Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT

Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thẩm định và đánh giá tác động môi trường; tổ chức thẩm định, góp ý kiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực và lãnh thổ các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án phát triển của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; về tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi các văn bản được ban hành;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý kiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực và lãnh thổ các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án phát triển của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân;

3. Làm đầu mối tham gia với các Bộ, ngành trong việc thẩm định các dự án theo phân công của Bộ;

4. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ;

5. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược theo quy định hiện hành;

6. Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương; phát hiện, đề xuất và tham gia ý kiến về việc xử lý vi phạm;

8. Tổ chức đánh giá tác động môi trường tổng hợp đối với những hoạt động phát triển ở những khu vực, vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông thuộc lãnh thổ Việt Nam được giao; tham gia đánh giá tác động môi trường đối với dự án có quy mô lớn, có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường lớn theo sự phân công của Bộ;

9. Trả lời tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác được giao;

10. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công của Bộ;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao;

13. Quản lý công chức thuộc Vụ.

Điều 3. Tổ chức của Vụ

Lãnh đạo Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/2004/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2005/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2005
Ngày hiệu lực29/12/2005
Ngày công báo14/12/2005
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2005/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2005/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýMai Ái Trực
       Ngày ban hành02/12/2005
       Ngày hiệu lực29/12/2005
       Ngày công báo14/12/2005
       Số công báoTừ số 15 đến số 16
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thẩm định Đánh giá tác động môi trường

           • 02/12/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2005

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực