Quyết định 129/2008/QĐ-BTC

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC về 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) đã được thay thế bởi Quyết định 166/QĐ-BTC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần 2017 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 129/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 06 TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ (ĐỢT 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
- Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
- Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành sáu (06) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi như sau:

Tiêu chuẩn số 07: TĐGVN 07 - Phương pháp so sánh,

Tiêu chuẩn số 08: TĐGVN 08 - Phương pháp chi phí,

Tiêu chuẩn số 09: TĐGVN 09 - Phương pháp thu nhập,

Tiêu chuẩn số 10: TĐGVN 10 - Phương pháp thặng dư,

Tiêu chuẩn số 11: TĐGVN 11 - Phương pháp lợi nhuận,

Tiêu chuẩn số 12: TĐGVN 12 - Phân loại tài sản.

Điều 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quyết định này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó TTg Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công Báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA);
- Các doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực14/03/2009
Ngày công báo27/02/2009
Số công báoTừ số 133 đến số 134
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu129/2008/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrần Văn Hiếu
    Ngày ban hành31/12/2008
    Ngày hiệu lực14/03/2009
    Ngày công báo27/02/2009
    Số công báoTừ số 133 đến số 134
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2008/QĐ-BTC 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)