Quyết định 1297/QĐ-UBND

Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1297/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính ph sa đi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tin lương, quan hệ lao động được chun hóa thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bbộ thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Giao y ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo thm quyền 01 (một) thủ tục hành chính được chuẩn hóa công bố tại Quyết định này.

Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-BTP;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trun
g tâm CB-TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T-224).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động được chuẩn hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Gửi thang lương, bng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

2. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế

STT

Số hồ TTHC

Tên TTHC

Tên quyết định công bố thủ tục hành chính

(Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành; trích yếu ni dung QĐ)

1

T-BLI- 119203-TT

Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Trình tự thực hin:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tc do Chính phủ quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cp huyện.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hướng dẫn đngười đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận h sơ.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đ xem xét.

* Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết qu TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

Cách thức thực hin: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: Không quy định.

Thành phần, sng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

Cơ quan thc hin thủ tc hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cp huyện.

Kết quả thc hiện thủ tc hành chính: Không quy định.

L phí: Không.

Tên mẫu đơn, mu tkhai: Không quy định

Yêu cầu điều kin ca thủ tục hành chính: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Căn cứ pháp của thủ tc hành chính: Bộ luật Lao động 2012.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1297/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1297/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1297/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVương Phương Nam
       Ngày ban hành11/08/2016
       Ngày hiệu lực11/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1297/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1297/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động tỉnh Bạc Liêu