Quyết định 1296/QĐ-UBND

Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quy định về thực hiện Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 1296/QĐ-UBND 2010 sửa đổi quy định phân cấp quản lý sử dụng tài Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1296/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 299/2009/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2009 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 869/QĐ-UBND NGÀY 12/4/2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (TSNN); Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng TSNN;

Căn cứ Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 245/TTr-STC ngày 13 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung một số điều trong Quy định về thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 1 Điều 5 thành

"Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt".

2. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 1 Điều 7 thành

"Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt".

3. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 1 Điều 8 thành

" Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt".

4. Sửa đổi nội dung tiết 1 điểm a khoản 2 Điều 10 thành

"Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung của quy định về thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La không quy định sửa đổi tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, H.Hải 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1296/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1296/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1296/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1296/QĐ-UBND 2010 sửa đổi quy định phân cấp quản lý sử dụng tài Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1296/QĐ-UBND 2010 sửa đổi quy định phân cấp quản lý sử dụng tài Sơn La
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1296/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành 01/06/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1296/QĐ-UBND 2010 sửa đổi quy định phân cấp quản lý sử dụng tài Sơn La

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1296/QĐ-UBND 2010 sửa đổi quy định phân cấp quản lý sử dụng tài Sơn La

  • 01/06/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực