Quyết định 129/QĐ-UBDT

Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 về Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 129/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, chủ nhiệm (để b/c)
- Cổng Thông tin UBDT;
- Lưu: VT, PC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

KẾ HOẠCH

CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong việc giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... và các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp; sử dụng các hình thức thích hợp để công tác tổ chức triển khai đạt hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp 2013

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến về những nội dung cơ bản của Hiến pháp cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc;

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế tổ chức triển khai Hội nghị

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc.

c) Hình thức tổ chức: Hội nghị tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

d) Thời gian thực hiện: Đã tổ chức vào ngày 18/2/2014.

2. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa

a) Nội dung hoạt động

Tuyên truyền những nội dung mới Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, các Chính sách dân tộc và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương (dành cho đồng bào dân tộc thiểu số)

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Khu vực Tây Nam Bộ);

c) Thời hạn thực hiện

- Phát động cuộc thi: Quý I, II năm 2014.

- Tổ chức cuộc thi: 14-16/6/2014 (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam; Đài Truyền hình 15 tỉnh trong khu vực)

3. Tổ chức rà soát, biên soạn tài liệu hỏi - đáp dành cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số

a) Nội dung hoạt động

Tập trung tuyên truyền những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình và văn bản chính sách mới về lĩnh vực công tác dân tộc...

b) Phân công thực hiện

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, xây dựng kế hoạch và biên soạn bộ câu hỏi và trả lời về Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

4. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số

a) Nội dung hoạt động

Phổ biến về nội dung mới của Hiến pháp năm 2013; Phổ biến, giáo dục sâu rộng về đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh biên giới...trong các hội nghị theo Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng dân tộc thiểu số” từ năm 2013 - 2016 theo Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phân công thực hiện

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các địa phương có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 2014, 2015.

5. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng

a) Nội dung:

- Đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu phổ biến Hiến pháp trên Cổng Thông tin điện tử;

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục triển khai thi hành Hiến pháp (trên Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc).

b) Phân công thực hiện:

Trung tâm Thông tin, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí, cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

c) Thời gian thực hiện: năm 2014-2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các Vụ đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; chủ trì xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 hàng năm).

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Pháp chế để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban hướng dẫn cụ thể các Vụ đơn vị thuộc Ủy ban trong việc thực hiện bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu129/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýHoàng Xuân Lương
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-UBDT năm 2014 Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013

         • 05/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực