Quyết định 13/2008/QĐ-BCT

Quyết định 13/2008/QĐ-BCT về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng


BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHOÁ ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ, các đơn vị tham gia Chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ XD, KHCN GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
- Website Chính phủ
- Công báo;
- Lưu: VT, KHCN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

QUY ĐỊNH

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHOÁ ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng sử dụng hợp bộ với bóng đèn phóng điện trong chất khí điện áp danh định đến 220 V, tần số danh định 50Hz.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đối tượng sản xuất và nhập khẩu choá đèn chiếu sáng đường phố tham gia chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định tại Nghị định 102/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Choá đèn là bộ phận thiết bị có tác dụng phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng từ một nguồn sáng. Bộ phận này cũng bao gồm tất cả các phụ kiện cần thiết để gá lắp, bảo vệ bóng đèn và các mạch điện liên quan.

2. Bóng T là bóng đèn điện có dạng hình trụ.

3. Bóng E là bóng đèn điện có dạng hình elip.

Chương 2:

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHOÁ ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu quang học

a) Hệ số hiệu dụng của đèn không được nhỏ hơn 0,7;

b) Tấm phản quang phải có hệ số phản quang ban đầu không nhỏ hơn 0,8;

c) Kính bảo vệ phải có hệ số truyền qua ban đầu không nhỏ hơn 0,85.

2. Yêu cầu về kết cấu

a) Choá đèn được chế tạo theo cấp bảo vệ không nhỏ hơn IP 66;

b) Kết cấu kẹp giữ bóng đèn của choá đèn phải đảm bảo giữ đèn chắc chắn ở vị trí làm việc, các vít và mối ghép bằng vít, bu lông phải đảm bảo chống tự tháo lỏng;

c) Choá đèn phải sử dụng chung được cho cả hai loại bóng E và bóng T.

3. Yêu cầu chất lượng và tuổi thọ

a) Các chi tiết kim loại của choá đèn phải được chế tạo bằng kim loại không gỉ hoặc được bảo vệ chống gỉ;

b) Tấm phản quang phải đạt hệ số phản xạ không nhỏ hơn 90% so với ban đầu, sau 6000 giờ sử dụng;

c) Kính bảo vệ phải đạt hệ số truyền qua không nhỏ hơn 95% so với ban đầu, sau 6000 giờ sử dụng.

4. Yêu cầu về an toàn điện

a) Yêu cầu về an toàn điện đối với choá đèn chiếu sáng đường phố phải tuân theo yêu cầu tại Mục 1.3, TCVN 5828-1994 hay các yêu cầu kỹ thuật tương đương.

Điều 5. Phương pháp thử nghiệm

1. Phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng tuân theo các quy định tại TCVN 5829 - 1994.

2. Đối với chỉ tiêu kiểm tra tuổi thọ của choá đèn được thực hiện sau khi thử sương muối 72 giờ hoặc với mẫu đèn qua 6000 giờ sử dụng và chỉ tiến hành làm sạch mặt ngoài bằng các biện pháp lau, rửa thông thường, đảm bảo không có tác động làm biến đổi bề mặt tấm bảo vệ.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân

1. Cơ sở sản xuất và nhập khẩu choá đèn chiếu sáng đường phố có sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy định này và Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tại các phòng thí nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định sẽ được xem xét, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BCN ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

2. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng và dán nhãn tiết kiệm năng lượng, cơ sở sản xuất và nhập khẩu choá đèn chiếu sáng đường phố phải đảm bảo tiếp tục thực hiện đúng các yêu cầu của Quy định này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Giao Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm:

1. Hướng dẫn các đơn vị đăng ký dãn nhãn sản phẩm choá đèn chiếu sáng đường phố thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật tại Quy định này và các quy định dán nhãn tiết kiệm năng lượng hiện hành.

2. Thẩm định hồ sơ dán nhãn tiết kiệm năng lượng, trình Lãnh đạo Bộ cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm choá đèn tiết kiệm năng lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại quy định này, kiểm tra việc thực hiện dán nhãn và đảm bảo chất lượng sản phẩm được dán nhãn theo quy định tại Thông tư 08/2006/TT-BCN./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2008
Ngày hiệu lực27/07/2008
Ngày công báo12/07/2008
Số công báoTừ số 399 đến số 400
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2008/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành30/06/2008
        Ngày hiệu lực27/07/2008
        Ngày công báo12/07/2008
        Số công báoTừ số 399 đến số 400
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng

         • 30/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực