Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ''ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA'' TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003C;

Căn cứ Nghị định số 45C/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 4759C/QĐ-UBND-VX ngày 23 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TBX &XH - Phó Ban thường trực Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 08/BQL ngày 16/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An (có nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh;

Các ông C (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ''ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA'' TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản Quy chế này quy định trách nhiệm của Ban Quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội có thành viên tham gia Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm và mối quan hệ hoạt động của Ban Quản lý Quỹ và các cơ quan, tổ chức liên quan được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó và quy định của Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' của Chính phủ ban hành.

Điều 3. Phạm vi, trách nhiệm của Ban quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh bao gồm: Tổ chức vận động thu, quản lý điều hành trực tiếp Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ở cấp tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ CÁC CƠ QUAN. TỔ CHỨC CÓ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ''ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA''

Điều 4. Ban quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh có trách nhiệm:

4.1. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ở cấp tỉnh. hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ở cấp huyện, cấp xã, đảm bảo việc thu, chi đúng nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ; hàng năm lập dự toán thu, chi và quyết toán Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' gửi UBND tỉnh và Ban quản lý Quỹ Trung ương.

4.2. Xét đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Điều 5. Tuỳ theo tính chất công việc chuyên môn và yêu cầu cụ thể của công tác xây dựng. quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'', các thành viên Ban Quản lý được phân công phụ trách một số nội dung công việc và phụ trách theo dõi chỉ đạo việc xây dựng và quản lý quỹ ở một số huyện, thành, thị.

Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh như sau:

6.1. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung.

6.2. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động TB &XH, Phó Ban thường trực, chịu trách nhiệm:

- Hàng năm. xây dựng kế hoạch vận động thu, quản lý, sử dụng và quyết toán thu, chi Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' thông qua Ban quản lý Quỹ theo đúng Điều lệ của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời với Ban Quản lý tỉnh. UBND tỉnh và Ban Quản lý Quỹ Trung ương về kết quả thu và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các cuộc họp Ban quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh; đề xuất chương trình hoạt động của Ban quản lý tỉnh. cử cán bộ tham gia bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh, chịu trách nhiệm lập kế hoạch phân công hoạt động các thành viên Ban Quản lý Quỹ cấp tỉnh hàng năm, hoặc khi có thay đổi nhân sự Ban Quản lý cấp tỉnh.

6.3. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Phó Ban, có trách nhiệm:

- Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng với Sở Lao động TB &XH tham gia việc quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

6.4. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh là thành viên Ban Quản lý trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo hệ thống tổ chức của mình phối hợp với các ngành. các cấp tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng và giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện tốt việc phối hợp chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành được phân công và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo ban quản lý và cấp trên. Chuẩn bị tốt nội dung và tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Quản lý theo định kỳ, hoặc đột xuất khi có yêu cầu triệu tập của đồng chí Trưởng ban.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA "

Điều 7. Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thực hiện việc điều hành thường xuyên công tác xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ thông qua cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc: Giao đồng chí Phó Trưởng ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động TB&XH) làm Chủ tài khoản Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh thay mặt đồng chí Trưởng ban; Các quan hệ giao dịch của Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng con dấu riêng, được sử dụng máy điện thoại để liên lạc, được bố trí 01 bộ máy vi tính để quản lý các thông tin và lưu trữ dữ liệu, văn bản phục vụ công tác xây dựng, quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh; Văn phòng thường trực và cán bộ giúp việc Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh do đồng chí Phó Trưởng ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động TB &XH) bố trí.

Điều 8. Ban Quản lý họp 6 tháng một lần để nghe báo cáo tình hình hoạt động thu và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn; đồng thời quyết định phương án huy động, quản lý và sử dụng Quỹ cho kỳ tiếp theo. Trên cơ sở phương án sử dụng Quỹ được Ban Quản lý thông qua đồng chí Phó trưởng ban thường trực, trực tiếp điều hành việc sử dụng Quỹ và báo cáo quyết toán nguồn Quỹ theo quy định của chế độ kế toán tài chính hiện hành.

Điều 9. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình các thành viên Ban quản lý và các cơ quan có thành viên Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã.

Điều 10. Các cơ quan, tổ chức và cá nhận có thành tích trong việc xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được xét khen thưởng theo chế độ quy định của Nhà nước; tổ chức, cá nhân được giao xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nếu vi phạm các quy định của Điều lệ do Chính phủ ban hành cũng như các quy định của UBND tỉnh ban hành, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật . /.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực31/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Đường
       Ngày ban hành31/01/2008
       Ngày hiệu lực31/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa Nghệ An

           • 31/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực