Quyết định 1295/QĐ-UBND

Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH (NĂM 2016) CỦA HUYỆN NGỌC HỒI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cửa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đhiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của UBND huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 06/9/2018 (kèm theo Công văn số 1598/UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về phân b chtiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tnh, Thông báo thẩm định số 25/TB-HĐTĐ ngày 19/01/2017 của Hội đồng thm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, đất cấp huyện, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện Ngọc Hồi về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đu điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi và Thông báo số 98/TB-HĐND ngày 05/9/2018 của HĐND huyện Ngọc Hồi về kết luận của Thường trực HĐND huyện về chi tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 577/TTr-STNMT ngày 13/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Diện tích chuyn mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi (đã thực hiện) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2016 (chi tiết tại biu s 05 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (chi tiết tại biu s 06 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (chi tiết tại biu số 07 kèm theo).

Điều 3. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND huyện Ngọc Hồi có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc công bố Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Ngọc Hồi để cho các tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục xây dng kế hoạch sdụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ đthu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

4. Chỉ đạo, kim tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích rừng, duy trì, phát triển đất rừng, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đi khí hu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyn mục đích sdụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyn đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị đtăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyn sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đi với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Biểu số 01: DIỆN TÍCH CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cấp tỉnh phân bổ

Diện tích cấp huyện xác định bổ sung

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

83936

-

83936,22

2510,62

13974,63

8648,66

9575,48

12218,97

9329,47

9481,09

18197,30

1

Đt nông nghiệp

NNP

74941

-

74941,01

1392,77

13339,31

8085,98

8799,13

11420,43

8521,75

6011,42

17370,24

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1616

-

1616,41

35,99

62,39

328,45

192,51

162,33

438,43

179,69

216,62

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

1192

-

1192,29

35,99

40,41

223,37

163,82

162,33

212,16

179,69

174,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

14308

-

14308,03

223,01

2143,09

1258,80

793,95

2100,26

2083,04

1752,41

3953,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12410

-

12410,47

1074,90

226,84

1198,31

1043,23

2452,95

2382,37

1658,39

2373,48

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH

6898

-

6897,63

-

6849,63

-

-

-

-

48,00

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

11762

-

11761,71

-

972,00

-

-

-

114,99

1101,93

9572,79

1.6

Đất rng sn xut

RSX

27685

-

27684,58

24,33

3081,05

5287,43

6754,42

6641,21

3454,72

1213,53

1227,89

1.7

Đt nuôi trồng thủy sn

NTS

252

-

252,18

34,54

4,30

12,99

15,02

63,67

48,20

47,47

25,99

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

10,00

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8944

-

8943,52

1117,17

628,59

557,55

769,89

788,27

800,85

3461,02

820,17

2.1

Đt quốc phòng

CQP

966

-

965,62

34,99

193,13

35,65

204,00

102,50

175,12

49,39

170,84

2.2

Đất an ninh

CAN

5

-

5,13

3,74

-

-

1,00

 

 

0,39

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

470

-

470,00

-

-

-

 

-

-

470,00

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

27

-

27,03

11,00

-

-

-

16,03

-

-

-

2.6

Đất thương mi, dịch vụ

TMD

683

 

683,41

20,72

0,50

52,04

0,50

0,60

0,50

587,95

20,60

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

692

-

692,47

159,89

55,22

55,38

101,86

55,22

20,70

188,94

55,25

2.8

Đt sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

98

-

98,10

-

23,95

30,28

32,87

-

-

11,00

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3228

-

3227,84

568,31

165,69

185,88

195,75

346,68

287,34

1170,38

307,80

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

4

-

3,57

-

-

3,32

-

0,25

-

-

-

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý cht thải

DRA

20

-

20,19

-

3,00

2,00

3,00

3,00

3,39

3,00

2,80

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

771

-

771,10

-

60,18

60,56

61,34

129,03

93,76

215,77

150,46

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

251

-

250,71

209,76

-

-

-

-

-

40,95

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

60

-

59,70

15,87

3,49

4,86

0,42

4,04

3,07

27,40

0,55

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

16

-

16,26

4,87

0,14

0,07

1,68

0,36

-

9,04

0,09

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

6

-

6,19

1,55

0,58

0,50

0,50

1,56

0,50

0,50

0,50

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

108

-

108,27

12,64

9,02

7,14

5,93

10,69

44,62

9,09

9,14

2.20

Đất sn xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

151,88

151,88

11,23

-

53,50

85,78

-

-

1,37

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

21,33

21,33

3,36

2,12

4,22

2,32

2,32

3,73

2,14

1,12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

94,73

94,73

19,23

6,90

8,00

8,00

26,60

8,00

10,00

8,00

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

581,69

581,69

34,40

104,65

54,15

64,19

63,74

122,94

44,60

93,02

2.25

Đt có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

118,35

118,35

5,60

-

-

0,75

25,65

37,17

49,18

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

569,93

569,93

-

-

-

-

-

-

569,93

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

52

-

51,69

0,69

6,73

5,14

6,46

10,27

6,87

8,64

6,89

 

Biểu số 02: DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

5081,01

607,35

388,98

264,13

361,39

220,54

227,81

2832,08

178,73

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

87,02

27,22

1,00

29,00

8,00

1,00

12,61

2,19

6,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

87,02

27,22

1,00

29,00

8,00

1,00

12,61

2,19

6,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

2539,35

85,97

117,83

48,40

53,00

78,65

62,07

2026,63

66,80

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1584,25

484,74

36,56

65,54

35,52

67,35

90,23

744,08

60,23

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

209,75

-

209,75

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

657,95

9,00

23,84

121,19

264,87

73,54

62,50

57,31

45,70

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

2,69

0,42

-

-

-

-

0,40

1,87

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội hộ đất nông nghiệp

 

4,88

-

-

-

-

3,00

1,88

-

-

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

1,88

-

-

-

-

-

1,88

-

-

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

3,00

-

-

-

-

3.00

-

-

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 03: DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH

(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

 

Tổng diện tích

 

3049,55

0,50

820,60

287,00

234,00

107,48

170,70

100,69

1328,58

1

Đất nông nghiệp

NNP

2834,25

-

811,90

273,00

194,00

86,28

73,80

91,69

1303,58

1.1

Đất rừng phòng hộ

RPH

348,00

-

300,00

-

-

-

-

48,00

-

1.2

Đất rừng đặc dụng

RDD

940,54

-

-

-

-

-

-

43,69

896,85

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

1545,71

-

511,90

273,00

194,00

86,28

73,80

 

406,73

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

215,30

0,50

8,70

14,00

40,00

21,20

96,90

9,00

25,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

107,20

-

-

14,00

-

-

93,20

-

-

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

20,00

-

-

-

-

-

-

-

20,00

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

35,70

0,50

4,30

-

12,00

1,20

3,70

9,00

5,00

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

10,00

-

-

-

-

10,00

-

-

-

2.5

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,00

-

-

-

24,00

-

-

-

-

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,50

-

0,50

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất khu vui chơi, giải trí

DKV

17,90

-

3,90

-

4,00

10,00

-

-

-

 

Biểu số 04: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH (ĐÃ THỰC HIỆN)

(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

 

Tổng diện tích

 

84377,22

2510,62

13974,63

8648,66

9575,48

12218,97

9329,47

9922,09

18197,30

1

Đất nông nghiệp

NNP

76884,01

1856,66

12904,38

8068,01

8959,52

11550,69

8596,43

8707,47

16240,86

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1694,18

58,19

63,39

357,45

200,51

163,33

446,81

181,88

222,62

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1481,97

58,19

41,41

252,37

171,87

163,33

437,45

181,88

180,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19182,70

261,83

2957,74

1502,20

1533,95

2654,80

2111,04

3740,87

4420,27

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

17301,12

1471,27

1054,25

1643,85

1178,75

2603,97

4734,91

2082,44

2531,68

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

6804,70

-

6804,70

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

9779,87

-

-

-

-

-

114,99

988,93

8675,94

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

21885,45

33,33

2022,99

4554,62

6031,29

6067,91

1142,36

1666,08

366,86

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

235,99

32,04

1,30

9,89

15,02

60,67

46,32

47,26

23,49

1.8

Đất làm muối

LMU

-

­-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4388,37

652,77

243,62

288,52

375,50

550,53

555,47

1100,99

620,97

2.1

Đất quốc phòng

CQP

278,88

28,07

-

3,65

-

60,00

20,92

29,39

136,84

2.2

Đất an ninh

CAN

3,12

2,73

-

-

-

-

-

0,39

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

380,20

-

-

-

 

-

-

380,20

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

6,03

-

-

-

-

6,03

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10,97

2,14

-

 

-

-

-

8,73

0,10

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

136,19

40,96

-

0,16

46,64

-

3,88

44,49

0,05

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

81,10

-

23,95

24,28

32,87

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1804,05

339,20

59,51

140,71

165,28

270,84

245,68

367,95

214,87

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

3,32

-

-

3,32

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,39

-

-

-

-

-

0,39

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

605,35

-

40,18

45,56

41,34

110,20

75,56

161,82

130,69

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

163,61

163,61

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

36,15

14,94

3,49

4,86

0,42

1,04

3,07

7,78

0,55

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

10,95

4,87

0,14

0,07

1,68

0,36

-

3,73

0,09

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

 

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2,15

1,05

0,04

-

-

1,06

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

98,17

11,14

7,52

5,64

5,43

9,59

43,62

7,59

7,64

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

21,48

5,23

-

-

14,88

-

-

1,37

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

12,53

1,06

1,12

3,02

2,02

2,02

2,23

0,44

0,62

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3,23

3,23

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

624,28

34,40

107,65

57,25

64,19

63,74

122,94

44,60

129,52

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

106,22

0,14

-

-

0,75

25,65

37,17

42,51

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

3104,84

1,19

826,63

292,14

240,46

117,75

177,57

113,63

1335,47

 

Biểu số 05: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT (ĐÃ THỰC HIỆN)

(Kèm theo Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

 

Tổng diện tích

 

763,86

181,81

10,51

6,00

7,00

4,00

85,19

467,32

2,03

1

Đất nông nghiệp

NNP

712,92

140,96

9,01

6,00

7,00

4,00

79,33

464,59

2,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11,13

5,02

-

-

-

-

6,11

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11,13

5,02

-

-

-

-

6,11

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

141,10

47,15

7,71

 

2,00

2,00

34,07

48,17

 

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

525,79

88,37

1,30

6,00

-

2,00

36,75

389,34

2,03

1.4

Đất rừng sản xut

RSX

34,00

-

-

-

5,00

-

2,00

27,00

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,90

0,42

-

-

-

-

0,40

0,08

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

50,94

40,85

1,50

-

-

-

5,86

2,73

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,04

0,04

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đt cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,03

-

-

-

-

-

-

0,03

-

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,38

-

-

-

-

-

-

1,38

-

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

8,68

-

1,50

-

-

-

5,86

1,32

-

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,20

0,20

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gm

SKX

3,50

3,50

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

33,50

33,50

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

3,61

3,61

-

-

-

-

-

-

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

 

Biểu số 06: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (ĐÃ THỰC HIỆN)

(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

712,92

140,96

9,01

6,00

7,00

4,00

79,33

464,59

2,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

11,13

5,02

-

-

-

-

6,11

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

11,13

5,02

-

-

-

-

6,11

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

141,10

47,15

7,71

 

2,00

2,00

34,07

48,17

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

525,79

88,37

1,30

6,00

-

2,00

36,75

389,34

2,03

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

34,00

-

-

-

5,00

-

2,00

27,00

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,90

0,42

-

-

-

-

0,40

0,08

-

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên chđược thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thm quyền cho phép.

 

Biểu số 07: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (ĐÃ THỰC HIỆN)

(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Plei Kần

Xã Đắk Ang

Xã Đắk Dục

Xã Đắk Nông

Xã Đắk Xú

Xã Đắk Kan

Xã Pờ Y

Xã Sa Loong

1

Đất nông nghiệp

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,70

-

0,70

-

-

-

-

5,00

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

5,70

-

0,70

-

-

-

-

5,00

-

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1295/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1295/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2018
Ngày hiệu lực22/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1295/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1295/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành22/11/2018
        Ngày hiệu lực22/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1295/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Ngọc Hồi Kon Tum

            • 22/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực