Quyết định 1291/QĐ-UBND

Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1291/QĐ-UBND 2014 xã hội hóa điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Hưng Yên 2014-2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện">12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 643/TTr-SYT ngày 21/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014-2020 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện lộ trình xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone nhằm mở rộng diện bao phủ, tăng cường tiếp cận điều trị Methadone cho người nghiện chích ma túy (sau đây viết tắt là NCMT) đạt tối thiểu 80% vào năm 2020; góp phần giảm đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện trong cộng đồng, giảm sự lây truyền HIV/AIDS và các bệnh liên quan trong nhóm người NCMT và từ nhóm người NCMT ra cộng đồng; duy trì tính bền vững hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Năm 2014-2015

a) Năm 2014:

- Mở rộng cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị Methadone) tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, điều trị cho 200 người bệnh (người nghiện ma túy);

- Mở mới 01 cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, điều trị cho 250 người bệnh.

b) Năm 2015, mở mới 04 cơ sở điều trị Methadone:

- Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào: Điều trị cho 150 người bệnh;

- Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm: Điều trị cho 150 người bệnh;

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ: Điều trị cho 150 người bệnh;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (huyện Ân Thi): Điều trị cho 200 người bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị Methadone phân vùng, tiếp nhận người bệnh trên địa bàn và các địa phương khác có nhu cầu vào điều trị, đảm bảo thuận tiện cho người bệnh; xây dựng kế hoạch cụ thể mở các điểm cấp phát thuốc Methadone tại các huyện, phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh.

2.2. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020

Từ năm 2016, duy trì 06 cơ sở điều trị và các điểm cấp phát thuốc Methadone hiện có và xem xét mở thêm các cơ sở mới, đảm bảo điều trị cho tối thiểu 80% người nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối tượng, quy trình, chỉ tiêu điều trị thuốc Methadone

1.1. Đối tượng, quy trình

Thực hiện theo tiêu chuẩn tại Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 96); Thông tư số 12/2003/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 12).

1.2. Chỉ tiêu điều trị Methadone

- Giai đoạn 2014 - 2015: Có phụ lục kèm theo.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tùy tình hình cụ thể, UBND tỉnh sẽ giao chỉ tiêu cho các địa phương.

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị Methadone

Thực hiện theo Nghị định số 96 và Thông tư số 12.

3. Quy mô và lộ trình

3.1. Năm 2014 - 2015

Duy trì hoạt động có hiệu quả 01 cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và triển khai mới 05 cơ sở điều trị tại các địa bàn có số người nghiện các chất dạng thuốc phiện cao và các điểm cấp phát thuốc Methadone tại địa bàn khác.

3.2. Giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ kết quả thực hiện Đề án trong hai năm 2014 - 2015 và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để mở thêm các cơ sở điều trị Methadone mới, nhằm thực hiện mục tiêu điều trị Methadone cho tối thiểu 80% số người nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 31/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại mỗi địa phương, đơn vị;

- Các cấp ủy, chính quyền đưa hoạt động phòng chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt những địa phương có số người nhiễm HIV và số người nghiện chích ma túy cao;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả chức năng giám sát của HĐND các cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS thông qua hoạt động giám sát trực tiếp và báo cáo định kỳ của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các cơ sở điều trị Methadone;

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép các hội nghị, hội thi, tờ rơi,…về lợi ích và địa chỉ các cơ sở điều trị Methadone;

- Có giải pháp hỗ trợ, tăng cường hoạt động của đội ngũ đồng đẳng viên, cộng tác viên và gia đình có người nghiện chích ma túy trong việc tuyên truyền, vận động để người nghiện chích ma túy tự nguyện tham gia điều trị;

- Có sự phối hợp tốt giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người bệnh điều trị Methadone học nghề, giải quyết việc làm.

3. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy định về chương trình Methadone; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện chương trình Methadone tại các cơ sở điều trị nhằm cập nhật các kiến thức mới trong quản lý, điều trị; tổ chức tham quan, học tập các địa phương đã triển khai có hiệu quả Đề án xã hội hóa chương trình Methadone;

- Tăng cường phối hợp giữa cơ sở điều trị, chính quyền, công an địa phương, gia đình, đảm bảo bệnh nhân tuân thủ điều trị, không sử dụng ma túy khi tham gia điều trị Methadone;

- Đảm bảo việc khám, tư vấn, chuyển tuyến kịp thời tới các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS.

4. Tăng cường đầu tư nguồn lực từ ngân sách

- Đầu tư từ ngân sách của tỉnh nhằm đảm bảo duy trì và ngày càng hoàn thiện các cơ sở điều trị Methadone đang hoạt động, triển khai các cơ sở mới theo lộ trình để đạt được mục tiêu của Đề án;

- Đảm bảo kinh phí chi trả cho các đối tượng trong diện được miễn giảm theo Điều 23, Nghị định số 96 của Chính phủ; chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở điều trị Methadone;

- Đảm bảo đầu tư kinh phí, cụ thể: Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị ban đầu cho cơ sở điều trị Methadone mới (Ước tính khoảng 500.000.000 đồng/cơ sở theo giá hiện tại); kinh phí đào tạo nâng cao năng lực, duy trì hoạt động và giám sát hàng năm cho một cơ sở điều trị khoảng 70.000.000 đồng.

5. Thực hiện xã hội hóa một phần kinh phí hoạt động

a) Nguyên tắc thu

Việc thu tiền do người bệnh đóng góp được thực hiện dựa trên nguyên tắc thu đủ bù chi không lợi nhuận và đảm bảo hiệu quả nguồn lực hỗ trợ quốc tế, ngân sách tỉnh và khả năng đóng góp từ người bệnh.

b) Mức thu

- Giai đoạn 2014-2015: Dự kiến 270.000 đồng/người bệnh/tháng;

- Từ năm 2016: Dự kiến 500.000 đồng/người bệnh/tháng.

c) Thời gian áp dụng thu: Từ 01/9/2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

- Quản lý thống nhất hoạt động đối với cơ sở điều trị theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều trị Methadone cho người bệnh theo Đề án;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai Đề án;

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động điều trị, cấp phát Methadone, bảo vệ kho thuốc; giữ gìn an ninh trật tự và quản lý người bệnh tham gia tại cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc cũng như địa phương nơi người bệnh cư trú.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai Đề án và lồng ghép với Chương trình điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều trị Methadone cho người bệnh theo Đề án;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác quản lý người điều trị Methadone về học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, hướng nghiệp, dạy nghề.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai Đề án.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị ban đầu, đào tạo cán bộ cho các cơ sở điều trị Methadone mới triển khai;

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Methadone trên địa bàn;

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở điều trị tại địa phương; tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai mô hình xã hội hóa;

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp triển khai Đề án trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến sự tham gia phối hợp của cơ quan công an trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn đặt cơ sở điều trị Methadone;

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh tham gia chương trình của Đề án;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, dạy nghề, tìm việc làm và hỗ trợ tâm lý, xã hội cho người bệnh tại địa phương.

7. Các cơ sở điều trị Methadone

- Tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo quy định;

- Đề xuất kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự phù hợp với nhu cầu công việc;

- Định kỳ hàng tháng báo cáo danh sách người được điều trị, tình hình điều trị và tuân thủ điều trị của đối tượng tham gia điều trị thay thế cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Chịu sự kiểm tra, theo dõi của Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh;

- Đảm bảo việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng các quy định hiện hành; thông báo công khai mức thu tại cơ sở điều trị và thông báo cho người bệnh, gia đình người bệnh trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký và xét chọn;

- Giám đốc các đơn vị được giao triển khai cơ sở điều trị chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quản lý, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh

 

PHỤ LỤC

GIAO CHỈ TIÊU BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

STT

Huyện/thành phố

Tổng số người nghiện ma túy theo báo cáo của Công an tỉnh đến tháng 6/2014

Số người nghiện ma túy được điều trị bằng Methadone đến 15/7/2014

Chỉ tiêu điều trị Methadone năm 2014 - 2015

Ghi chú

1

Thành phố Hưng Yên

300

110

240

 

2

Huyện Khoái Châu

334

0

234

 

3

Huyện Văn Lâm

187

0

131

 

4

Huyện Yên Mỹ

168

0

118

 

5

Huyện Kim Động

127

06

90

 

6

Huyện Mỹ Hào

110

01

88

 

7

Huyện Ân Thi

85

05

68

 

8

Huyện Phù Cừ

51

01

41

Điều trị tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục và Lao động xã hội hoặc Trung tâm Phòng, chống, HIV/AIDS

9

Huyện Văn Giang

48

0

39

 

10

Huyện Tiên Lữ

40

23

32

Điều trị tại Tr.T Chữa bệnh-Giáo dục và Lao động xã hội (huyện Ân Thi) hoặc TT Phòng chống, HIV/AIDS

11

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục-Lao động xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

150

0

200
(cả chỉ tiêu huyện Ân Thi)

 

12

Trại giam tỉnh

156

0

0

 

 

Tổng cộng

1.756

146

1.281

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1291/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/2014
Ngày hiệu lực 05/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1291/QĐ-UBND 2014 xã hội hóa điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Hưng Yên 2014-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1291/QĐ-UBND 2014 xã hội hóa điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Hưng Yên 2014-2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành 05/08/2014
Ngày hiệu lực 05/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1291/QĐ-UBND 2014 xã hội hóa điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Hưng Yên 2014-2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1291/QĐ-UBND 2014 xã hội hóa điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Hưng Yên 2014-2020

  • 05/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực