Quyết định 1297/QĐ-UBT.97

Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 năm 1997 "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cần Thơ"

Nội dung toàn văn Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ.UBT.97

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 2/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số: 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ "Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số: 071LBLTT ngày 24-4-1996 Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Cần Thơ là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN và PTNT, Bộ Thủy sản về nghiệp vụ chuyên môn.

Điều 2: Sở NN và PTNT có những nhiệm vụ và quyền hạn:

1 - Căn cứ quy hoạch chung của Bộ NN và PTNT, Bộ Thủy sản và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, tiến hành dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chiến nông sản và phát triển ngành nghề nông thôn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý tài nguyên nước (trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt); quản lý việc xây dựng, khai thác các công trình thủy lợi; quản lý việc khai thác và phát triển tổng hợp các dòng sông trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống lụt bão; quản lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn... trình UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT, Bộ Thủy sản quyết định. Đồng thời, tổ chức thực hiện quy hoạch, kê' hoạch được phê duyệt.

2 - Soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp quy để thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Bộ NN và PTNT, Bộ Thủy sản về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn. Đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền về các lĩnh vực hoạt động do Sở phụ trách;

3 - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cùng với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động, tổ chức và quản lý phong trào hợp tác hóa nông nghiệp bằng các hình thức và bước di thích hợp;

4 - Là đầu mối phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh để tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan đến phát triển nông thôn, cơ quan tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên về công tác xây dựng và phát triển nông thôn;

5 - Tổ chức, chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến nông, khuyến ngư. Thống nhất quản lý công tác giống, kể cả sản xuất và xuất nhập khẩu thực vật và động vật thuộc trách nhiệm được giao;

6 - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ chức quản lý việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

7 - Tổ chức, quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, chất lượng nông sản hàng hóa; quản lý an toàn các công trình đê, đập, phòng chống dịch bệnh cho động vật, an toàn sử dụng hóa chất trong sản xuất và bảo quản nông sản thực phẩm; an toàn lương thực... thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

8 - Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối van các doanh nghiệp trong các ngành nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh về phân cấp hoặc ủy quyền cho Sở NN và PTNT quản lý.

Quản lý việc cấp phép và thu hồi giấy phép hoạt động thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ thuộc ngành trong tỉnh;

9 - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với tất cả các đơn vị, địa phương, tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực do Sở quản lý.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến hoạt động của Sở và công chức, viên chức thuộc ngành;

10 - Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật nội địa, bảo vệ công trình thủy lợi, đê đập và các dòng sông trên địa bàn tỉnh;

11 - Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Thường trực Ban Chỉ đạo 99/TTG của tỉnh;

12 - Tổ chức chỉ đạo công tác phân bổ lao động dân cư, phát triển vùng kinh tế mới trên địa bàn tỉnh;

13 - Xây dựng quy hoạch kế hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực của ngành. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức; tài sản của Sở theo quy định hiện hành;

14 - Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức và biên chế:

A/ Cơ cấu tổ chức:

1 -Lãnh đạo Sở:

Giám đốc,

Các Phó Giám đốc.

2 -Các phòng trực thuộc Sở:

- Phòng Tổ chức - hành chính,

- Phòng Kế hoạch - đầu tư,

- Phòng Kỹ thuật - nghiệp vụ,

- Phòng Phát triển nông thôn - hợp tác hóa,

- Thanh tra Sở.

3 -Các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở:

- Chi Cục bảo vệ thực vật,

- Chi Cục kiểm lâm,

- Chi Cục thú y,

- Chi Cục bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,

- Chi Cục di dân và phát triển vùng kinh tế mới,

- Chi Cục thủy lợi.

4 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm khuyến nông,

- Trung tâm giếng nông nghiệp,

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

B/ Biên chế: Thực hiện theo Quyết định hàng năm của UBND tỉnh.

Điều 4: Giao Giám đốc Sở NN và PTNT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Sở phù hợp với quy chế làm việc của UBND tỉnh và nội dung quyết định này

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở NN và PTNT trái với nội dung quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở NN và PTNT, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
Võ Hoàng Xinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBT.97

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1297/QĐ-UBT.97
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/1997
Ngày hiệu lực09/06/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2004
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1297/QĐ-UBT.97

Lược đồ Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1297/QĐ-UBT.97
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Hoàng Xinh
        Ngày ban hành09/06/1997
        Ngày hiệu lực09/06/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2004
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1297/QĐ-UBT.97 1997 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Cần Thơ

           • 09/06/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực