Quyết định 1294/QĐ-BNV

Quyết định 1294/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1294/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách đã được thay thế bởi Quyết định số 4361/QĐ-BNV phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính 2016 và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1294/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1294/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (gọi tt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX), với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là bộ), y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ s CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh;

- Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng bộ, từng tỉnh;

- Xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát;

- Hàng năm công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chỉ số CCHC bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính theo chu kỳ năm ở các bộ, các tỉnh.

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước n định trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương.

3. Phạm vi và đối tượng

- Phạm vi áp dụng là: Công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

- Đối tượng áp dụng là: Các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Văn phòng Chính phủ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. CÁC LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHN, THANG ĐIM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỦA CHỈ S CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Chỉ số CCHC cấp bộ

a) Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần:

Chỉ số CCHC cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi phản lý nhà nước của bộ: 6 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thủ tục hành chính: 3 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 5 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;

- Hiện đại hóa hành chính: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phn;

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp bộ được quy định cụ thể tại Bảng 1 (kèm theo).

b) Thang điểm đánh giá:

- Thang điểm đánh giá là 100;

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 40/100;

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 1.

c) Phương pháp đánh giá:

- Tự đánh giá của các bộ: các bộ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm các bộ tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Bảng 1;

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học là 24, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các dòng có chữ viết tắt “ĐTXHH” của Bảng 1. Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến đánh gìá của các nhóm đối tượng khác nhau;

Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp bộ.

- Điểm tự đánh giá của các bộ sẽ được Bộ Nội vụ xem xét, công nhn hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là đim do Bộ Nội vụ thực hiện. Tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và đim Bộ Nội vụ đánh giá là “Điểm đạt được” thể hiện tại các cột tương ứng của Bảng 1, là căn cứ để tính Chỉ số CCHC cho từng bộ. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa” (100 điểm). Ngoài Chỉ số CCHC của bộ được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 1 còn có các chỉ s theo lĩnh vực, tiêu chí.

2. Chỉ số CCHC cấp tỉnh

a) Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần:

Chỉ số CCHC cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần, cụ th là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thủ tục hành chính: 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 5 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 6 tiêu chí và 20 tiêu chí thành phần;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 5 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;

- Hiện đại hóa hành chính: 3 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp tỉnh được quy định cụ th tại Bảng 2 (kèm theo).

b) Thang đim đánh giá:

- Thang điểm đánh giá là 100;

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 38/100;

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 2.

c) Phương pháp đánh giá:

- Tự đánh giá của các tỉnh: các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm các tỉnh tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Bảng 2;

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học là 33, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các dòng có chữ viết tắt “ĐTXHH” của Bảng 2. Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau;

Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

- Điểm tự đánh giá của các tỉnh sẽ được Bộ Nội vụ xem xét, công nhn hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là điểm do Bộ Nội vụ thực hiện. Tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ đánh giá là “Điểm đạt được” thể hiện tại các cột tương ứng của Bảng 2, là căn c để tính Chỉ số CCHC cho từng tỉnh. Chỉ số CCHC được xác định bằng t lệ % giữa “Tng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa” (100 điểm). Ngoài Chỉ số CCHC của tỉnh được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 2 còn có các chỉ số theo lĩnh vực, tiêu chí.

III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC

- Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của Chỉ số CCHC nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. Các hình thức tuyên truyền là:

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm triển khai Chỉ s CCHC;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho người dân và xã hội về mục tiêu, ý nghĩa của Chỉ số CCHC;

- Các hình thức tuyên truyền khác: thông qua hội thảo; hội nghị công bố Chỉ số CCHC hàng năm.

3. Bố trí công chức thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

- Các bộ: phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên trách cải cách hành chính thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của bộ. Các đơn vị thuộc bộ bố trí công chức theo dõi, tng hợp tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các lĩnh vực cụ thể theo chức năng của đơn vị mình.

- Các bộ chủ trì các nội dung cải cách hành chính theo sự phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP tổng hợp tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính đối với lĩnh vực được giao phụ trách để hàng năm phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của các bộ, tỉnh.

- Các tỉnh: phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên trách cải cách hành chính tại Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của tỉnh, của huyện. Đối với các sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn khác tại cấp huyện có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai cải cách hành chính. Tại cấp xã phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện theo dõi, tổng hp tình hình trin khai cải cách hành chính của xã đ báo cáo cấp huyện theo quy định.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là công nghệ thông tin trong triển khai xác định Chỉ số CCHC để bảo đảm tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan hành chính.

- Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu của Chỉ s CCHC.

- Bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Bộ Nội vụ

- Vụ Cải cách hành chính:

+ Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, các tỉnh triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh;

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

+ Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ số CCHC trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm;

+ Theo dõi, đôn đốc các bộ, các tỉnh triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC;

+ Xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu điều tra xã hội học;

+ Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học và chủ trì tổ chức điều tra xã hội học;

+ Tng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Chỉ số CCHC;

+ Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Chỉ s CCHC hàng năm;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ s CCHC để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hp với điều kiện thực tế.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ s CCHC để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

- Các đơn vị khác thuộc Bộ:

Theo chức năng của đơn vị phối hp với Vụ Cải cách hành chính thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm.

b) Các bộ, các tỉnh

+ Triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

+ Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số CCHC của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

+ Phối hợp với Bộ Nộì vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của bộ, tỉnh.

+ Các Bộ: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với từng lĩnh vực cải cách theo phân công của Chính phủ.

+ Các bộ, các tỉnh căn cứ vào Chỉ s CCHC xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các cơ quan, t chức trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

2. Tiến độ thực hiện

a) Giai đoạn 2013 - 2015:

- Triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC hàng năm;

- Năm 2015, sơ kết việc triển khai xác định Chỉ số CCHC để điều chỉnh, bổ sung.

b) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Tiếp tục triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC;

- Nghiên cứu các giải pháp để triển khai áp dụng có hiệu quả trong việc xác định Chỉ số CCHC;

- Tổng kết việc triển khai xác định Chỉ số CCHC để đề xuất việc hoàn thiện.

3. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Sử dụng Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đ tiến hành theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2011 - 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
S Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 


BẢNG 1

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ (PAR INDEX CẤP BỘ)
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Đim đánh giá

Đim đạt được

Chỉ số

Ghi chú

Điều tra XHH

Tự đánh giá

BNV đánh giá

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

16

 

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC năm

3,5

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trong Quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Chương trình CCHC của Chính phủ và b trí kinh phí triển khai

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có b trí kinh phí: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không b trí kinh phí: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, tổ chức

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC

2

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Báo cáo CCHC

1,5

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ số lượng báo cáo: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đúng thời gian quy định: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Kiểm tra công tác CCHC

2,5

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ: vụ, cục, tổng cục... (có KHKT riêng hoặc nm trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra trên 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

kế hoạch kim tra từ 20% - 30% số cơ quan, đơn vị: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số cơ quan, đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

1,5

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC

2

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC

1

 

 

 

 

 

 

 

Có sáng kiến: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có sáng kiến: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kết quả chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ

5

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.2.

Tính kịp thời của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.3.

Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính…..) cho công tác CCHC của bộ

1,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.4.

Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của bộ

1,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

2.

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ CHẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ

16,5

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

2

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL hàng năm của bộ đã được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL

1

 

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

2,5

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Mức đ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

1

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không hoàn thành kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Xử lý kết quả rà soát

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL do bộ, ngành khác và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của bộ

2,5

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Ban hành kế hoạch kiểm tra

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không hoàn thành kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của b

2,5

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

Mức độ thực hiện kế hoạch

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% so với kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

1

 

 

 

 

 

 

 

Có 3 hình thức trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 2 hình thức: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 1 hình thức: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

2,5

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Ban hành kế hoạch thanh tra

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Tỷ lệ cơ quan được thanh tra theo kế hoạch

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% s cơ quan trong kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% s cơ quan trong kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% s cơ quan trong kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số cơ quan trong kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện qua thanh tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một s vấn đề phát hiện qua thanh tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Chất lượng thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

4,5

 

 

 

 

 

 

2.6.1

Tính kịp thời của thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ

1,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

2.6.2

Tính khả thi của thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ

1,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

2.6.3

Tính hiệu quả của th chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi QLNN của bộ

1,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

14

 

 

 

 

 

 

3.1

Rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính

6

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của bộ theo quy định của Chính phủ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát

2

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện sửa đổi b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định liên quan theo quy định của Chính phủ: 1

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đy đủ quy định của Chính phủ: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Công khai thủ tục hành chính

2

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thuộc bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Niêm yết công khai, đầy đủ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không niêm yết hoặc niêm yết công khai không đầy đủ: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Tỷ lệ TTHC do bộ ban hành được công khai đầy đủ, đúng quy định trên cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% s TTHC: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số TTHC: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số TTHC: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số TTHC: 0

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

6

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Sự cần thiết của thủ tục hành chính

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

3.3.2

Tính hợp lý của thủ tục hành chính

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

3.3.3

Mức độ thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

12,5

 

 

 

 

 

 

4.1

Tuân thủ các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ theo quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ theo quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ và các đơn vị thuộc bộ

4

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

4.2.2

Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tng cục...)

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

4.3

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng cục...)

2,5

 

 

 

 

 

 

4.3.1

Ban hành kế hoạch kiểm tra

0,5

 

 

 

 

 

 

 

kế hoạch kiểm tra từ trên 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% s cơ quan, đơn vị: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số cơ quan, đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số vn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Thực hiện phân cấp quản lý

3

 

 

 

 

 

 

4.4.1

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ ban hành

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ đã phân cấp cho địa phương

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất c các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các các vn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một s vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Kết quả thực hiện quy chế làm việc của bộ

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

5

XÂY DNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

16,5

 

 

 

 

 

 

5.1

Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm

3

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng cục...) có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 60% số cơ quan, đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 30% - 60% s cơ quan, đơn vị: 0, 75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 20% - dưới 30% s cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 20% s cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ có cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 60% s đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 30% - 60% số đơn vị: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 20% - dưới 30% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 20% số đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3

Mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% s cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% s cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức, viên chức

4

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại khối cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số đơn vị: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% s đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tng cục ...) thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và ngạch công chức

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số cơ quan, đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số cơ quan, đơn vị: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ thực hiện bố trí viên chức theo đúng quy định của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số đơn vị: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức

1,5

 

 

 

 

 

 

5.3.1

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm của bộ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không han hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Đổi mới công tác quản lý công chc

4

 

 

 

 

 

 

5.4.1

Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2

Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3

Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở xung

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4

Chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính

1

 

 

 

 

 

 

 

chính sách: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có chính sách: 0

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Chất lượng công chức

4

 

 

 

 

 

 

5.5.1

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.2

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của công chức

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.3

Thái độ phục vụ của công chức

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.4

Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục li cá nhân của công chức

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

6

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

10,5

 

 

 

 

 

 

6.1

Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính

3,5

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (Cục, Tổng cục và tương đương) triển khai thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

100% số cơ quan triển khai thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% số cơ quan triển khai thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Tác động của việc thực hiện cơ chế tại các cơ quan hành chính

2,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

6.2

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

3,5

 

 

 

 

 

 

6.2.1

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ triển khai thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% s đơn vị: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số đơn vị: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Tác động của việc thực hiện cơ chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập

2,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

6.3

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

3,5

 

 

 

 

 

 

6.3.1

Tỷ lệ tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc bộ thực hiện đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động đã được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số tổ chức: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số tổ chức: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số tổ chức: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số tổ chức: 0

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2

Tác động của việc thực hiện cơ chế tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

2,5

 

 

 

 

 

ĐTXHH

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

14

 

 

 

 

 

 

7.1

ng dụng công nghệ thông tin của bộ

5,5

 

 

 

 

 

 

7.1.1

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của bộ (trong Quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tng cục...) triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% s cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% s cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% s cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng: 0

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng cục...) sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) đ trao đổi công việc

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số cơ quan, đơn vị sử dụng: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% s cơ quan, đơn vị sử dụng: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% s cơ quan, đơn vị sử dụng: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% s cơ quan, đơn vị sử dụng: 0

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5

Mức độ sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc của công chức

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

7.1.6

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả dịch vụ công đều được cung cấp trực tuyến mức độ 1 và 2: 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Có từ 10 dịch vụ công trở lên được cung cp trực tuyến ở mức độ 3: 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Có từ 2 dịch vụ công trở lên được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4: 0,4

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của bộ

6

 

 

 

 

 

 

7.2.1.

Tính kịp thời của thông tin

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

7.2.2.

Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

7.2.3.

Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin

2

 

 

 

 

 

ĐTXHH

7.3.

Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính

2,5

 

 

 

 

 

 

7.3.1.

Ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan bộ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Có ban hành: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.

Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (cục, tổng cục và tương đương) được cấp chứng chỉ ISO

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số cơ quan: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70 % - 80 % số cơ quan: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50 % - dưới 70% số cơ quan: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.

Tỷ lệ cơ quan thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động

1

 

 

 

 

 

 

 

Trên 80% số cơ quan: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 80% số cơ quan: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 70% số cơ quan: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% s cơ quan: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm tối đa

Tổng điểm đánh giá

Tổng điểm đạt được

Chỉ số CCHC (PAR INDEX)

Điều tra XHH

Tự đánh giá

BNV đánh giá

Kết quả đạt được

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 2

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CP TỈNH (PAR INDEX CẤP TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm ti đa

Điểm đánh giá

Điểm đạt được

Chỉ số

Ghi chú

Điều tra XHH

Tự đánh giá

BNV đánh giá

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIU HÀNH CCHC

14

 

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC năm

2,5

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trong Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Chương trình CCHC của Chính phủ và bố trí kinh phí triển khai

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có b trí kinh phí: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không b trí kinh phí: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của cơ quan, tổ chức

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC

1

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Báo cáo CCHC

1,5

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ số lượng báo cáo: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Đúng thời gian quy định: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Kiểm tra công tác CCHC

2

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện (có KHKT riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra trên 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% số cơ quan, đơn vị: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% số cơ quan, đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

2

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

Tác động của tuyên truyền đối với việc nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về CCHC

1

 

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC

2

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC

1

 

 

 

 

 

 

 

Có sáng kiến: 1