Quyết định 1298/QĐ-TCHQ

Quyết định 1298/QĐ-TCHQ năm 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế của Công ty TNHH Diageo Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1298/QĐ-TCHQ 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế Công ty Diageo Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH DIAGEO VIỆT NAM
(Đ/c: 157 Đường 21 tháng 8, Phường Phước Mỹ, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Văn bản ngày 17/02/2014 của Công ty TNHH Diageo Việt Nam khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng rượu các loại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại các tờ khai số 86140/NKD05 ngày 17/9/2013, 90921/NKD05 ngày 01/10/2013, 91146/NKD05 ngày 01/10/2013, 91601/NKD05 ngày 02/10/2013, 91905/NKD05 ngày 03/10/2013, 92331/NKD05 ngày 04/10/2013, 93069/NKD05 ngày 07/10/2013, 93439/NKD05 ngày 08/10/2013, 93662/NKD05 ngày 09/10/2013, 93443/NKD05 ngày 08/10/2013, 95642/NKD05 ngày 15/10/2013, 96060/NKD05 ngày 15/10/2013, 96716/NKD05 ngày 17/10/2013, 97240/NKD05 ngày 18/10/2013, 97968/NKD05 ngày 21/10/2013, 98588/NKD05 ngày 23/10/2013, 98834/NKD05 ngày 24/10/2013, 98840/NKD05 ngày 24/10/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014.

- Hồ sơ bổ sung đến Tổng cục Hải quan ngày 24/3/2014 và công văn số 07042014/Supply ngày 7/4/2014 bổ sung tài liệu sau buổi đối thoại của Công ty TNHH Diageo Việt Nam.

- Báo cáo tại công văn số 820/HQHCM-TXNK ngày 14/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo.

Xem xét việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì:

1- Việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng rượu các loại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên được thực hiện theo Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2- Về căn cứ bác bỏ trị giá khai báo: Do công ty giải trình thiếu thuyết phục về trị giá khai báo, đồng thời không xuất trình được chứng từ chứng minh những nghi vấn của cơ quan hải quan nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã bác bỏ trị giá khai báo xác định lại trị giá tính thuế là thực hiện đúng quy định tại Điểm 4.4.1 Khoản 4 Điều 26 Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 24/01/2010 của Bộ Tài chính.

3- Về cơ sở thông tin và phương pháp xác định trị giá tính thuế:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng phương pháp suy luận để xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng rượu các loại nhập khẩu nêu trên theo các Thông báo số 4200/TB-HQHCM ngày 16/10/13, 4464/TB-HQHCM ngày 28/10/13, 4550/TB-HQHCM ngày 31/10/13, 4587/TB-HQHCM ngày 1/11/13, 4636/TB-HQHCM ngày 5/11/13, 4739/TB-HQHCM ngày 12/11/13 căn cứ vào nguồn thông tin dữ liệu mặt hàng giống hệt, tương tự trên GTT01 và trên cơ sở giá bán nội địa của chính Doanh nghiệp cung cấp sau đó tính toán về giá nhập khẩu theo Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc xác định trị giá tính thuế quy đổi từ giá thị trường trừ chi phí chung và lợi nhuận là chưa phù hợp với thực tế của mặt hàng rượu. Mặt khác, việc xác định giá không xem xét đến yếu tố Doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn, mua trực tiếp từ nhà sản xuất dẫn đến xác định giá không phù hợp.

4- Việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 là đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Luật khiếu nại. Tuy nhiên, việc xác định trị giá tính thuế quy đổi từ giá thị trường trừ chi phí chung và lợi nhuận là chưa phù hợp với thực tế của mặt hàng rượu. Mặt khác, việc xác định giá không xem xét đến yếu tố Doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn, mua trực tiếp từ nhà sản xuất dẫn đến xác định giá không phù hợp.

5- Việc tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2: Tổng cục Hải quan đã tổ chức đối thoại với đại diện Công ty và đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại trụ sở Tổng cục Hải quan ngày 03/4/2014. Tại buổi đối thoại và chứng từ tài liệu Doanh nghiệp bổ sung sau buổi đối thoại để giải trình các nội dung liên quan đến trị giá khai báo. Tuy nhiên, qua xem xét thì doanh nghiệp không chứng minh được một số nội dung liên quan đến giá khai báo của Doanh nghiệp như: Giá cả hàng hóa mua bán phụ thuộc, ràng buộc vào điều kiện khác, giải trình không thống nhất về các chi phí quảng cáo, chi phí chung, lợi nhuận,…

Vì vậy, khiếu nại lần 2 của Doanh nghiệp đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng rượu các loại tại các tờ khai trên là có cơ sở để xem xét.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hủy Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trị giá tính thuế đối với mặt hàng Rượu các loại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại các tờ khai số

86140/NKD05

ngày

17/9/2013,

90921/NKD05

ngày

01/10/2013,

91146/NKD05

ngày

01/10/2013,

91601/NKD05

ngày

02/10/2013,

91905/NKD05

ngày

03/10/2013,

92331/NKD05

ngày

04/10/2013,

93069/NKD05

ngày

07/10/2013,

93439/NKD05

ngày

08/10/2013,

93662/NKD05

ngày

09/10/2013,

93443/NKD05

ngày

08/10/2013,

95642/NKD05

ngày

15/10/2013,

96060/NKD05

ngày

15/10/2013,

96716/NKD05

ngày

17/10/2013,

97240/NKD05

ngày

18/10/2013,

97968/NKD05

ngày

21/10/2013,

98588/NKD05

ngày

23/10/2013,

98834/NKD05 ngày 24/10/2013, 98840/NKD05 ngày 24/10/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do 2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do việc xác định trị giá tính thuế chưa phù hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp, các nguồn thông tin khác thu thập được, đồng thời kiểm tra chứng từ, tài liệu do Doanh nghiệp cung cấp có xem xét đến yếu tố ảnh hưởng đến trị giá như: Doanh nghiệp mua trực tiếp từ nhà sản xuất, mua hàng với số lượng lớn và các chi phí phát sinh của mặt hàng rượu sau nhập khẩu (nếu có) để xác định trị giá tính thuế mặt hàng rượu các loại theo các tờ khai nêu trên theo đúng trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP và Thông tư số 205/2010/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Trong thời gian 01 năm kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty TNHH Diageo Việt Nam không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Toà án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành, Giám đốc Công ty TNHH Diageo Việt Nam, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Thanh tra Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1298/QĐ-TCHQ

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1298/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 29/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1298/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1298/QĐ-TCHQ 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế Công ty Diageo Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1298/QĐ-TCHQ 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế Công ty Diageo Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1298/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 29/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1298/QĐ-TCHQ 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế Công ty Diageo Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1298/QĐ-TCHQ 2014 giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế Công ty Diageo Việt Nam

  • 29/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực