Quyết định 1290/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1290/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Tiền Hải Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiền Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tại Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 03/6/2022; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 269/TTr-STNMT ngày 10/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bể trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tiền Hải

Xã An Ninh

Xã Bắc Hải

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) +…+ (36)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

320,97

323,01

481,65

518,30

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

232,38

239,20

445,09

436,99

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,44

232,38

239,20

445,09

436,99

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

13,11

38,76

0,87

20,62

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

17,39

22,37

45,12

25,22

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

50,83

22,49

24,70

22,51

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

7,25

0,20

 

22,99

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

615,30

282,71

197,17

292,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

0,11

0,58

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

0,51

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

175,61

 

 

62,69

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

66,61

59,45

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

1,88

10,17

 

1,71

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

32,83

0,04

1,49

3,91

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

0,83

 

 

0,22

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

0,12

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

193,52

125,11

124,27

152,46

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

113,67

66,36

55,46

61,70

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

41,82

44,58

51,55

69,76

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

0,48

0,41

0,23

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,23

0,43

0,13

0,20

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

11,98

1,63

1,72

1,76

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

3,10

0,72

1,27

0,95

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,66

0,64

0,02

1,84

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,29

0,04

0,03

0,01

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

3,00

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,00

0,98

0,78

0,83

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

3,96

2,65

7,14

2,58

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

13,43

6,37

3,88

7,58

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,81

0,31

0,08

0,14

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

3,12

1,70

1,31

1,60

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

2,30

 

 

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.984,95

 

71,67

67,46

69,14

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

171,77

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

7,42

1,44

0,34

0,75

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

 

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

2,52

2,72

0,30

3,74

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

 

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

0,21

0,19

 

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

2,45

1,81

0,50

0,47

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Hoàng

Xã Đông Lâm

Xã Đông Long

Xã Đông Minh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

438,41

280,64

490,07

582,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

316,22

214,14

254,57

260,86

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

316,22

214,14

254,57

260,86

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

12,25

0,63

5,01

9,11

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

41,21

15,99

34,26

56,37

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

24,97

 

31,16

2,59

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

41,93

45,32

163,37

229,53

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

1,36

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

1,84

4,56

1,70

0,94

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

338,65

306,37

247,74

310,17

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

54,74

5,51

0,02

6,32

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

 

 

2,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

89,09

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,59

0,67

0,13

5,94

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

 

9,12

 

1,40

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

0,31

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

1,65

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

132,55

124,67

137,33

183,38

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

67,10

55,48

62,66

87,76

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

51,63

56,12

63,84

104,84

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,13

0,25

0,29

0,21

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

1,00

1,26

0,85

3,55

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

0,92

0,62

0,25

0,67

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,42

2,01

0,04

0,13

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,02

0,01

0,02

0,05

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,33

0,44

1,40

0,98

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

2,68

1,51

1,07

2,29

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

6,67

6,63

3,71

6,03

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,19

0,34

0,20

0,38

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,08

0,27

0,57

0,73

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

0,55

0,70

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

61,42

63,52

54,54

77,71

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,15

0,23

0,33

1,65

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

0,05

 

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

1,10

0,89

1,47

1,36

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

 

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

0,03

 

0,66

1,88

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

0,20

0,33

0,01

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Phong

Xã Đông Quí

Xã Đông Trà

Xã Đông Trung

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

437,47

329,64

719,06

295,41

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

381,08

282,78

634,49

215,13

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

381,08

282,78

634,49

215,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

2,38

0,00

4,49

6,36

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

24,07

18,55

52,85

38,64

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

28,68

25,30

126,24

32,26

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

1,26

3,02

1,00

3,02

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

165,32

196,86

350,73

137,97

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

0,42

1,22

0,01

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,01

0,04

1,39

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

 

7,19

 

3,29

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

 

4,45

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

114,28

96,98

157,75

82,81

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

53,83

51,57

65,71

39,51

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

45,54

25,98

66,58

30,28

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

0,10

 

0,11

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,12

0,70

0,82

0,14

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

0,13

1,09

1,59

1,86

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

0,24

1,10

0,50

0,72

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,31

0,01

0,06

0,41

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,01

0,03

0,03

0,05

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,60

1,16

1,18

1,14

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

1,02

1,20

1,53

1,06

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

8,77

10,53

8,13

6,55

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,23

0,21

0,50

0,09

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,75

0,25

0,27

1,03

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

 

 

0,25

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

46,79

52,39

79,51

48,11

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,33

0,56

0,66

0,27

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

 

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

2,45

2,15

2,34

1,20

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

36,56

108,36

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

0,24

0,53

 

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

1,48

1,66

1,99

1,21

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Xuyên

Xã Nam Chính

Xã Nam Cường

Xã Nam Hà

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

335,64

443,19

222,65

390,51

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

251,70

353,56

69,24

319,59

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

251,70

353,56

69,24

319,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

18,92

9,70

11,61

1,09

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

39,11

42,44

13,84

33,14

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

25,39

37,49

112,97

35,32

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

0,51

 

14,99

1,37

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

150,55

194,91

158,59

214,09

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

0,01

 

6,69

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

0,15

0,10

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

 

21,50

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,66

 

0,78

0,11

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

0,02

1,00

0,42

0,28

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

 

2,46

0,51

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

97,24

117,71

122,08

114,21

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

60,57

53,72

27,74

58,75

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

27,26

37,50

78,16

40,82

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,31

0,09

0,08

0,13

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

3,02

5,14

0,98

1,88

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

0,60

0,78

0,73

0,63

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,04

0,05

4,66

0,11

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,02

0,01

0,05

0,02

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

2,28

0,29

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

 

7,66

0,94

0,88

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

0,67

4,20

0,74

1,97

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

4,26

6,83

5,63

7,28

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,48

 

0,11

0,17

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,58

0,22

0,27

0,59

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

 

 

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

52,81

50,16

23,60

71,32

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,46

0,43

0,33

0,54

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

0,02

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

1,76

1,23

0,32

1,01

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

 

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

 

 

0,36

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

1,18

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

1,19

0,02

0,49

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Hải

Xã Nam Hồng

Xã Nam Hưng

Xã Nam Phú

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

508,25

554,34

955,03

1.958,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

395,29

415,48

332,17

237,09

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

395,29

414,13

332,17

237,08

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

42,44

21,28

6,15

1,07

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

46,91

57,20

33,88

33,52

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

241,49

133,09

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

23,32

59,64

334,87

1.425,63

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

0,29

0,74

6,47

4,30

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

280,18

300,75

312,78

490,44

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

 

0,07

0,05

5,00

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

 

0,30

2,28

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,50

2,80

0,57

0,45

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

 

 

2,00

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

5,24

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

136,43

138,89

204,45

419,42

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

78,68

75,58

80,08

155,88

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

41,15

44,73

108,02

270,11

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

 

0,28

0,13

0,11

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,20

0,14

0,11

0,09

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

3,61

2,63

3,18

2,68

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

1,53

0,28

0,65

1,05

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,02

0,09

4,30

4,29

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,04

0,01

0,01

0,35

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

0,39

1,37

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,92

1,50

0,71

1,25

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

4,90

4,60

1,53

1,02

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

4,61

6,75

5,01

2,35

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

0,03

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,21

0,26

0,33

 

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,60

1,28

0,12

0,40

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

 

 

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

85,82

102,23

51,53

41,94

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

1,22

0,28

0,26

0,44

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

3,87

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

1,54

2,13

1,67

0,76

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

48,20

44,35

51,82

242,18

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

 

6,46

 

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

1,97

11,97

3,19

0,58

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Thanh

Xã Nam Thắng

Xã Nam Thịnh

Xã Nam Trung

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

226,08

414,78

618,18

524,48

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

124,40

284,99

131,54

366,63

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

124,40

284,99

131,54

366,63

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

31,46

11,14

18,05

29,19

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

53,67

46,59

45,20

90,31

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

81,00

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

16,27

54,98

341,85

32,78

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

0,28

17,09

0,54

5,57

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

145,52

183,28

267,44

260,23

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

0,11

0,07

1,06

0,08

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

0,10

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

4,85

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,27

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

0,64

 

0,85

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

66,56

103,00

151,46

145,04

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

34,23

46,49

54,62

89,78

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

8,91

35,11

77,39

28,41

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

 

0,09

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,14

0,18

0,12

1,19

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

4,19

1,93

1,91

4,01

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

0,67

0,65

0,64

1,11

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,26

1,64

4,23

0,10

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,01

0,01

0,09

0,07

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

1,07

 

 

0,71

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

1,66

1,27

2,51

1,34

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

4,98

5,97

4,27

12,92

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

8,25

9,41

5,35

5,03

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,22

0,25

0,33

0,39

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,32

0,49

0,74

0,65

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

 

0,51

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

49,30

76,53

51,83

109,16

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,81

0,38

0,44

0,39

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

0,07

0,03

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

1,52

3,65

0,70

0,65

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

 

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

 

 

54,93

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

0,06

 

0,24

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

0,56

0,04

1,79

1,85

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Phương Công

Xã Tây Giang

Xã Tây Lương

Xã Tây Ninh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(29)

(30)

(31)

(32)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

314,14

170,64

311,58

343,59

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

280,56

147,79

247,26

262,99

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

280,56

147,79

247,26

262,98

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

1,74

1,58

7,35

8,18

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

16,86

17,31

24,47

37,28

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

14,98

3,97

32,47

35,14

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

 

 

0,03

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

140,45

314,18

327,48

164,93

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

0,15

1,71

22,76

0,14

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

2,39

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

137,92

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

12,44

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,01

0,70

13,28

4,02

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

 

11,07

6,32

6,40

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

 

 

1,05

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

4,77

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

84,72

112,10

132,15

89,58

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

45,81

63,17

66,64

53,11

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

30,24

28,99

40,99

28,46

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

0,06

0,14

0,10

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,17

3,72

0,46

0,17

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

1,30

1,61

8,67

1,44

-

Đất xây dựng cơ sthể dục thể thao

DTT

27,91

0,49

0,70

1,21

1,45

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,16

2,02

0,34

0,33

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,03

0,01

0,01

0,01

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,21

3,16

0,70

 

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

1,46

0,65

1,10

0,80

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

4,51

7,52

8,90

3,70

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

0,28

0,41

0,35

 

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,84

0,93

1,32

1,06

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

3,42

0,13

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

53,56

107,69

65,35

61,24

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

 

 

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,22

0,49

0,40

0,20

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

 

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

0,51

1,50

1,55

1,22

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

10,51

 

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

0,44

 

 

0,02

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

0,06

0,33

1,58

0,12

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Tây Phong

Xã Tây Tiến

Xã Vân Trường

Xã Vũ Lăng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(33)

(34)

(35)

(36)

1

Đất nông nghiệp

NNP

14.935,86

314,31

337,04

413,04

363,18

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.339,44

259,77

276,82

373,22

296,44

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

9.338,08

259,77

276,82

373,22

296,44

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

358,51

8,41

7,01

7,51

1,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.097,13

18,31

21,55

21,43

12,07

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

514,30

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.492,33

22,91

29,31

10,88

29,00

1.6

Đất làm muối

LMU

1,36

 

 

 

 

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

131,80

4,91

2,35

 

24,59

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.154,18

160,00

200,54

207,93

238,77

2.1

Đất quốc phòng

CQP

108,55

 

1,70

0,01

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,84

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

465,30

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

164,85

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

49,25

0,03

2,24

0,26

0,04

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

108,04

3,15

7,04

0,13

9,44

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,82

 

1,42

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

44,44

 

 

 

25,25

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4.331,52

86,40

129,74

138,32

116,90

-

Đất giao thông

DGT

2.031,21

35,66

49,76

62,95

57,20

-

Đất thủy lợi

DTL

1.789,26

41,48

66,74

58,35

43,92

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

2,50

 

0,16

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

11,74

0,20

0,15

0,16

0,27

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

84,30

1,29

1,36

3,21

1,87

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

27,91

0,51

0,34

1,34

1,50

-

Đất công trình năng lượng

DNL

31,85

0,01

2,00

0,20

0,46

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,46

0,01

0,05

0,01

0,03

-

Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia

DKG

3,00

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,10

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

37,83

0,59

1,19

0,34

1,14

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

88,73

0,49

1,29

6,20

0,31

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

207,62

4,17

6,58

4,41

8,80

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,03

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

7,96

 

0,12

0,16

0,41

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

24,21

0,06

0,80

0,52

0,70

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

 

 

 

 

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.948,95

43,40

42,22

66,53

50,48

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

171,77

 

 

0,00

0,00

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,08

0,78

0,31

1,40

1,19

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,03

 

 

 

 

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

48,11

1,19

1,67

0,75

0,57

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

574,14

 

 

 

31,53

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

65,95

 

 

 

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,48

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

40,26

0,46

0,04

1,02

0,39

2. Kế hoạch thu hồi đất.

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tiền Hải

Xã An Ninh

Xã Bắc Hải

Xã Đông Cơ

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

106,30

15,10

5,68

4,39

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

100,29

15,03

3,99

1,95

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

100,29

15,03

3,99

1,95

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

2,64

0,02

0,75

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,01

0,05

 

0,27

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

3,36

 

0,94

2,17

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

2,86

0,48

0,45

0,60

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

0,32

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

0,54

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

0,65

 

 

 

2.4

Đất phát hiện hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

0,70

0,32

0,19

0,20

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

0,30

0,17

 

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

0,20

0,15

 

0,07

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

0,20

 

 

0,13

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

 

0,19

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

 

0,16

0,26

0,40

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

0,45

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

0,20

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Hoàng

Xã Đông Lâm

Xã Đông Long

Xã Đông Minh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

34,98

20,68

58,52

13,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

32,28

17,09

56,32

8,71

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

32,28

17,09

56,32

8,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

0,84

 

0,29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,01

0,34

0,01

1,26

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

2,69

2,41

2,19

3,32

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

1,02

1,15

0,94

0,47

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

0,54

 

0,50

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

0,29

 

0,25

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

0,25

 

0,25

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

 

 

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

0,39

1,15

0,44

0,47

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

0,09

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Phong

Xã Đông Quí

Xã Đông Trà

Xã Đông Trung

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

4,21

16,96

12,12

6,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

3,47

12,13

11,73

5,96

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

3,47

12,13

11,73

5,96

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

 

0,19

0,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,50

1,39

0,01

0,09

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

0,24

 

0,19

0,01

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

3,44

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

0,07

0,32

0,44

0,17

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

 

 

 

0,11

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

 

 

 

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

 

 

 

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

 

 

0,11

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

0,01

0,32

0,44

0,01

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

 

 

 

0,05

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Xuyên

Xã Nam Chính

Xã Nam Cường

Xã Nam Hà

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

11,62

18,83

9,46

8,87

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

10,97

18,06

1,92

8,39

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

10,97

18,06

1,92

8,39

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

 

 

0,44

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,35

0,67

0,02

0,04

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

0,30

0,10

7,52

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

0,65

7,72

0,38

0,52

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

0,05

6,70

 

0,12

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

 

3,40

 

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

 

3,30

 

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

0,05

 

 

0,12

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

0,60

1,02

0,38

0,40

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Hải

Xã Nam Hồng

Xã Nam Hưng

Xã Nam Phú

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

5,03

7,53

17,39

12,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

3,46

4,23

9,23

13,97

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

3,46

4,23

9,23

13,97

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,45

0,48

0,74

0,29

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

1,12

2,82

7,42

0,77

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

0,87

0,61

1,48

1,56

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

0,60

0,19

0,08

0,42

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

0,40

 

 

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

0,20

0,05

 

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

0,14

0,08

0,42

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

0,27

0,42

1,40

1,14

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nam Thanh

Xã Nam Thắng

Xã Nam Thịnh

Xã Nam Trung

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

29,49

4,68

13,44

47,59

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

28,52

1,95

4,78

42,20

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

28,52

1,95

4,78

42,20

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

0,56

0,05

0,91

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,73

0,46

0,01

2,44

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

0,24

1,71

6,52

1,68

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

0,36

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

6,66

0,38

0,68

1,97

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

5,51

 

0,10

0,50

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

3,00

 

 

0,30

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

2,51

 

 

0,20

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

 

0,08

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

0,02

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

1,15

0,38

0,58

1,47

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Phương Công

Xã Tây Giang

Xã Tây Lương

Xã Tây Ninh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(29)

(30)

(31)

(32)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

5,78

28,64

23,49

9,10

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

5,40

25,10

23,14

8,77

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

5,40

25,10

23,14

8,77

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

 

0,40

0,02

0,22

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,36

0,01

1,10

0,33

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

52,51

0,37

2,04

 

0,11

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,80

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

46,35

0,16

1,37

0,42

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,32

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,54

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,68

 

 

0,03

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

28,35

 

0,33

0,21

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

13,42

 

 

0,16

 

-

Đất thủy lợi

DTL

11,23

 

 

0,05

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

0,36

 

 

 

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,32

 

0,33

 

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,02

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

15,61

0,16

1,04

0,18

 

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,45

 

 

 

 

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,34

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Tây Phong

Xã Tây Tiến

Xã Vân Trường

Xã Vũ Lăng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +…+ (36)

(33)

(34)

(35)

(36)

1

Đất nông nghiệp

NNP

611,24

23,01

18,33

7,62

10,23

1.1

Đất trồng lúa

LUA

534,65

22,67

16,16

7,01

9,77

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

534,65

22,67

16,16

7,01

9,77

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,92

0,34