Quyết định 129/QĐ-UBND

Quyết định 129/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 74/TTr-SCT ngày 12 tháng 01 năm 2017; của Sở Tài chính tại công văn số 65/STC-HCSN ngày 11/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 8.850.000.000 đồng (tám tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng); trong đó:

a) Hỗ trợ cho các đề án có thu hồi kinh phí         : 6.350.000.000 đồng.

b) Hỗ trợ cho các đề án không thu hồi kinh phí   : 2.160.000.000 đồng.

c) Dự phòng                                                     : 340.000.000 đồng.

(Chi tiết các nội dung và phân bổ kinh phí thực hiện các nội dung khuyến công năm 2017 theo bảng đính kèm).

2. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí sự nghiệp khuyến công: 3.150.000.000 đồng phân bổ theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh.

b) Kinh phí thu hồi từ các đề án có thu hồi kinh phí: 5.700.000.000 đồng.

Điều 2. Giao Sở Công Thương căn cứ kế hoạch khuyến công năm 2017 đã được phê duyệt tại Điều 1, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tỉnh:

1. Tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công đã được phê duyệt đến các đơn vị thực hiện;

2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của Chương trình khuyến công theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh và Thủ trưởng các tchức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

KINH PHÍ

I

H TRỢ CÓ THU HỒI ( Thời hạn thu hồi từ 3-5 năm)

 

6.350.000.000

1

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung Block siêu nhẹ AAC tại xã Rô Men, huyện Đam Rông.

Công ty TNHH xây dựng 357

400.000.000

2

Đầu tư dây chuyền ươm tơ tự động nâng cao năng lực sản xuất tơ lụa tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Công ty Cphần tơ lụa Đông Lâm

400.000.000

3

Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến Actisô tại Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng

400.000.000

4

Đầu tư thiết bị sản xuất các sản phẩm rượu vang chất lượng cao tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng

400.000.000

5

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Công ty TNHH Phong Giang

400.000.000

6

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến cà phê rang xay chất lượng cao tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.

Công ty TNHH Tám Trình

350.000.000

7

Đu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị bảo quản và chế biến rau củ quả tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

Hợp tác xã Thiện Thanh

350.000.000

8

Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất các loại chai, hũ từ hạt nhựa PET phục vụ công nghiệp chế biến nông sản tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương.

Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng An

350.000.000

9

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất phở khô tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Hộ kinh doanh Lăng Thị Tâm

350.000.000

10

Đầu tư dây chuyền ươm tơ tự động nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng tơ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

Công ty TNHH ươm tơ Lê Sáu

350.000.000

11

Đầu tư sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất kính cường lực tại Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Công ty TNHH kính Hoàng Hưng

300.000.000

12

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến cà phê bột nguyên chất tại xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH Ân Đức Phúc

300.000.000

13

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến trái cây đặc sản ca địa phương tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lt.

Công ty C phn chế biến thực phẩm và đồ uống CADACO Đà Lạt

300.000.000

14

Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực xay xát gạo tại xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên.

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thịnh

300.000.000

15

Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực xay xát gạo tại thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên.

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tư

300.000.000

16

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến chè đen xuất khẩu tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.

Công ty TNHH Nam Đế Trà

300.000.000

17

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến cà phê rang xay nguyên chất và hạt mắc ca tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất gỗ mỹ nghệ An Mộc Nhiên

300.000.000

18

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến hạt mắc ca tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Xanh

300.000.000

19

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến rau quả tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH An Vạn Phúc LD

200.000.000

II

H TRỢ KHÔNG THU HI

 

2.160.000.000

1

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; m rộng thị trưng tiêu thụ sản phẩm.

 

315.000.000

a

Tổ chức ba lp tập huấn "Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp-tiểu thcông nghiệp" đối với các cơ ssản xuất công nghiệp ca địa phương.

Trung tâm Khuyến công

120.000.000

b

Tổ chức cho các cơ sở sản xuất công nghiệp khảo sát, giao thương mrộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.

Trung tâm Khuyến công

115.000.000

c

Tổ chức hai lớp tập huấn "Xây dựng chiến lược Marketing" tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Trung tâm Khuyến công

80.000.000

2

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh.

 

200.000.000

a

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Trung tâm Khuyến công

80.000.000

b

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

 

120.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cát Tiên

20.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đạ Huoai

20.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Di Linh

20.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đức Trọng

20.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đơn Dương

20.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lâm Hà

20.000.000

3

Hỗ tr- xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.

 

170.000.000

a

Tổ chức hội thảo, diễn đàn nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu th công nghiệp đối với các cơ sở sn xuất công nghiệp thuộc các cụm liên kết doanh nghiệp của Tỉnh.

Sở Công Thương

50.000.000

b

Thực hiện chương trình liên kết, hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp một số tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Sở Công Thương

120.000.000

4

Hỗ tr xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất.

 

300.000.000

a

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến hạt mắc ca tại huyện Di Linh.

Trung tâm Khuyến công

60.000.000

b

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến cà phê bột chất lượng cao tại huyện Lâm Hà.

Trung tâm Khuyến công

60.000.000

c

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sơ chế và bảo qun hoa xuất khu tại huyện xây dng nông thôn mới Đơn Dương.

Trung tâm Khuyến công

60.000.000

d

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật xay xát gạo đảm bo chất lượng tại huyện Đạ Tẻh.

Trung tâm Khuyến công

60.000.000

e

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp tại huyện Lạc Dương.

Trung tâm Khuyến công

60.000.000

5

Hỗ trợ tổ chức tham gia hội chợ công nghiệp-thương mại; tuyên truyền cung cấp thông tin.

 

570.000.000

a

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ chức tham gia hội chợ triển lãm Công nghiệp-Thương mại khu vực phía Bắc.

S Công Thương

125.000.000

b

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ chức tham gia hội chợ Công nghiệp-Thương mại vùng Đông Nam bộ.

Sở Công Thương

90.000.000

c

Tổ chức tham gia hội chợ ngành Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm Khuyến công

95.000.000

d

Tchức tham gia hội chợ ngành Công Thương vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Trung tâm Khuyến công

90.000.000

e

Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm ngành Công Thương và hội nghị khuyến công khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại Huế.

Trung tâm Khuyến công

110.000.000

g

Tuyên truyền cung cấp thông tin: Duy trì trang Web ngành Công Thương Lâm Đồng

S Công Thương

60.000.000

6

Hỗ trợ tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

 

355.000.000

a

Thực hiện xây dựng kế hoạch, kiểm tra hướng dẫn triển khai, nghiệm thu đề án khuyến công; quản lý và thu hồi kinh phí các đề án khuyến công hỗ trợ có thu hồi.

Trung tâm Khuyến công

135.000.000

b

Tổ chức kiểm tra thực hiện các đề án khuyến công địa phương và quốc gia.

Sở Công Thương

25.000.000

c

Khảo sát, tư vấn khuyến công trực tiếp; đôn đốc, giám sát thực hiện các đề án khuyến công; phối hợp thu hồi kinh phí đề án khuyến công hỗ trợ có thu hồi.

 

195.000.000

 

 

Phòng Kinh tế Đà Lạt

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế Bảo Lộc

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đức Trọng

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lâm Hà

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đơn Dương

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Di Linh

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đạ Tẻh

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đạ Huoai

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bảo Lâm

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cát Tiên

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đam Rông

15.000.000

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lạc Dương

15.000.000

 

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh

15.000.000

7

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.

 

250.000.000

 

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tam Bố, huyện Di Linh.

Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh.

250.000.000

III

KINH PHÍ CHƯA PHÂN B

 

340.000.000

 

Tổng cộng: (I+II+III)

 

8.850.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 129/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công Lâm Đồng 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công Lâm Đồng 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công Lâm Đồng 2017

  • 18/01/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực