, huy động sự tham gia của hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí, phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

Thời gian thực hiện: Quí II năm 2014.

1.2. Tổ chức mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, Nhà văn hóa thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, điểm bưu điện văn hóa xã... để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho Nhân dân theo Luật Hòa giải cơ sở. Phát huy việc phục vụ của tủ sách pháp luật cấp xã để những người làm công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở nghiên cứu nhất là những luật mới có hiệu lực, luật gần gũi đời sống Nhân dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc để nhân rộng hệ thống này theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của hệ thống và tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động

- Hội Luật gia tỉnh đánh giá hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý của tổ chức Hội cấp huyện.

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá hoạt động của các tổ chức thành viên.

Qua đánh giá để có biện pháp phát huy hoạt động có hiệu quả, thiết thực.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Nâng cao năng lực cho các cấp Hội, các tổ chức xã hội trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

3.1. Sở Tư pháp hàng năm cung cấp các tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức của Hội Luật gia và thành viên Mặt trận Tổ quốc, nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng tổ chức.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch năm 2015 tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

4.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.2. Xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, trong đó xác định các tiêu chí về nghĩa vụ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

4.3. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thường xuyên tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên của các tổ chức nói riêng và cho Nhân dân nói chung với hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, đa dạng hóa các hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn các địa phương, các cơ quan liên quan về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện Đề án.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này trong các tổ chức thành viên.

5. Các sở, ban, ngành; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

6. Tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo

6.1. Tiến độ thực hiện

- Giai đoạn 1: Năm 2014 xây dựng kế hoạch và triển khai các văn bản. Cuối năm 2014 sơ kết.

- Giai đoạn 2: Năm 2015 và năm 2016 tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án. Cuối năm 2016 tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6.2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam theo quy định (trước ngày 15/9). Cuối năm 2016 Hội luật gia tổng kết phục vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Hội luật gia Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia các cấp và Ủy ban Nhân dân cấp huyện kịp thời phản ánh về Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Hội Luật gia tỉnh, điện thoại số 066.3813578) ./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2014
Ngày hiệu lực09/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1283/QĐ-UBND phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Tây Ninh 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1283/QĐ-UBND phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Tây Ninh 2014 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1283/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Lưu Quang
        Ngày ban hành09/06/2014
        Ngày hiệu lực09/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1283/QĐ-UBND phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Tây Ninh 2014 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1283/QĐ-UBND phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Tây Ninh 2014 2016

           • 09/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực