Quyết định 1289/QĐ-UBND

Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1289/QĐ-UBND 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CẮM MỐC ĐỊA GIỚI VÀ LẬP HSƠ ĐỊA GII HÀNH CHÍNH CÁC CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC- UBDT ngày 05/01/2005 giữa Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc miền núi hướng dẫn về phụ cấp khu vực cụ thể đối với từng tỉnh;

Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản c định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 183/TTr-STNMT ngày 03/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp cho các các công việc như sau:

1. Công tác chuẩn bị.

2. Xác định đường địa giới hành chính, vị trí cắm mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng; lập bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.

3. Lập bản mô tả đường địa giới hành chính các cấp.

4. Cắm mốc địa giới hành chính.

5. Thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

6. Lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

7. Chỉnh lý, bổ sung hồ sơ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính có sự điều chỉnh.

(Đơn giá chi tiết được quy định tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đơn giá này làm cơ sở cho công tác lập - giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Bộ đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xác định lại trong các trường hợp sau:

- Chi phí lao động kỹ thuật: Khi Nhà nước quy định mức tiền lương tối thiểu khác mức 1.390.000 đồng, thì được tính bổ sung chênh lệch giữa mức tiền lương mới với mức tiền lương cũ.

- Chi phí lao động phổ thông: Trường hợp đơn giá lao động phổ thông có thay đổi trên địa bàn tỉnh thì được tính bổ sung chênh lệch giữa đơn giá lao động phổ thông mới với đơn giá lao động phổ thông cũ.

- Khi áp dụng đơn giá nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Chtịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CVP, PCVP3;
- Cổng thông tin điện tử tỉn
h;
-
Lưu: VT, TH2,5, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1289/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1289/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1289/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1289/QĐ-UBND 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1289/QĐ-UBND 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1289/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1289/QĐ-UBND 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1289/QĐ-UBND 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính tỉnh Lào Cai

            • 13/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực