Quyết định 13/2004/QĐ-UB

Quyết định 13/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2004/QĐ-UB

Lai Châu, ngày 03 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ XÂY DỰNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh;

- Căn cứ Thông tư số 01/TT-LB ngày 16/01/2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu về việc Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Căn cứ Thông báo số 88-TB/TC ngày 09/4/2004 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ về việc Thành lập các phòng thuộc Sở Xây dựng;

- Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực về: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

Sở Xây dựng chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1/ Thực hiện pháp luật về lĩnh vực xây dựng.

- Trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách, chiến tược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý của Sở tại địa phương theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, qui phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của sở tại địa phương theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý của sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc cấp và thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của stheo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

2/ Về quản lý xây dựng.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt chiến tược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý của sở tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh qui định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định cua Pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định phần xây dựng trong hồ sơ dự án đầu tư (quy hoạch xây dựng, phương án kiến trúc, thiết kế sơ bộ), thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư xây dựng; chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và tổng dự toán các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh quyết định đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.

- Thống nhất quản lý chất tượng công trình xây dựng của địa phương; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất tượng công trình của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn; thực hiện việc giám định nhà nước về chất tượng công trình xây dựng của địa phương theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

- Đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động xây dựng, điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, tưu trữ hồ sơ tài liệu đo dạc, khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công các công trình xây dựng của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại địa phương để trình UBND tỉnh ban hành; phối hợp với Sở Tài chính thông báo giá thiết bị công trình, vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn và cách xác định giá thành đến chân công trình.

- Chủ trì phối hợp với các sở có xây dựng chuyên ngành xây dựng trình Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật mới hoặc đặc thù cho công tác xây lắp, sử dụng máy móc, thiết bị công trình, vật tư, vật liệu xây dựng thuộc các công trình xây dựng trên địa bàn.

3/ Về quản lý vật liệu xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý khai thác mỏ, tài nguyên để sản xuất vật liệu xây dựng đã được Nhà nước quy hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định thiết kế mỏ, công nghệ sản xuất, khai thác của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chất tượng vật liệu xây dựng tưu thông tại địa phương; quản lý chất tượng vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

4/ Về quản lý nhà ở và công sở.

- Thống nhất quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư và phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở, công thự, trụ sở làm việc trên địa bàn; hướng dẫn việc thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan, tổ chức địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện việc điều tra, thống kê, lập danh bạ, hồ sơ về diện tích, tình trạng, phân loại, mục đích sử dụng và chuyển dịch sở hữu nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại địa phương theo quy định của Pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo và thực hiện các giải pháp, chính sách về quản lý thị trường nhà ở đô thị.

5/ Về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Trình UBND tỉnh việc phân công, phân cấp quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, qui hoạch xây dựng nông thôn, qui hoạch xây dựng xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

- Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đồ án phân loại đồ thị, các đồ án qui hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật; phê duyệt các đồ án qui hoạch xây dựng chi tiết theo uỷ quyền của UBND tỉnh.

Thẩm tra, có ý kiến thoả thuận về các đồ án quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy hoạch xây dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thống nhất quản lý quy hoạch tại địa phương gồm: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch; thoả thuận về phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng; quản lý việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng và các quy định về quy hoạch, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cao độ quy hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý việc khai thác, sử dụng đất xây dựng dựng đô thị, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được duyệt; thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng hai bên đường giao thông (gồm quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện) theo quy định của Pháp luật.

- Quản lý việc hành nghề kiến trúc sư; hướng dẫn quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc trên địa bàn.

6/ Về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh nghiên cứu giá các dịch vụ sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụm dân cư nông thôn trình UBND tỉnh.

7/ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý và chỉ đạo hoạt động các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

8/ Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở Theo quy định của pháp luật.

9/ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý của sở tại địa phương.

10/ Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành Xây dựng.

11/ Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tế cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của stheo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động của Thanh tra chuyên ngành xây dựng được cấp có thẩm quyền thành lập.

12/ Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công lên UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

13/ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng tại địa phương.

14/ Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

15/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở.

1/ Lãnh đạo Sở.

Sở Xây dựng có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở Xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thoả thuận với Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

2/ Các phòng chuyên môn.

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Giám định.

- Phòng Kinh tế.

- Phòng Quy hoạch, Kiến trúc và Đô thị.

- Phòng Thanh tra.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoat động của các phòng chuyên môn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5.
- TT Tỉnh uỷ (B/c).
- TT HĐND tỉnh.
- Bộ Xâỵ dựng (B/c).
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- Lưu.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2004
Ngày hiệu lực03/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 13/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành03/06/2004
        Ngày hiệu lực03/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Lai Châu

            • 03/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực