Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND

Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã được thay thế bởi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công viên chức tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12B/2008/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 729/TTr-SNV ngày 20/7/2008, về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thành phố Nam Định; các Sở, Ban, ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, có trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo phân cấp tại quyết định này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Các văn bản của UBND tỉnh ban hành trước đây quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khác với quy định tại quyết định này thì áp dụng theo quyết định này.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trang thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP1,VP8.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Oanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12B/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12B/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2008
Ngày hiệu lực30/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12B/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12B/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Minh Oanh
        Ngày ban hành20/07/2008
        Ngày hiệu lực30/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức