Quyết định 129/2007/QĐ-UBND

Quyết định 129/2007/QĐ-UBND về đề án Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2007/QĐ-UBND Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu thành phố Vinh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG THIẾT YẾU CHO THÀNH PHỐ VINH, GIAI ĐOẠN 2007 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ;

Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số 2258/TTr.SGTVT-KHTH ngày 05 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Đề án Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG THIẾT YẾU CHO THÀNH PHỐ VINH, GIAI ĐOẠN 2007 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 129/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An. Phía Đông và phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc, phía Tây giáp huyện Hưng Nguyên, phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh, cách thủ đô Hà Nội 300km và thành phố Hồ Chí Minh 1400km. Có vị trí địa lý thuận lợi, là đầu mối giao thông của khu vực Bắc miền Trung với hệ thống giao thông đa dạng, như tuyến Quốc lộ 1A chạy qua thành phố dài hơn 20km, đường tránh thành phố Vinh và đường sắt Bắc - Nam; cảng hàng không, cảng sông Bến Thủy và cảng biển Cửa Lò. Từ thành phố Vinh có thể qua Lào và Đông - Bắc Thái Lan bằng đường bộ theo các tuyến đường QL7, QL46, QL48 và QL8…

Trong những năm qua được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, hệ thống giao thông thành phố Vinh đã có bước phát triển tích cực, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của thành phố thì cơ sở hạ tầng nói chung và hệ thống giao thông nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô của đô thị loại I.

Để thành phố Vinh hội đủ các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2010 và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ thì việc phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu đồng bộ là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy, cần phải xây dựng Đề án "Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020" để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án giao thông phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Các căn cứ pháp lý xây dựng Đề án:

- Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể đô thị Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 49/2000/QĐ-TTg ngày 21/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020;

- Kết luận số 20-KL/TW ngày 02/6/2003 của Bộ Chính trị về kết quả sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XV và một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2005 và 2010;

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010;

- Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chínn phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ;

- Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ;

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh đến năm 2020.

Phần 1

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VINH

I. GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI:

1. Đường bộ:

1.1. Quốc lộ 1A: Đoạn qua thành phố từ Nam Cấm đến cầu Bến Thủy, dài hơn 20km, đoạn đường này đồng thời cũng là đường phố chính của thành phố với các đoạn đường rộng như sau:

+ Đoạn từ Nam Cấm đến Quán Bánh nền đường rộng 12m, mặt đường bêtông nhựa rộng 11m; riêng đoạn qua thị trấn Quán Hành (Km449 - Km451) nền đường rộng 28m, mặt đường bêtông nhựa rộng 2x9.75m, giải phân cách giữa rộng 1.5m, vỉa hè hai bên;

+ Đường Nguyễn Trãi rộng 41m, mặt đường bêtông nhựa rộng 2x9.5m, giải phân cách giữa rộng 2m, nhiều đoạn vỉa hè chưa làm;

+ Đường Mai Hắc Đế, đường Lê Lợi rộng 45m, mặt đường bêtông nhựa rộng 2x9.5m, giải phân cách giữa rộng 2m, nhiều đoạn vỉa hè chưa làm;

+ Đường Quang Trung rộng 56m, mặt đường bêtông nhựa rộng 2x9.5m, giải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè 2x17.5m;

+ Đường Trần Phú rộng 45m, mặt đường bêtông nhựa rộng 14m và 2 đường bên rộng 2x3.5m, ở giữa có giải phân cách cứng; giải phân cách bên rộng 2x3m, vỉa hè 2x9m;

+ Đường Lê Duẩn, đường Nguyễn Du rộng 45m, mặt đường bêtông nhựa rộng 2x11.5m, giải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè 2x10m.

1.2. Đường tránh QL1A: Dài 25Km, hoàn thành xây dựng đợt 1, nền đường rộng 12m, mặt rộng 11m (quy hoạch chỉ giới đường đỏ rộng 100m).

1.3. Quốc lộ 46: Từ Cửa Lò đến Vinh lên Nam Đàn, Thanh Chương đến cửa khẩu Thanh Thuỷ, nối với nước bạn Lào dài 80.75Km, quy mô hiện trạng như sau:

+ Đoạn từ cảng Cửa Lò (Km0) - ngã tư Quán Bánh (Km14): Nền đường rộng 16m, mặt đường bêtông nhựa rộng 15m (đoạn từ ngã tư Quán Bánh đến ngã tư chợ Vinh trùng QL 1A, không tính vào QL46);

+ Đoạn từ ngã tư chợ Vinh (Km14) - hồ cá Cửa Nam (Km15+100) đoạn này gọi là đường Phan Đình Phùng rộng 45m, mặt đường bêtông nhựa rộng 14m và 2 đường bên rộng 2x3m; giải phân cách bên rộng 2x3m, vỉa hè hai bên;

+ Đoạn từ hồ cá Cửa Nam (Km15+100) - Km17+200: Mặt đường bêtông nhựa rộng 2x8.5m, nền đường rộng 19m, giải phân cách giữa rộng 1m;

+ Đoạn từ Km17+200 - cầu Mượu (Km21+700): Mặt đường bêtông nhựa rộng 2x7m, nền đường rộng 16m, giải phân cách giữa rộng 1m;

+ Đoạn từ cầu Mượu (Km21+700) - cầu Rộ (Km49+500): Mặt đường bêtông nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m; đối với đoạn thuộc thị trấn Nam Đàn mặt đường bêtông nhựa rộng 15m, nền đường rộng 18m, vỉa hè rộng 2x1.5m;

+ Đoạn từ cầu Rộ (Km49+500) đến giao đường Hồ Chí Minh (Km60) mặt đường bêtông nhựa rộng 7m, nền đường rộng 9m; đoạn còn lại mặt đường bêtông nhựa rộng 6m, nền đường rộng 7.5m.

1.4. Đường ven sông Lam (Cửa Hội - Vinh - Nam Đàn): Dự án đang được triển khai thi công, tuyến chính dài 56km, quy mô đường cấp III: nền rộng 11m, mặt rộng 9m. Riêng đoạn qua thành phố Vinh (từ cổng kho xăng dầu Hưng Hoà đến gặp QL1A) nền rộng 42m, mặt rộng 2x11m, giải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè 2x8m và đoạn thuộc thị trấn Nam Đàn quy mô theo quy hoạch thị trấn, nền rộng 15m, mặt rộng 12m. Hiện tại đoạn từ Cửa Hội - Vinh cơ bản đã hoàn chỉnh, đoạn Vinh - Nam Đàn dự kiến năm 2008 hoàn thành.

1.5. Đường trung tâm Vinh - Cửa Lò: Nối từ ga đường sắt cao tốc - ngã ba Quán Bàu - Cửa Lò, dài 18km. Hiện tại đang triển khai thi công đoạn từ ngã ba Quán Bàu đến đường Trương Văn Lĩnh, dài 1.1km quy mô mặt cắt ngang 72m, mặt đường rộng 2x16m, giải phân cách giữa rộng 20m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m. Đoạn còn lại chưa có đường.

1.6. Đường Vinh - Cửa Hội (Tỉnh lộ 535): Dài 11km, đoạn qua TP Vinh (đường Lê Viết Thuật) nền đường rộng 36m, mặt đường rộng 21m; đoạn còn lại nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 6m, thảm nhựa đã lâu, đường chật hẹp.

1.7. Đường 536 (Nam Cấm - Cửa Lò): Dài 7.5km, hiện tại đang được nâng cấp nền đường rộng 12m, mặt đường BTN rộng 9m, dự kiến năm 2008 hoàn thành. Đây là tuyến đường quan trọng nối QL1A - Khu kinh tế Đông Nam với cảng Cửa Lò.

1.8. Đường 534: Dài 42.5km, quy mô hiện trạng như sau:

+ Đoạn từ QL46 (Km0) đến thị trấn Quán Hành (Km5+500) dài 5.5km nền đường rộng 7.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 5.5m; đoạn từ Km5+500 - Km8 đi trùng QL1A và đường tránh QL1A;

+ Đoạn từ Km8 - Km36 nền đường rộng 6.5m, mặt đường láng nhựa rộng 3.5m; đoạn còn lại mặt đường đá dăm nước rộng 3.5m, nền đường rộng 6.5m.

1.9. Đường 558: Dài 25km, quy mô hiện trạng như sau:

+ Đoạn từ Km0 (cầu Cửa Tiền) - Km7: Nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m, đường chật hẹp;

+ Đoạn từ Km7 - Km17 trùng dự án đường ven sông Lam;

+ Đoạn từ Km17 - Km24+600 nền đường rộng 9m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 8m. Hiện tại đoạn này đang chuẩn bị thảm BTN.

1.10. Đường 8B (cầu Cửa Tiền - Yên Xuân): Dài 8km, một số đoạn là đường đất nhỏ, còn lại các đoạn khác chưa có đường.

1.11. Đường Nguyễn Văn Trỗi: Từ ĐT558 (cầu Mưng) đến chợ Cầu, xã Hưng Trung, Nghi Lộc dài 20km, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3.5m. Mặt đường một số đoạn là đá dăm thấm nhập nhựa, còn lại là cấp phối.

Hiện tại tuyến đường này đang được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp V, nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m. Dự kiến năm 2009 hoàn thành.

1.12. Đường Hưng Hoà - Hưng Lộc - Nghi Đức - Nghi Ân - Nghi Trường - Nghi Xá: Nối từ đường ven sông Lam đến ĐT536 dài 20km nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m.

1.13. Đường GT nối từ QL1A vào khu du lịch Bãi Lữ: Dài 4km, hiện tại đã xây dựng xong giai đoạn 1 theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng nền đường rộng 9m, mặt đường bêtông nhựa rộng 8m.

1.14. Đường ven biển ĐT536 - đập Nghi Quang - Nghi Thiết - Nghi Yên: Dài 16km nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m.

1.15. Đường Nghi Yên - Nghi Thiết: Điểm đầu nối với đường từ QL1A vào khu du lịch Bãi Lữ, điểm cuối nối với đường ven biển. Chiều dài tuyến 8km, đường hiện tại là đường đất rộng 4 - 5m.

1.16. Đường Đền Cuông - Cửa Hiền: Dài 4km nền đường rộng 9.0m, mặt đường bêtông nhựa rộng 6.0m.

1.17. Đường chợ Sơn - Phúc Thọ: Dài 9km, nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m.

1.18. Đường Quán Hành - Nghi Diên - Hưng Trung: Nối với đường Nguyễn Văn Trỗi của huyện Hưng Nguyên, dài 6km, nền đường rộng 6.5m, mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m.

2. Đường sắt:

Tuyến chính đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh Nghệ An dài 84km chạy song song với QL1A, trong đó đoạn đi qua thành phố Vinh dài gần 6km. Dọc tuyến đường sắt có nhiều đường ngang dân sinh giao cùng mức với đường sắt, chưa có đường gom và hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn chạy tàu. Ga Vinh đã được nâng cấp thành ga loại 1 (năm 2005).

3. Cảng hàng không Vinh:

Cảng hàng không Vinh là cảng hàng không nội địa, dùng chung giữa dân dụng và quân sự. Cảng có đường băng dài 2.400m, rộng 45m, tiếp nhận các loại máy bay hạng trung A320 - A321 và tương đương. Cảng có hệ thống đài chỉ huy rađa thứ cấp, đài tiếp cận VOR/DME và đài K1, K2; có nhà ga rộng 2.000m2, sân đỗ ôtô và sân đỗ máy bay đạt tiêu chuẩn quốc gia. Hiện nay chỉ có 01 tuyến bay nội địa đi thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 1 chuyến/ngày; chỉ lên xuống được ban ngày khi thời tiết thuận lợi vì không có hệ thống đèn tín hiệu phục vụ bay đêm và thiết bị cất hạ cánh khi thời tiết xấu.

4. Đường thuỷ:

4.1. Cảng Cửa Lò:

Cảng biển Cửa Lò cách thành phố Vinh khoảng 18km về phía Đông Bắc, là cảng tổng hợp quốc gia. Cảng hiện có 4 bến cho tàu 01 vạn tấn với tổng chiều dài 600m, trong đó có 01 cầu cảng Containes; có 03 kho hàng với diện tích khoảng 13.000 m2, hoạt động tốt. Hiện cảng đang sửa chữa kho số 2, sửa chữa bến số 1, số 2, nạo vét luồng, xây dựng hệ thống kè chắn cát phía Nam, mua sắm thiết bị bốc xếp... Sản lượng hàng qua cảng năm 2007 ước đạt 1,4 triệu tấn.

Luồng cảng hiện tại sâu -5.5m, rộng 80m, bảo đảm cho tàu 10.000 tấn ra vào an toàn.

4.2. Cảng Bến Thuỷ:

Cảng Bến Thuỷ có 04 bến với tổng chiều dài 150m, 02 kho, năng lực thông qua 300.000 - 500.000 tấn hàng hoá/năm, trong đó mặt hàng than rời là chủ yếu, chiếm 50% lượng hàng hoá thông qua cảng. Ngoài ra tại khu vực này còn có một số bến vật liệu xây dựng như cát, sỏi....

Luồng vào cảng cạn, tàu cỡ dưới 1.000 tấn ra vào khó khăn, thường xuyên phải nạo vét rất tốn kém. Cảng phải lưu bãi thường xuyên một lượng lớn than rời nên gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị, hiện đã có chủ trương di dời cảng vật liệu ra ngoại thành.

Ở phía Cửa Hội có cảng Hải quân, cảng cá và các cảng dịch vụ khác.

II. Giao thông nội thị:

Hệ thống đường phố của thành phố Vinh được xây dựng theo quy hoạch trên cơ sở hạ tầng hiện có nên quy mô mặt cắt ngang tương đối rộng rãi so với nhiều đô thị khác.

Đến nay toàn thành phố có 120 tuyến đường đã được đặt tên với tổng chiều dài 156,8km, bao gồm cả đường đô thị và đường khu dân cư (đường rộng >12m), trong đó mặt đường thảm bêtông nhựa 65km, còn lại là mặt đường đá dăm láng nhựa và các kết cấu khác.

- Đường đô thị:

Các trục đường phố chính rộng từ 45 - 56m, phần xe chạy từ 4 - 6 làn xe, gồm các đường: Cao Thắng, Quang Trung, Trường Thi, Lê Lợi, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phan Đình Phùng... Riêng đường Lê-Nin và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rộng 56m, mặt đường có 8 làn xe.

Các trục đường phố chính khác rộng từ 30 - 40m, mặt đường gồm 4 làn xe, gồm các đường: Nguyễn Sỹ Sách, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong...

Kết cấu mặt các trục đường trên phần lớn là bêtông nhựa, tuy nhiên một số trục đường được xây dựng qua nhiều thời kỳ nên chất lượng không cao.

Hiện tại mạng lưới đường cấp đô thị có mật độ khoảng 2,6km/km2, khoảng cách giữa các đường chính trung bình 1 - 1,2km và mới chủ yếu làm được phần mặt đường, còn vỉa hè, cây xanh làm chưa được bao nhiêu. Một số tuyến đường công trình điện chiếu sáng, điện thoại... chưa có hệ thống hào kỹ thuật ngầm, dây chằng chịt, bố trí cao thấp... không an toàn và làm mất mỹ quan thành phố.

Về hệ thống thoát nước, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống cống thoát nước hoặc có nhưng chắp vá không hoàn chỉnh nên khi mưa lớn đã gây ngập úng, làm công trình xuống cấp nhanh.

- Đường khu dân cư:

Đối với các đường khu dân cư mặt đường chủ yếu là đá dăm láng nhựa hoặc bêtông ximăng. Nhìn chung, hệ thống giao thông ở các khu dân cư chưa được đầu tư thoả đáng, đường chật hẹp, thiếu đồng bộ về công trình thoát nước, vỉa hè, cây xanh, hào kỹ thuật... Một số khu không đáp ứng được yêu cầu đi lại, dễ xảy ra tại nạn, khó khăn trong công việc chữa cháy, cứu nạn.

- Về hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Các nút giao trọng điểm đã bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông, gồm 17 vị trí (trong đó 09 vị trí lắp đặt thiết bị mới).

Đó là các nút giao: Quán Bàu, Ngân hàng, Chùa Diệc, ngã tư chợ Vinh, hồ cá Cửa Nam, ngã tư Đại học Vinh, ngã Sáu, ngã tư UBND tỉnh, ngã tư Trạm 07, ngã tư cầu Bưu điện, ngã tư cầu Kênh Bắc mới, ngã tư cầu Kênh Bắc cũ, ngã ba Nguyễn Văn Cừ, khu dân cư nam Nguyễn Sĩ Sách, ngã tư Lý Thường Kiệt - Trường Chinh, ngã tư Quang Trung - Phan Chu Trinh, ngã tư Phong Định Cảng - Phan Đăng Lưu.

- Về hệ thống bến, bãi đỗ xe: Hiện tại có 03 vị trí: bến xe Vinh nằm trên đường Lê Lợi, bến xe chợ Vinh nằm trên đường Cao Xuân Huy và bãi đỗ xe khách sạn Sơn Thuỷ nằm trên đường Ngô Thì Nhậm.

Các bến xe đều nằm ở trung tâm thành phố, cơ bản thuận lợi cho hành khách nhưng làm giao thông phức tạp và ô nhiễm môi trường; ở các khu dân cư, đặc biệt là các khu chung cư cũ, thiếu các bãi đỗ xe, công trình công cộng... đã làm ảnh hưởng đến giao thông thành phố.

Phần 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. MỤC TIÊU:

Xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh tương xứng với quy mô của đô thị loại I vào năm 2010; phát triển mạng lưới giao thông đối ngoại, liên kết các đô thị, phấn đấu đến năm 2020, khu vực Vinh - Cửa Lò là đầu mối giao thông, cửa ra vào quan trọng của vùng Bắc Trung bộ, cả nước và quốc tế.

II. NHIỆM VỤ:

1. Đường bộ:

1.1. Quốc lộ 1A:

a) Đoạn từ Nam Cấm - Vinh (dài 14,5km): Theo quy hoạch đến năm 2020:

- Mở rộng đoạn Nam Cấm (Km443+500) - Vinh (Km458+00) về phía bên phải (phía Tây) thành đường hai chiều, mặt cắt ngang (tính từ mép rào bảo vệ đường sắt) rộng 42.5m, mặt đường rộng 2x12.25m, giải phân cách giữa rộng 2m, vỉa hè bên phải (phía Tây) rộng 13m, bên trái rộng 3m. Đối với đoạn đi cách xa đường sắt từ Km443+500 - Km446+500 vỉa hè hai bên rộng 2x13m (mặt cắt ngang rộng 52.5m).

- Xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao thông Quán Bánh, đường gom phía Nam đường sắt.

Tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 1 từ năm 2009 - 2013 đầu tư xây dựng đoạn Vinh - Quán Hành dài 7km hoàn chỉnh theo quy hoạch; xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao thông Quán Bánh và xây dựng hệ thống đường gom phía Nam đường sắt.

Kinh phí đầu tư 350 tỷ;

+ Giai đoạn 2 năm 2015 - 2020 xây dựng đoạn Quán Hành - Nam Cấm dài 7.5km hoàn chỉnh theo quy hoạch và hệ thống đường gom phía Nam đường sắt. Kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng.

b) Đoạn trong thành phố:

Đoạn trong thành phố từ Quán Bánh đến cầu Bến Thuỷ hiện tại phần mặt đường, giải phân cách đã hoàn chỉnh theo quy hoạch, vỉa hè một số đường đã được xây dựng cơ bản xong như đường Lê Lợi, Quang Trung... còn lại xây dựng chưa đồng bộ hoặc chưa đủ bề rộng theo quy hoạch. Giai đoạn 2008 - 2010 phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng…

Tổng kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng.

1.2. Đường tránh QL1A (dài 25km):

Theo quy hoạch chỉ giới đường đỏ rộng 100m, nền đường rộng 60m, mặt đường rộng 2x18m, giải phân cách giữa rộng 18m, hành lang mỗi bên rộng 20m;

Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao với QL46, nút giao với đường tránh QL46 tại KCN Bắc Vinh và ở các nút giao quan trọng khác. Kinh phí đầu tư 1.500 tỷ đồng;

Giai đoạn 1 đã đầu tư xây dựng xong nền đường rộng 12m, mặt đường BTN rộng 11m (theo hình thức BOT).

1.3. Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Vinh: Theo Quyết định số 412/QĐ- TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đường cao tốc đoạn Ninh Bình - Vinh dài 198km. Dự kiến thời gian khởi công năm 2010, hoàn thành năm 2015.

1.4. Đường QL46:

Theo quy hoạch, mở rộng QL46 đoạn Cửa Lò - Nam Đàn với quy mô mặt cắt ngang các đoạn như sau:

- Đoạn Cửa Lò - Quán Bánh (dài 14km) và đoạn tránh QL46 từ Quán Bánh - Khu công nghiệp Bắc Vinh - đường tránh QL1A - Eo Gió - Nam Giang (dài 10km): Quy mô mặt cắt ngang rộng 52m, mặt đường rộng 2x14m, giải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m;

- Đoạn từ hồ cá Cửa Nam - Nam Đàn (dài 16km): Quy mô mặt cắt ngang rộng 36m, mặt đường rộng 2x9.5m, giải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè hai bên rộng 2x7m (đoạn từ ngã tư chợ Vinh - hồ cá Cửa Nam giữ nguyên như hiện tại);

Tổng mức đầu tư 960 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 1 từ năm 2009 - 2011 đầu tư xây dựng đoạn tránh QL46 đoạn từ Khu công nghiệp Bắc Vinh (cuối đường Đặng Thai Mai) - đường tránh QL1A - Eo Gió - Nam Giang nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 14m.

Kinh phí đầu tư 160 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2 từ năm 2011 - 2015 đầu tư nâng cấp đoạn Cửa Lò - Quán Bánh (dài 14Km) nền rộng 36m, mặt đường rộng 2x14m, giải phân cách giữa rộng 4m; xây dựng cầu vượt đường sắt Cửa Nam, cầu vượt đường sắt cao tốc. Kinh phí đầu tư 450 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 3 từ năm 2018 - 2025 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch. Kinh phí đầu tư 350 tỷ đồng.

1.5. Đường ven Sông Lam:

Tuyến chính dài 56km. Theo quy hoạch đến năm 2020, đoạn từ Cửa Hội đến thành phố Vinh (đến gặp QL1A) quy mô mặt cắt ngang rộng 42m, mặt đường rộng 2x11m, giải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè hai bên rộng 2x8m; đoạn từ TP Vinh đến đầu thị trấn Nam Đàn quy mô đường cấp III, nền rộng 11m, mặt rộng 9m và đoạn thuộc thị trấn Nam Đàn quy mô theo quy hoạch thị trấn, nền rộng 15m, mặt rộng 12m, vỉa hè 2x1.5m. Tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 đến năm 2008 đầu tư xây dựng xong toàn tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp III nền rộng 11m, mặt rộng 9m và các tuyến nhánh. Đối với đoạn từ cổng kho xăng dầu Hưng Hoà đến gặp QL1A và đoạn thuộc thị trấn Nam Đàn xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch. Kinh phí đầu tư 774 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020 xây dựng đoạn từ Cửa Hội đến cổng kho xăng dầu Hưng Hoà theo quy hoạch mặt cắt ngang rộng 42m, mặt đường rộng 2x11m, giải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè rộng 8m. Kinh phí đầu tư giai đoạn 2 là 500 tỷ đồng.

1.6. Xây dựng đường Trung tâm Vinh - Cửa Lò:

Đường trung tâm Vinh - Cửa Lò dài 18km. Đây là tuyến đường rất quan trọng, kết nối từ ga đường sắt cao tốc đến cảng Cửa Lò, đường bộ kết hợp với đường sắt trên cao. Quy mô các đoạn cụ thể như sau:

- Đoạn từ ga đường sắt cao tốc đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dài 7km quy mô mặt cắt ngang 72m, mặt đường rộng 2x16m, giải phân cách giữa rộng 20m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m;

- Đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cửa Lò dài 11Km, quy mô mặt cắt ngang 160m, bao gồm đường chính rộng 8 làn xe và hai đường bên, mỗi đường 02 làn xe, ở giữa có giải phân cách, vỉa hè hai bên; Tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2010:

* Đoạn từ ngã ba Quán Bàu đến đường Trương Văn Lĩnh (dài 1,1Km): Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, mặt cắt ngang 72m, mặt đường rộng 2x16m, giải phân cách giữa rộng 20m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m. Kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng (đang thi công);

* Đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh - Cửa Lò: Dài 11km, xây dựng hai đường bên, mỗi đường rộng 02 làn xe, ở giữa là giải đất dự trữ; cắm mốc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch rộng 160m. Kinh phí đầu tư 350 tỷ đồng;

Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 450 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2 từ năm 2010 - 2015:

* Đoạn từ ngã ba Quán Bàu đến đường Lệ Ninh (1km): Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, mặt cắt ngang 72m, mặt đường rộng 2x16m, giải phân cách giữa rộng 20m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m;

* Đoạn từ đường Lệ Ninh đến ga đường sắt cao tốc: Dài 5km, xây dựng hai đường bên, mỗi đường rộng 02 làn xe, ở giữa là giải đất dự trữ; cắm mốc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch rộng 72m; xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc-Nam. Kinh phí đầu tư giai đoạn 2 là 250 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 3 từ năm 2015 - 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch. Kinh phí đầu tư 600 tỷ đồng.

1.7. Nâng cấp đường Vinh - Cửa Hội (ĐT 535):

Đường Vinh - Cửa Hội (ĐT535) dài 11km, theo quy hoạch đến năm 2020, nền đường rộng 45m, mặt đường rộng 2x14m, vỉa hè hai bên rộng 2x8.5m. Thời gian thực hiện 2009 - 2015. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

1.8. Dự án đường bộ ven biển đoạn Diễn Châu - Cửa Lò:

Dự án đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An dài khoảng 80km (hiện đang được Cục đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết), trong đó đoạn Diễn Châu - Cửa Lò dài khoảng 25km, quy hoạch đến năm 2020 quy mô mặt cắt ngang rộng 18m, mặt đường rộng 15m.

Tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2012 đầu tư xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m; xây dựng cầu Nghi Quang. Kinh phí đầu tư 280 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, nền đường rộng 18m, mặt đường rộng 15m, kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng.

1.9. Đường nối từ Cửa Lò - Nam Cấm - đường bộ cao tốc:

Chiều dài tuyến 10km, trong đó 01km đầu trùng với đường Nam Cấm - Cửa Lò (ĐT536); đoạn tiếp theo đi về phía Nam ĐT536, cách ĐT536 khoảng 1.0 - 1.5km. Theo quy hoạch quy mô mặt cắt ngang rộng 52m, mặt đường rộng 2x14m, giải phân cách rộng 4m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m.

Tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2010 đầu tư xây dựng nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 14m, cắm mốc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch rộng 52m.

Kinh phí đầu tư 190 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 từ năm 2010 - 2015 thi công hoàn chỉnh theo quy hoạch. Kinh phí đầu tư 240 tỷ đồng.

1.10. Nâng cấp đường 534:

Theo quy hoạch nâng cấp ĐT 534 đoạn từ QL46 (chợ Sơn) đến Nghi Phương dài 18km, quy mô các đoạn như sau:

- Đoạn từ QL46 đến đường tránh QL1A dài 8km quy mô mặt cắt ngang 52m, mặt đường rộng 2x14m, giải phân cách giữa rộng 4m, vỉa hè hai bên rộng 2x10m;

- Đoạn từ đường tránh QL1A đến Nghi Phương dài 10km quy mô mặt cắt ngang 36m, mặt đường rộng 21m, vỉa hè hai bên rộng 2x7.5m.

Tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2010 đầu tư nâng cấp đoạn từ QL46 (chợ Sơn) - Quán Hành dài 5.5km (trùng đường cũ) quy mô như sau:

* Đoạn từ Km0+00 - Km5+00: Nền đường rộng 16.5m, mặt đường rộng 15.5m;

* Đoạn trong thị trấn từ Km5+00 - Km5+500: Nền đường rộng 22.0m, mặt đường rộng 15.5m, vỉa hè hai bên rộng 2x3m (dự án đã phê duyệt).

Kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2 từ năm 2010 - 2015 đầu tư xây dựng đoạn từ Quán Hành đến Nghi Phương dài 10km nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; xây dựng cầu vượt đường sắt cao tốc.

Kinh phí đầu tư 180 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 3 từ năm 2018 - 2025 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Kinh phí đầu tư 450 tỷ đồng.

1.11. Xây dựng cầu Bến Thuỷ II: Vị trí cách cầu cũ khoảng 200m về phía thượng lưu, nối đường tránh Vinh sang Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện 2009 - 2015, Tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

1.12. Đường 558:

Chiều dài tuyến 14.6km (đoạn trùng đường ven sông Lam không tính vào dự án). Quy hoạch đến năm 2020, đoạn đầu từ cầu Cửa Tiền đến đường tránh QL1A dài 01km và đoạn cuối tuyến từ Km23+400 - Km24+600 (đoạn trong thị trấn Hưng Nguyên) dài 1.2km quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 45m, mặt đường rộng 2x11.5m, giải phân cách giữa rộng 8m, vỉa hè hai bên rộng 2x7m;

Các đoạn còn lại quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m;

Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 đến năm 2010 đầu tư xây dựng đoạn cầu Cửa Tiền - Hưng Châu dài 7km theo tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường BTN rộng 8m (tuyến nhánh dự án đường ven sông Lam). Kinh phí đầu tư 50 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 từ 2015 - 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng.

1.13. Đường 8B (cầu Yên Xuân - Cửa Tiền):

Chiều dài tuyến 8km. Quy hoạch đến năm 2020 quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2010 đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp V, nền đường rộng 6.5m, mặt rộng 5.5m (tuyến nhánh dự án đường ven sông Lam). Kinh phí đầu tư 30 tỷ.

- Giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020 xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cấp III. Kinh phí đầu tư 50 tỷ đồng.

1.14. Cầu Yên Xuân (cầu đường bộ):

Cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam dài 500m, rộng 8m, nối đường 8B sang Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện 2010 - 2015, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

1.15. Đường Nguyễn Văn Trỗi:

Chiều dài tuyến 23km (nối ĐT558 đến ĐT534), quy hoạch đến năm 2020 quy mô đường cấp III, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 đến năm 2010 đầu tư xây dựng đoạn Km0 - Km20 (nối đường Quán Hành - Nghi Diên - Hưng Trung) theo tiêu chuẩn đường cấp V nền đường rộng 6.5m, mặt rộng 3.5m, kinh phí đầu tư 70 tỷ.

- Giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cấp III. Kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng.

1.16. Dự án đường Hưng Hoà - Hưng Lộc - Nghi Đức - Nghi Ân - Nghi Trường - Nghi Xá:

Chiều dài tuyến 20km (nối từ đường ven sông Lam đến đường Cửa Lò - Nam Cấm - ĐB cao tốc), theo quy hoạch quy mô mặt cắt ngang rộng 45m, mặt đường rộng 2x14m, vỉa hè hai bên rộng 2x8.5m. Tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 từ năm 2010 - 2015 đầu tư xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV ĐB, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m, kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2025 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, kinh phí đầu tư 450 tỷ đồng.

1.17. Dự án đường Nghi Thái - Nghi Vạn - Đô Lương:

Chiều dài tuyến 60km, theo quy hoạch quy mô các đoạn như sau:

- Đoạn từ Nghi Thái đến đường tránh QL1A dài 14km quy mô mặt cắt ngang rộng 45m, mặt đường rộng 2x14m, vỉa hè hai bên rộng 2x8.5m;

- Đoạn từ đường tránh QL1A đi Đô Lương dài 46km quy mô đường cấp III, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m.

Tổng mức đầu tư 620 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 1 từ năm 2010 - 2015 đầu tư xây dựng đoạn Nghi Thái - đường tránh QL1A dài 14km nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m.

Kinh phí đầu tư 120 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2025 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch; xây dựng cầu vượt đường sắt cao tốc và nút giao thông khác mức với đường bộ cao tốc. Kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng.

1.18. Đường giao thông nối từ QL1A vào khu du lịch Bãi Lữ:

Chiều dài tuyến 4km, quy hoạch đến năm 2020 quy mô mặt cắt ngang rộng 18m, mặt đường rộng 15m. Tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng.

Hiện tại đã xây dựng xong giai đoạn 1 nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m, kinh phí đầu tư 23 tỷ đồng. Giai đoạn 2015 - 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng.

1.19. Đường Nghi Yên - Nghi Thiết:

Chiều dài tuyến 8km, quy hoạch đến năm 2020, nền đường rộng 18m, mặt đường rộng 15m. Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.

- Giai đoạn đến 2010 đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m. Kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2015 - 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng.

1.20. Xây dựng cầu Cửa Hội: Nối với đường ven biển Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện 2015 - 2020. Tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

1.21. Hệ thống bến xe: Để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2010 - 2015 cần xây dựng các bến xe ra ngoài trung tâm thành phố, cụ thể là bến xe phía Nam, phía Tây và phía Bắc thành phố. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

2. Đường thủy:

2.1. Cảng Cửa Lò:

Xây dựng bến mới cho tàu 3 vạn tấn, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá cho tỉnh Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, một phần cho Bắc Trung bộ, CHDCND Lào và Thái Lan. Vùng phía Tây cảng Cửa Lò quy hoạch làm các bến than, vật liệu XD... cho các tàu nhỏ hơn.

- Giai đoạn từ năm 2009 - 2015: Xây dựng mới bến số 5, số 6 với tổng chiều dài khoảng 390m, cho tàu 3 vạn tấn; xây dựng đê chắn sóng phía Nam (từ hòn Lèn Chu) và đê chắn sóng phía Bắc (từ núi Mũi Rồng); nạo vét luồng vào cảng đảm bảo tàu 3 vạn tấn ra vào bình thường. Kinh phí đầu tư 1.200 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2015 - 2020: Xây dựng mới bến số 7 cho tàu 3 vạn tấn, nạo vét luồng vào cảng; xây dựng các bến than, vật liệu xây dựng ở phía Tây cảng Cửa Lò. Kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng.

2.2. Cảng Cửa Hội:

Xây dựng cảng cá Cửa Hội cho tàu đánh cá cỡ từ 23CV - 800CV cập bến. Tăng cường dịch vụ hạ tầng trên bờ như chế biến, bảo quản hải sản và thực phẩm; dịch vụ đảm bảo hàng hải như xăng dầu, nước ngọt, nước đá, sửa chữa nhỏ...Thời gian thực hiện 2010 - 2015. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

2.3. Cảng Bến Thủy:

Nâng cấp cảng Bến Thuỷ hiện tại thành cảng du lịch, chuyển cảng than ra khỏi thành phố và cảng hàng hoá chuyển về xã Hưng Hòa (cách hạ lưu cảng Bến Thuỷ hiện tại khoảng 3km). Kinh phí đầu tư 155 tỷ đồng.

- Giai đoạn 1 từ năm 2008 - 2010:

+ Chuyển cảng hàng hóa về xã Hưng Hòa, quy mô đạt cảng cấp II. Trước mắt đầu tư xây dựng cảng có quy mô công suất đạt 250.000 tấn/năm cho các cỡ tàu <1.000 tấn. Kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng.

+ Chuyển cảng than về phía Cửa Hội và nâng cấp cảng Bến Thủy hiện tại thành cảng du lịch, di dời bến vật liệu xây dựng. Kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2010 - 2015 đầu tư xây dựng cảng hàng hóa Hưng Hòa đạt cảng cấp II. Kinh phí đầu tư 50 tỷ.

3. Đường sắt:

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đoạn Hà Nội - Vinh dự kiến khởi công vào năm 2010; vị trí xây dựng đi về phía Tây đường sắt hiện nay, Ga Vinh được quy hoạch ở khu vực phía Tây đường tránh QL1A, là ga đầu mối (quy hoạch đường vào thành phố trùng với tuyến trung tâm xuống thị xã Cửa Lò). Giai đoạn từ nay đến năm 2010:

+ Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển cảnh báo đường sắt, nâng cấp hệ thống đường ngang, chắn đường sắt; hệ thống thông tin tín hiệu, báo động khi có tàu đi qua; Xây dựng các đường ngang, đường gom đảm bảo an toàn giao thông.

+ Tách ga hàng hoá ra khỏi ga hành khách Vinh hiện nay, xây dựng ga hàng hoá ở Mỹ Lý;

+ Quy hoạch tuyến đường sắt từ ga hàng hóa Mỹ Lý - Cửa Lò để xây dựng trong giai đoạn 2010 - 2015, phục vụ vận chuyển hàng hoá qua cảng Cửa Lò.

4. Cảng hàng không Vinh:

Nâng cấp, đầu tư xây dựng cảng hàng không Vinh theo quy hoạch Tổng thể đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2006 (giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025) đạt cấp cảng hàng không 4C (theo ICAO) và sân bay quân sự cấp 2. Tổng mức đầu tư 805 tỷ đồng.

- Giai đoạn từ nay đến 2010:

+ Xây dựng đường trục vào cảng hàng không (nối đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) rộng 56m, khởi công cuối năm 2007;

+ Đầu tư hệ thống đèn tín hiệu phục vụ bay đêm, cuối năm 2007 thực hiện;

+ Mở rộng sân đỗ ôtô (phía trước nhà ga), nâng cấp đường lăn, sân đỗ máy bay, xây dựng phù điêu về Bác Hồ, khởi công năm 2008.

+ Xây dựng hệ thống hàng rào xung quanh sân bay, đầu 2008 thực hiện;

+ Lắp đặt hệ thống thiết bị hạ cánh ILS, thời gian thực hiện 2008 - 2009.

+ Mở thêm một số tuyến bay quốc tế, nội địa khi có nhu cầu.

- Giai đoạn 2015 - 2020: Nâng cấp hệ thống đường lăn; kéo dài đường cảng hàng không thêm 600m đạt kích thước 3.000mx45m. Kết cấu đảm bảo khai thác thường xuyên máy bay A320/A321 và tương đương...

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh đến năm 2020 là 11.372 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Nhu cầu vốn

Nguồn vốn (dự kiến)

Địa phương

Trung ương

Trái phiếu chính phủ

Quốc phòng

Doanh nghiệp

Cộng

1

Giai đoạn đến năm 2010

1.117

1.119

-

120

40

2.396

2

Giai đoạn 2010 - 2015

1.125

2.795

-

160

60

4.140

3

Giai đoạn 2015 - 2020

1.885

2.360

391

200

-

4.836

 

Tổng cộng

4.127

6.274

391

480

100

11.372

Ghi chú: Tổng kinh phí trên không bao gồm kinh phí đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Vinh và đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

III. Các giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện được mục tiêu đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh hội đủ các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2010 và đến năm 2020, khu vực Vinh - Cửa Lò là đầu mối giao thông, cửa ra vào quan trọng của vùng Bắc Trung bộ, cả nước và quốc tế, cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ và hiệu quả như sau:

1. Về quy hoạch:

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố và phát triển giao thông đối ngoại;

- Cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch ngoài thực địa; tổ chức quy hoạch các khu tái định cư phục vụ cho công tác GPMB trong quá trình thực hiện các dự án;

- Các cấp, các ngành liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật (như cấp thoát nước, thông tin liên lạc, điện lực...) cần phải có quy hoạch cụ thể trên cơ sở hạ tầng giao thông thiết yếu của thành phố Vinh để phối hợp thực hiện, tránh tình trạng đầu tư không đồng bộ, kém hiệu quả và gây lãng phí.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

- Ưu tiên tập trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án giao thông quan trọng, cấp thiết;

- Tăng cường thu hút đầu tư từ nhiều nguồn, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nhiệp bỏ vốn xây dựng hạ tầng giao thông, thực hiện đầu tư bằng các hình thức BT, BOT...huy động đóng góp của nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; lồng ghép các chương trình, mục tiêu để phát triển hạ tầng giao thông;

- Đề nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA... để đầu tư cho các dự án giao thông trọng điểm, kinh phí đầu tư lớn;

- Đề nghị Chính phủ cho Nghệ An phát hành trái phiếu công trình xây dựng hạ tầng giao thông...

3. Về cơ chế chính sách:

Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng như cam kết tỉnh hỗ trợ GPMB, hỗ trợ lãi suất chậm trả...

4. Về quản lý:

- Tập trung chỉ đạo, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, chính quyền các cấp trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án;

- Nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng công trình; có các biện pháp hữu hiệu để chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản;

- Ban hành các quy định về quản lý vận hành, khai thác sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông - Vận tải chủ trì thực hiện đề án được phân công; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho đầu tư, phát triển.

2. Giao cho UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, UBND các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và Diễn Châu tổ chức cắm biển cho từng tuyến đường, công bố mặt cắt quy hoạch, cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa và tổ chức quy hoạch các khu tái định cư phục vụ cho công tác GPMB trên địa bàn của địa phương mình. Thời gian thực hiện xong trước năm 2010.

3. Hàng năm căn cứ Đề án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, UBND các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và Diễn Châu xây dựng kế hoạch về danh mục công trình đầu tư xây dựng, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì giúp UBND tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, xây dựng các giải pháp tìm nguồn vốn.

5. Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch tổng thể của thành phố.

6. Các ngành, UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, UBND các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và Diễn Châu theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án, có sự phối hợp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Vinh./.

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG THIẾT YẾU CHO THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Danh mục công trình

Quy mô

Tổng mức đầu tư

Nhu cầu vốn đến 2010

Nhu cầu vốn 2010 - 2015

Nhu cầu vốn 2015 - 2020

Dự kiến nguồn vốn

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Khởi công

Hoàn thành

I

ĐƯỜNG BỘ

 

9.927

1.912

2.890

3.560

 

 

 

Không bao gồm kinh phí đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Vinh

1

Quốc lộ 1A

Đô thị

710

100

310

300

Nguồn vốn TW

2008

2020

 

2

Đường tránh QL1A

Đô thị

 

 

 

 

Nguồn vốn TW

2010

2015

Giai đoạn 1 đã xong

3

Đường bộ cao tốc Hà Nội - Vinh

Cao tốc

 

 

 

 

Nguồn vốn TW

 

 

 

4

Đường bộ ven biển đoạn Diễn Châu - Cửa Lò

Cấp III

480

120

160

200

Nguồn vốn Quốc phòng

2008

2020

 

5

Quốc lộ 46 đoạn Cửa Lò - Nam Đàn

Đô thị

960

100

510

150

Nguồn vốn TW

2009

2025

 

6

Đường ven sông Lam (tuyến chính dài 56Km)

Cấp III & đô thị

1.274

282

 

500

Ngân sách địa phương + trái phiếu

2005

2020

Công trình (giai đoạn 1) đang thi công

7

Đường Trung tâm Vinh - Cửa Lò

Đô thị

1.300

450

250

600

Ngân sách địa phương

2007

2020

 

8

Đường Vinh - Cửa Hội

Đô thị

250

50

200

 

Ngân sách địa phương

2009

2015

 

9

Đường Cửa Lò - Nam Cấm - đường bộ cao tốc

Đô thị

430

190

240

 

Ngân sách địa phương + TW

2010

2015

 

10

Nâng cấp đường TL 534 - đoạn từ QL46 (chợ Sơn) đến Nghi Phương

Đô thị

700

70

180

200

Ngân sách địa phương

2009

2025

 

11

Dự án cầu Bến Thuỷ II

 

800

300

500

 

Nguồn vốn TW

2009

2015

 

12

Đường 558

Cấp III & đô thị

200

50

 

150

Ngân sách địa phương

2009

2020

 

13

Đường 8B

Cấp III

80

30

 

50

Ngân sách địa phương

2009

2020

 

14

Cầu Yên Xuân

 

180

 

180

 

Nguồn vốn TW

2010

2015

 

15

Đường Nguyễn Văn Trỗi

Cấp III

270

70

 

200

Ngân sách địa phương

2007

2020

 

16

Đường Hưng Hoà - Hưng Lộc - Nghi Đức - Nghi Ân - Nghi Trường - Nghi Xá

Đô thị

600

 

150

150

Ngân sách địa phương

2010

2025

 

17

Đường Nghi Thái - Nghi Vạn - Đô Lương

Đô thị & Cấp III

620

 

120

200

Ngân sách địa phương

2010

2025

 

18

Đường GT nối từ QL1A vào khu du lịch Bãi Lữ

Cấp II

53

 

30

 

Ngân sách địa phương

2006

2015

Giai đoạn 1 đã xong, kinh phí đầu tư 23 tỷ đồng

19

Đường Nghi Yên - Nghi Thiết

Cấp II

120

60

 

60

Ngân sách địa phương

2010

2020

 

20

Dự án cầu Cửa Hội

 

800

 

 

800

Nguồn vốn TW

2015

2020

 

21

Hệ thống bến xe

 

100

40

60

 

Nguồn vốn doanh nghiệp

2009

2015

 

II

ĐƯỜNG THỦY

 

1.955

405

1.000

550

 

 

 

 

1

Cảng Cửa Lò

 

1.700

300

900

500

Nguồn vốn TW

2009

2020

 

2

Cảng Cửa hội

 

100

 

100

 

Nguồn vốn TW

2010

2015

 

3

Cảng Bến Thuỷ

 

155

105

 

50

Ngân sách địa phương + TW

2008

2020

 

III

ĐƯỜNG SẮT

 

250

100

150

 

 

 

 

Không bao gồm kinh phí đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam

1

Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Cao tốc

 

 

 

 

Nguồn vốn TW

 

 

 

2

Xây dựng hệ thống đường gom, đường ngang; Tách ga hàng hoá ra khỏi ga hành khách Vinh và XD tuyến đường sắt Nam Cấm - Cửa Lò

 

250

100

150

 

Ngân sách địa phương + TW

2008

2020

 

IV

CẢNG HÀNG KHÔNG VINH

Cấp 4C, sân bay quân sự cấp 2

805

120

100

585

Nguồn vốn TW

2007

2020

 

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh đến năm 2020 là: 11.372 tỷ đồng

Các nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương:

4.128

tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương:

6.273

tỷ đồng

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:

391

tỷ đồng

- Nguồn vốn quốc phòng:

480

tỷ đồng

- Nguồn vốn Doanh nghiệp:

100

tỷ đồng

Ghi chú: Tổng kinh phí trên không bao gồm kinh phí đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Vinh và đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực18/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 129/2007/QĐ-UBND Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu thành phố Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 129/2007/QĐ-UBND Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu thành phố Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu129/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực18/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 129/2007/QĐ-UBND Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu thành phố Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2007/QĐ-UBND Phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu thành phố Vinh

         • 08/11/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/11/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực