Quyết định 1285/QĐ-UBND

Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1285 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

2. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Triển khai sâu rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Ph biên, giáo dục pháp luật năm 2012. Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt để cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực vận động gia đình và mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; coi đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tư cách đảng viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”; Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016"; Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016"; Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016"; Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016"; Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016". Các đơn vị triển khai thực hiện Đề án tiến hành đánh giá kết quả thực hiện (cụ thể những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị thực hiện những năm tiếp theo).

Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù họp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cùa từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào một s lĩnh vực như: an toàn giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên môi trường, bình đẳng giới, an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...; chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong áp dụng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới; kết hp PBGDPL với theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường, cơ sở đào tạo. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật; xác định đây là môn học quan trọng, bắt buộc trong chương trình đào tạo, giảng dạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL, xác định rõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 1992 sửa đổi; Luật Đất đai sửa đổi; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân, hòa giải viên cơ sở... Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên sâu theo từng lĩnh vực pháp luật. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL theo các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL.

4. Hàng năm, tổ chức triển khai "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cao điểm từ ngày 03 đến ngày 9/11 với nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và những đạo luật có liên quan được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đồi)...;

- Phổ biến, thông tin về các văn bản pháp luật mới và thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực được các cơ quan, tổ chức và nhân dân quan tâm như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Điện lực...

- Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu qu thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, và các hình thức khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tồ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội thảo, tọa đàm, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện "Xây dựng nông thôn mới", Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cơ động trực quan v Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, phố, các khu trung tâm, các trường học, điểm công cộng...

- Riêng trong ngày 09/11, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tập trung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày pháp luật.

5. Tăng cường PBGDPL thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, quy chế của cơ quan, điều lệ các tchức hội, đoàn thể. Phát động đợt cao điểm chấp hành pháp luật. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở và hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Làm tốt việc kết hợp PBGDPL với trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân ở nông thôn. Tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng trên Báo Hà Nam và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyến truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác PBGDPL. Các ngành các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác PBGDPL (Rà soát các quy định, trên cơ sở đó tham mưu ban hành cho phù hợp với từng giai đoạn). Thực hiện việc phổ biến các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Xác định rõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp, hình thức triển khai phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tham gia tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng các Kế hoạch chi tiết về phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành tích cực phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động và các hoạt động chuyên môn của ngành.

4. Sở Tài chính hướng dẫn, dự toán ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL theo đúng quy định; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

5. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng tuyên truyền về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiện toàn mạng lưới tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm đủ biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

7. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1285/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1285/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1285/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1285/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Hồng Nga
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nam

          • 05/11/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/11/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực