Quyết định 1299/QĐ-UBND

Quyết định 1299/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1299/QĐ-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19/10/2013 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 437/TTr-BCH ngày 16/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU; PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích

a. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang ở địa bàn khu vực biên giới (KVBG) biển của tỉnh.

b. Nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn KVBG biển, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và tỉnh Bình Định.

2. Yêu cầu

a. Quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

b. Triển khai sâu rộng, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

c. Xác định rõ chỉ tiêu, nội dung cụ thể để thực hiện Đề án, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành, nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, tính chủ động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a. Phạm vi

Kế hoạch được triển khai tại 31/31 xã, phường KVBG biển thuộc 05 huyện, thành phố của tỉnh (có danh sách cụ thể kèm theo).

b. Đối tượng

Tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ và cán bộ, nhân dân thuộc KVBG biển của tỉnh (sau đây gọi chung là cán bộ, nhân dân).

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở KVBG biển của tỉnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn này, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh.

b. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân KVBG biển của tỉnh:

+ 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ được PBGDPL.

+ Đa số cán bộ, nhân dân đang cư trú, công tác ở KVBG biển của tỉnh được PBGDPL.

- Nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác PBGDPL:

+ 100% đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các đơn vị quân đội, công an... công tác ở khu vực biên giới biển của tỉnh được phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL.

+ 100% cán bộ Tư pháp xã, phường, báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL.

- Mỗi xã, phường thuộc KVBG biển của tỉnh thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ pháp luật; 100% các xã, phường và Đồn Biên phòng có tủ sách pháp luật; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường có ngăn sách pháp luật.

2. Nội dung

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

CHỈ ĐẠO

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án.

Quý II/2014

UBND tỉnh

BCH BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp, các ngành liên quan.

2

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án.

Quý II/2014

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp, các ngành liên quan.

3

Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân KVBG biển để xác định nội dung, hình thức, đề ra giải pháp PBGDPL phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

Quý II/2014

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp, các ngành liên quan, chính quyền 5 huyện, thành phố tuyến biển của tỉnh.

4

Biên soạn, in ấn các tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, Sở VHTT& DL, Sở Thông tin - Truyền thông, BCHQS tỉnh, CA tỉnh.

5

Xây dựng điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 5 xã, phường khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh (mỗi huyện, thành phố tuyến biển chọn 01 xã, phường).

Năm 2014, 2015

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, chính quyền 5 huyện, thành phố tuyến biển của tỉnh.

6

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm: Cán bộ các Đồn Biên phòng; Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo ở các xã, phường thuộc khu vực biên giới vùng biển đảo của tỉnh.

Hàng năm, từ năm 2014- 2016.

 

Ban Chỉ đạo

 

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các ngành liên quan.

7

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp... cho cán bộ, nhân dân KVBG biển và ngư dân đi biển dài ngày.

- Đội TTVH BĐBP tỉnh phối hợp TTVH tỉnh lưu diễn tuyên truyền pháp luật ở KVBG biển đảo của tỉnh.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

 

BCH BĐBP tỉnh, Tổ Thư ký.

Sở VHTT&DL, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định.

8

Quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân KVBG biển.

Cả giai đoạn

Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Sở VHTT&DL

 

BCH BĐBP tỉnh, chính quyền 5 huyện, thành phố tuyến biển.

9

Xây dựng phóng sự, chuyên mục, viết tin, bài về công tác TTPBGDPL và gương điển hình trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

 

Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định.

10

Tham quan, rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của một số địa phương trong và ngoài tỉnh.

Năm 2015, 2016

Trưởng và các phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các ngành liên quan.

11

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả các xã, phường KVBG biển còn lại của tỉnh.

Năm 2015, 2016

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các ngành liên quan, chính quyền các huyện, thành phố và 31 xã, phường KVBG biển của tỉnh; các đồn Biên phòng.

12

Xây dựng các câu lạc bộ pháp luật, trung tâm tư vấn, hướng nghiệp ở các xã, phường KVBG biển của tỉnh để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

Sở Tư pháp

BCH BĐBP tỉnh, UBND 31 xã, phường KVBG biển.

13

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường KVBG biển của tỉnh.

Khi có vụ án

Ban Chỉ đạo

Tòa án nhân dân các cấp.

BĐBP tỉnh, CA tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân.

14

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các đồn Biên phòng và các xã, phường KVBG biển của tỉnh.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, Câu lạc bộ pháp luật các xã, phường và các đồn Biên phòng.

15

 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an, tư pháp và những người có uy tín ở các xã, phường KVBG biển của tỉnh.

Cả giai đoạn

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Các Đồn Biên phòng, công an, tư pháp các huyện, thành phố, xã, phường KVBG biển.

16

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm:

1. Xây dựng tủ sách pháp luật tại các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh.

2. Trang bị cụm loa truyền thanh cho các đồn Biên phòng triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường KVBG biển của tỉnh.

Năm 2015, 2016

 

 

Năm 2015.

 

 

Năm 2016

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin -Truyền thông và các đồn Biên phòng.

17

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, nhân dân KVBG biển của tỉnh.

Năm 2015, 2016

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan.

18

Sơ kết việc thực hiện Đề án hàng năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Tháng 12 các năm 2014, 2015.

Ban Chỉ đạo

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

19

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án.

Tháng 12/2016

Trưởng Ban Chỉ đạo.

BCH BĐBP tỉnh.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Có dự toán riêng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

a. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan Thường trực của tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL hàng năm của tỉnh; tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp các tài liệu về các văn bản pháp luật chung cho đơn vị trong tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố tuyến biển của tỉnh tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL; nhu cầu của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển để xác định biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn báo cáo viên pháp luật cho các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện Đề án.

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo theo dõi, đánh giá kết quả, sơ tổng kết thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các ngành được giao thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí và đề xuất UBND tỉnh đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; làm đầu mối để cấp phát, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, theo đúng quy định của Nhà nước.

b. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đôn đốc, kiểm tra Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nội dung công việc được quy định tại Kế hoạch này.

c. Sở Tài chính:

Phối hợp với BĐBP tỉnh lập dự toán kinh phí và đề xuất UBND tỉnh đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

d. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng nội dung tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan hữu quan để tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập trung các xã, phường thuộc KVBG biển thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các Đài Truyền thanh huyện, thành phố tham gia vào việc tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển Tổ quốc.

đ. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

- Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trên Báo Bình Định và sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng phóng sự, chuyên mục, viết tin, bài về gương điển hình tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e. Các ngành có liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ CH BĐBP tỉnh, các ngành có liên quan, các địa phương tuyến biển triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh.

g. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tích cực lồng ghép nội dung PBGDPL cho cán bộ, nhân dân KVBG biển với thực hiện các chương trình, kế hoạch, các phong trào, cuộc vận động để đẩy mạnh công tác PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân KVBG và huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện.

h. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụ án xảy ra trên KVBG biển để tuyên truyền, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật.

i. UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường KVBG biển, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đầu tư kinh phí phục vụ việc thực hiện Đề án tại địa phương.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án của địa phương về UBND tỉnh (qua cơ quan Thường trực).

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; hội đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tuyến biển của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong thực hiện Đề án. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan Thường trực) để theo dõi chỉ đạo./.

 

DANH SÁCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

HUYỆN, THÀNH PHỐ

XÃ, PHƯỜNG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN

GHI CHÚ

1

Huyện Hoài Nhơn

1. Xã Tam Quan Nam

2. Xã Tam Quan Bắc

3. Xã Hoài Thanh

4. Xã Hoài Hương

5. Xã Hoài Mỹ

6. Xã Hoài Hải

 

2

Huyện Phù Mỹ

1. Xã Mỹ Thọ

2. Xã Mỹ Đức

3. Xã Mỹ An

4. Xã Mỹ Thành

5. Xã Mỹ Thắng

 

3

Huyện Phù Cát

1. Xã Cát Khánh

2. Xã Cát Chánh

3. Xã Cát Hải

4. Xã Cát Thành

5. Xã Cát Tiến

 

4

Huyện Tuy Phước

1. Xã Phước Thuận

2. Xã Phước Hòa

3. Xã Phước Sơn

 

5

Thành Phố Quy Nhơn

1. Xã Nhơn Lý

2. Xã Nhơn Hải

3. Xã Nhơn Hội

4. Xã Nhơn Châu

5. Phường Ghềnh Ráng

6. Phường Hải Cảng

7. Phường Đống Đa

8. Phường Thị Nại

9. Phường Lý Thường Kiệt

10. Phường Lê Lợi

11. Phường Trần Phú

12. Phường Nguyễn Văn Cừ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1299/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1299/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1299/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1299/QĐ-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1299/QĐ-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1299/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1299/QĐ-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1299/QĐ-UBND 2014 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Bình Định

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực