Quyết định 13/2004/QĐ-UB

Quyết định 13/2004/QĐ-UB về phí thư viện do tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 32/2013/QĐ-UBND quy định phí thư viện Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 16 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH VỀ PHÍ THƯ VIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

+ Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

+ Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002, của Chính phủ qui đinh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

+ Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003, của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay qui định về phí thư viện, cụ thể như sau:

1. Phí thư viện là khoản thu nhằm hỗ trợ thêm các chi phí cần thiết cho hoạt động của thư viện khi cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu của thư viện.

2. Mức phí:

a. Phí thẻ đọc tài liệu:

- Tại thư viện tỉnh:

+ Người lớn: 10.000đ/thẻ/năm(12 tháng)

+ Trẻ em (dưới 18 tuổi): 3.000đ/thẻ/năm(12 tháng)

- Tại thư viện cấp huyện:

+ Người lớn: 5.000đ/thẻ/năm(12 tháng)

+ Trẻ em (dưới 18 tuổi): 2.000đ/thẻ/năm(12 tháng)

b. Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quí, hiếm và các phòng đọc tài liệu khác bằng 1,5 lần mức phí qui định tại điểm a nêu trên.

c. Phí đọc sách qua đĩa CDRoom: 2.000đ/giờ.

3. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí.

Thư viện được trích để lại 100% số phí thu được để hỗ trợ cho các hoạt động của thư viện.

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký những quyết định trước đây về phí thư viện trái với qui định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 2.
+ TT Tỉnh uỷ.
+ TT HĐND tỉnh.
+ Lưu VT-TH.

T/M . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2004
Ngày hiệu lực02/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành16/02/2004
        Ngày hiệu lực02/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2004/QĐ-UB phí thư viện Gia Lai