Quyết định 1298/QĐ-UBND

Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý và Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1298/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 21/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý và Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (có Phụ lục 1, 2 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Lưu: VT, KSTT.
Bản điện tử:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ P.NC, Trung tâm thông tin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

30 ngày

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (địa chỉ số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

30 ngày

3

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

07 ngày

4

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày

5

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày

6

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

03 ngày

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời gian  giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

BTP-BGI-277245

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý (số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh BG);

- Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên;

- Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3: Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2

T-BGI-253576-TT

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7 ngày làm việc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh BG)

3

BTP-BGI-277441

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7 ngày làm việc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh BG)

Không

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

4

BTP-BGI-277444

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

3-15 ngày làm việc

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục phục hồi danh dự

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.

Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.

Không

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số  04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục phục hồi danh dự

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.

Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.

Không

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

05 ngày làm việc

- UBND cấp tỉnh trong trường hợp xác định cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP (Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường);

- Sở Tư pháp trong trường hợp xác định cơ quan theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP .

Không

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1442/QĐ- BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

75 - 135 ngày

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

75-135 ngày

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Không

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

C

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

75-135 ngày

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.

Không

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng BTP

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A

Thủ tục hành chính tỉnh

1

BTP-BGI-276846

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2

BTP-BGI-276848

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương;

- Giám đốc Sở và cấp tương đương;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

3

BTP-BGI-276849

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

- Giám đốc Sở và cấp tương đương;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

BTP-BGI-276858

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2

BTP-BGi-276860

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

- Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện;

-Chủ tịch UBND cấp huyện.

3

BTP-BGI-276861

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

Chủ tịch UBND cấp huyện

C

Thủ tục hành chính cấp xã

1

BTP-BGI-276867

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

UBND cấp xã

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2

BTP-BGI-276869

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu.

Luật TNBTCNN năm 2017

Bồi thường nhà nước

Chủ tịch UBND cấp xã

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2018
Ngày hiệu lực23/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1298/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1298/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1298/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành23/08/2018
        Ngày hiệu lực23/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1298/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1298/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Giang

            • 23/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực