Quyết định 1297/QĐ-UBND

Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1297/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 826/SCT-TM ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Doanh nghiệp đầu mối, Doanh nghiệp phân phối, Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (Quế - 22.6).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

I. MỤC TIÊU:

- Triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống dùng cho động cơ xăng và động cơ đi-ê-zen của các phương tiện cơ giới đường bộ theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an ninh năng lượng, cải thiện môi trường không khí; phát triển công nghiệp; thực hiện cam kết của Chính Phủ đã cam kết với Quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

- Phấn đấu đến ngày 01/12/2015, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân phối xăng E10 và dầu đi-ê-zen B5 và B10.

II. TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC:

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 282 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhận xăng dầu từ các doanh nghiệp đầu mối phân phối ngoài tỉnh, trong đó:

- 69 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ TNHH MTV. ’

- 76 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý của Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi.

- 39 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý của Công ty TNHH Huy Hồng.

- 17 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý của Công ty TNHH TM Hồ Bửu.

- 17 cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Bình Phước - Công ty xăng dầu Sông Bé TNHH MTV.

- 65 cửa hàng còn lại thuộc hệ thống đại lý của 17 doanh nghiệp khác.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đẩy manh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học trên các phương tiện truyền thông.

2. Vận động các Doanh nghiệp đầu mối, Tổng đại lý, Đại lý bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối, kinh doanh xăng sinh học E5, E10, dầu đi-ê-zen B5 và B10.

3. Quy định các cửa hàng xăng dầu đầu tư xây dựng mới phải đầu tư các hạng mục cần thiết để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

4. Sau ngày 01/12/2015 các phương tiện ô tô, mô tô phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc sở hữu của nhà nước (xe công) trên địa bàn tỉnh đều phải sử dụng nhiên liệu sinh học trong quá trình lưu hành.

5. Hướng dẫn Nhà máy sản xuất Ethanol trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước và của tỉnh Bình Phước, đồng thời hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác đến người trồng nguyên liệu để phục vụ chế biến cho Nhà máy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm, hướng dẫn, vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và chính sách về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học nói riêng đến các tổ chức và người dân biết, tham gia hưởng ứng.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, tổng đại lý xăng dầu vận động các đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối, kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, các tổ chức Chính trị xã hội và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiên liệu sinh học đến người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, đề xuất những nội dung nhằm thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính:

- Thực hiện tốt công tác quản lý giá nhiên liệu sinh học đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương thẩm định dự toán kinh phí tổ chức tuyên truyền về lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học theo Kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh kiểm định trụ bơm nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra các thiết bị đo lường và chất lượng đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn cải tạo, nâng cấp, xây dựng cửa hàng xăng dầu đảm bảo phù hợp cho việc kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Trước khi thẩm định cấp giấy phép xây dựng cho các cửa hàng xăng dầu đầu tư mới phải yêu cầu doanh nghiệp thiết kế, đầu tư và xây dựng có trụ và bồn chứa nhiên liệu sinh học.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với người nông dân, quy hoạch vùng trồng nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến cho nhà máy sản xuất Ethanol trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của nhiên liệu sinh học giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng nhiên liệu sinh học để hưởng ứng tích cực.

8. UBND các huyện, thị xã:

“Tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học đến các tổ chức và người dân được biết để cùng tham gia hưởng ứng; đồng thời cùng các ngành chức năng tham gia giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền thuộc quyền thực hiện công tác tuyên truyền về lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

9. Các Doanh nghiệp đầu mối, Doanh nghiệp phân phối, Tổng đại lý:

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức vận động các đại lý bán lẻ xăng đầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Có chính sách hỗ trợ đối với các Đại lý bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia kinh doanh nhiên liệu sinh học như: chính sách cải tạo bồn bể, chính sách hoa hồng, chính sách truyền thông,...

- Báo cáo với Sở Công Thương về kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình, cơ chế chính sách đối với các Đại lý bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng nội dung tại Kế hoạch này.

10. Đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện kịp thời việc chuyển đổi, sửa chữa, nâng cấp bồn bể, chỉnh trang cửa hàng, điều chỉnh bảng hiệu kinh doanh sản phẩm xăng sinh học theo quy định.

- Thực hiện kinh doanh nhiên liệu sinh học theo đúng nội dung tại Kế hoạch này.

Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực25/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1297/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1297/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1297/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýPhạm Văn Tòng
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực25/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1297/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1297/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Phước

            • 25/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực