Quyết định 1284/QĐ-UBND

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1284/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 148/TTr-STC ngày 15/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính Ngành Tài chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã căn cứ vào Quyết định công bố này vào Website Kiểm soát thủ tục hành chính Kiên Giang tại địa chỉ: http://botthc.kiengiang.gov.vn tải danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính để niêm yết công khai và thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, HCTC;
- Lưu: VT, phmanh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành km theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

01

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

 

Ban Quản lý Khu kinh tế

Không

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

02

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

15 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Không

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

03

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

15 ngày

Ban Quản lKhu kinh tế

Không

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

04

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

 

Ban Quản lKhu kinh tế

Không

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

05

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao

15 ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế

Không

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

06

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của nghđịnh số 151/2017/NĐ-CP .

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/07/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

07

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Ti chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC .

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

08

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

09

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

10

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

11

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Không quá 30 ngày mỗi bước

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

12

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

7 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

13

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

7 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

14

Quyết định tiêu hủy tài sản công

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

15

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

30 ngày

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

16

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

30 ngày

Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

17

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị sự nghiệp công lập

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

18

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị sự nghiệp công lập

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

19

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

20

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước

UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài chính; Các đơn vị khác

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

21

Mua quyển hóa đơn

Không quá 5 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

22

Mua hóa đơn lẻ

Không quá 5 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

23

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

Không quá 2 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

24

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

Không quá 2 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, l phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

01

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

01 tháng đối với dự án nhóm C; 02 tháng đối với dự án nhóm B; 04 tháng đối với dự án nhóm A

Sở Tài chính

Không

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC .

02

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

01 tháng đối với dự án nhóm C; 02 tháng đi với dự án nhóm B; 04 tháng đối với dự án nhóm A

Sở Tài chính

Không

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC .

03

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

3 ngày

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phquy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phquy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phsửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP vNghị định số 106/2011/NĐ-CP ;

- Căn cứ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

II. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ GIÁ

01

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

5 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Giá số 11/2012/QH13

- Nghị đnh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

02

Quyết định giá thuộc thẩm quyền Sở Tài chính

5 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Giá số 11/2012/QH13

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC

III. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Quyết định điều chuyển tài sản công

30 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND .

2

Quyết định bán tài sản công

30 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT- BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

3

Quyết định thanh lý tài sản công

30 ngày

Sở Tài chính

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CÔNG SẢN

01

Mua quyển hóa đơn

Không quá 5 ngày

UBND cấp huyện

không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/07/2018 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

02

Mua hóa đơn lẻ

Không quá 5 ngày

UBND cấp huyện

không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP .

- Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

01

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

01 tháng đối với dự án nhóm C; 02 tháng đối với dự án nhóm B; 04 tháng đối với dự án nhóm A

UBND cấp huyện

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Ti chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

02

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

01 tháng đối với dự án nhóm C; 02 tháng đối với dự án nhóm B; 04 tháng đối với dự án nhóm A

UBND cấp huyện

Không

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1284/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1284/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1284/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýLê Thị Minh Phụng
       Ngày ban hành06/06/2019
       Ngày hiệu lực06/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1284/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1284/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính Kiên Giang

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực