Quyết định 1284/QĐ-UBND

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1284/QĐ-UBND 2018 phân công công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO DÕI CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1169/TTr-SYT ngày 27/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo KH;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NN, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO DÕI CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Công chức Văn hóa - Xã hội tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công chức cấp xã).

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (sau đây gọi tắc là cơ sở thực phẩm).

Điều 3. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

1. Tuân thủ các quy định của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản pháp luật hiện hành và Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THEO DÕI CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 4. Trách nhiệm của UBND cấp xã

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn, có các nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ vào kế hoạch, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện cũng như tình hình đặc điểm của địa phương, chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan, xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng quý, hằng năm.

2. Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện và điều kiện thực tiễn của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn.

3. Tổ chức tuyên truyền, vận động về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại cộng đồng, đặc biệt là duy trì tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP trên hệ thống phát thanh của xã.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ trì lập kế hoạch và triển khai kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân công, phân cấp.

5. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

6. Tổ chức thực hiện việc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

7. Hằng năm, theo kế hoạch và nội dung chương trình của cấp trên, tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, phát động chiến dịch truyền thông phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tổ chức kiểm tra liên ngành, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thị xã, thành phố.

8. Giám sát, phát hiện kịp thời và báo cáo lên tuyến trên tình trạng ô nhiễm thực phẩm, các trường hợp ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, giúp tuyến trên điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn y tế thôn bản về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm gắn kết hợp với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của công chức cấp xã

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã ban hành các văn bản, quyết định, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm và tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đã được phê duyệt.

2. Phối hợp với Trạm Y tế, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm an toàn.

3. Phối hợp với Trạm Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm; triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm theo phân cp quản lý.

4. Tham mưu UBND cùng cấp tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý;

5. Tham mưu UBND cùng cấp tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý;

6. Tham mưu UBND cùng cấp thành lập các đoàn kiểm tra, tham gia thành viên đoàn kiểm tra; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

7. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương các cơ sở thực phẩm trên địa bàn không chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các sở: Y tế; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp phối hp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn để công chức cấp xã được phân công theo dõi an toàn thực phẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Quy định này.

3. Trong quá trình triển khai, quy định này sẽ được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1284/QĐ-UBND 2018 phân công công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1284/QĐ-UBND 2018 phân công công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1284/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1284/QĐ-UBND 2018 phân công công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1284/QĐ-UBND 2018 phân công công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm Khánh Hòa

            • 11/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực