Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ban hành khung, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 12/2014/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí giữ xe đạp xe máy ô tô An Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG, MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại các địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Khung, mức thu phí tại các điểm, bãi trông giữ xe:

a) Xe đạp: từ 200 - 500 đồng/lượt.

b) Xe máy: từ 500 - 1.000 đồng/lượt.

c) Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi: 5.000 đồng/lượt.

d) Xe ô tô từ 12 đến 30 ghế ngồi: 10.000 đồng/lượt.

đ) Xe ô tô trên 30 ghế ngồi: 20.000 đồng/lượt.

2. Đối với việc trông giữ xe ban đêm; trông giữ xe tại các địa điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa thì có thể áp dụng mức thu cao hơn nhưng không quá hai lần mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố căn cứ khung, mức thu phí tại Điều 1 Quyết định này để quy định mức thu phí trông giữ xe trên địa bàn đảm bảo tính thống nhất và hợp lý.

Điều 3. Việc tổ chức trông giữ xe phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép về địa điểm trông giữ xe. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm trông giữ xe trong diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của các cơ quan, đơn vị nhà nước; các điểm vui chơi, giải trí; các khu di tích lịch sử, công trình văn hóa do Thủ trưởng đơn vị cấp phép.

2. Địa điểm trông giữ xe nơi công cộng thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp phép.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc trông giữ xe tại các địa điểm được phép tổ chức trông giữ:

1. Địa điểm tổ chức trông giữ xe phải đúng với địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không vi phạm hành lang lộ giới và đảm bảo an toàn, trật tự.

2. Niêm yết giá trông giữ xe theo mức thu quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa điểm trông giữ xe; thu phí trông giữ xe đúng theo giá đã niêm yết.

3. Chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe gửi tại địa điểm trông giữ xe nếu xảy ra trường hợp mất mát, hư hỏng. Giá trị bồi thường được tính theo giá thị trường tại cùng thời điểm.

4. Kịp thời phát hiện xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lấy cắp từng bộ phận của xe, cố tình làm hư hỏng xe của khách hàng gửi hoặc gây rối mất trật tự tại địa điểm giữ xe.

5. Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế hoặc phí và lệ phí (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 5. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép trông giữ xe phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và thực hiện mức thu phí trông giữ xe theo quy định; kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc trông giữ xe để xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo luật định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 203/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, P. TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2007
Ngày hiệu lực30/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành20/03/2007
        Ngày hiệu lực30/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí trông giữ xe đạp máy ô tô tỉnh An Giang