Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình địa bàn tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 217/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh: Phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn địa phương huy động nộp vào ngân sách theo quy định của Nhà nước (gọi chung là vốn ngân sách nhà nước) do địa phương quản lý.

Không phân cấp quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án có tính chất liên ngành, liên kết nhiều địa phương trong tỉnh.

Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có quy định phân cấp riêng.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư có mức vốn đầu tư dưới 05 tỷ đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư có mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có mức vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng và thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Riêng công tác quyết toán các công trình này không phân cấp, vẫn thực hiện như với các công trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

Căn cứ kế hoạch đầu tư dài hạn (5 năm), hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch đầu tư xây dựng của địa phương, đảm bảo cơ cấu đầu tư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy hoạch được duyệt trong phạm vi ngân sách cấp mình sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đối với các công trình xây dựng tại nơi chưa có quy hoạch phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý quy hoạch, hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc xã, phường, thị trấn quản lý phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về mục tiêu đầu tư và quy hoạch.

Nghiêm cấm việc chia tách nhỏ các dự án, bố trí đầu tư dự án tràn lan, kéo dài thời gian thực hiện vượt thời gian quy định.

Nghiêm cấm việc triển khai dự án, công trình khi chưa có nguồn vốn đảm bảo, hoặc chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các khoản đóng góp bằng tiền của các tổ chức, cá nhân; vốn hỗ trợ của các tổ chức trong nước; vốn viện trợ của các tổ chức, cá nhân ngoài nước để đầu tư cho các dự án do cấp nào quản lý phải gửi vào tài khoản ngân sách của cấp đó và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguồn vốn phân cấp đầu tư xây dựng cấp huyện, xã:

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn địa phương huy động nộp vào ngân sách theo quy định của Nhà nước (gọi chung là vốn ngân sách nhà nước) do địa phương quản lý đầu tư cho các dự án của cấp huyện, xã bao gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước:

Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã dành cho đầu tư xây dựng;

Vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước cấp trên cho các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý.

Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong huyện, xã cho từng dự án cụ thể được Hội đồng nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua và được đưa vào ngân sách cấp đó để quản lý.

b) Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong nước để đầu tư cho các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý.

c) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ngoài nước để đầu tư cho các dự án do cấp huyện, xã quản lý.

2. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân trong huyện, xã; nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ngoài nước để đầu tư cho các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Hữu Chí
       Ngày ban hành08/04/2008
       Ngày hiệu lực18/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang