Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công đã được thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2009/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11- 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23-6-1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29-11-2006;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 07/LĐTBXH-TTr ngày 04-02-2009 và kết quả thẩm định của sở Tư pháp tại Báo cáo số 69/BC-STP ngày 21 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-
Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp (để rà soát);
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu:VT,TCTN,(Tu.36).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Hoà Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc ban hành quy chế

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự chung trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định việc giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động ở các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc xử lý bước đầu và hướng dẫn giải quyết các vụ đình công diễn ra không đúng theo quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TỔ CHỨC XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU

Điều 3. Thành lập Tổ công tác

1. Tổ công tác gồm các thành viên đại diện của các Sở, ban, ngành sau:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – Tổ trưởng.

b) Công an tỉnh – Tổ phó.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (nếu doanh nghiệp đóng trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh).

đ) Liên đoàn lao động tỉnh;

e) Các Sở, ngành liên quan (nếu doanh nghiệp có tranh chấp lao động thuộc quyền quản lý).

f) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (nơi có các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố).

2. Các cơ quan là thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Tổ công tác có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. ổn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn lao động tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động xảy ra tranh chấp lao động.

2. Hướng dẫn và yêu cầu các bên tranh chấp lao động thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Đề nghị các phương án để giúp các bên thương lượng, thoả thuận trên tinh thần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

4. Trong quá trình giải quyết nếu tổ công tác phát hiện một trong các bên tranh chấp có hành vi vi phạm pháp luật lao động thì Tổ trưởng tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy trình xử lý bước đầu các vụ đình công không đúng pháp luật lao động

1. Tổ công tác tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động.

2. Tiếp xúc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Hội đồng hoà giải lao động cơ sở (nếu có).

3. Tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện do người lao động đề cử (ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn).

4. Đề nghị người sử dụng lao động và người lao động cung cấp hồ sơ và các thông tin có liên quan vụ việc.

5. Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động, yêu cầu của tập thể người lao động và ý kiến của chủ doanh nghiệp.

6. Đưa ra giải pháp ổn định tranh chấp phù hợp tình hình thực tế và quy định pháp luật lao động.

7. Trao đổi, hướng dẫn, vận động người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên. Trong trường hợp hai bên không tự dàn xếp được, Tổ công tác hướng dẫn người lao động hoặc người sử dụng lao động thực hiện quy trình xử lý tranh chấp lao động đúng quy định pháp luật.

a) Trường hợp các bên tự hoà giải thành hoặc chấp thuận phương án hoà giải, giải quyết tranh chấp lao động của Tổ công tác đề nghị, Tổ công tác hướng dẫn các bên lập biên bản thoả thuận, các bên có trách nhiệm thực hiện thoả thuận ghi trong biên bản.

b) Trường hợp tập thể người lao động và người sử dụng lao động không thoả thuận được, Tổ công tác hướng dẫn các bên tiến hành giải quyết tranh chấp lao động đúng trình tự qui định pháp luật lao động hiện hành.

8. Tổ trưởng tổ công tác báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông báo đến Hội đồng trọng tài lao động tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

a) Khi xảy ra đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo ngay với Tổ trưởng và các thành viên của Tổ công tác liên ngành về đình công không đúng quy định pháp luật lao động.

b) Chỉ đạo Công an huyện, thành phố đến ngay hiện trường để ổn định tình hình trật tự trị an nơi xảy ra tranh chấp lao động. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, phối hợp với phòng Kinh tế, Liên đoàn lao động huyện, thành phố cử cán bộ tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

c) Tham gia góp ý, đề xuất phương án xử lý.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì xử lý các cuộc đình công; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ công tác liên ngành về đình công không đúng trình tự pháp luật lao động tại các doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế này.

b) Tham gia tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và đại diện người lao động để xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

c) Xem xét các hồ sơ, sự việc có liên quan.

d) Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng pháp luật về tranh chấp lao động, trình tự, thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.

đ) Đề xuất giải pháp hoà giải, phương án xử lý.

e) Đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ Tổ công tác liên ngành về đình công không đúng quy định pháp luật lao động thực hiện nhiệm vụ.

3. Liên đoàn lao động tỉnh

a) Làm việc với Ban chấp hành công đoàn cơ sở (nếu có) và tiếp xúc với người lao động để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp.

b) Tham gia, góp ý giải pháp hoà giải, giải quyết vụ tranh chấp.

c) Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Cung cấp cho Tổ công tác các thông tin về tình hình, đặc điểm của doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp.

b) Tham gia, góp ý giải pháp hoà giải, giải quyết vụ tranh chấp.

5. Ban quản lý các khu công nghiệp

a) Phát hiện và thông báo kịp thời với Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ công tác liên ngành về các vụ tranh chấp lao động xảy ra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Tham gia xem xét các hồ sơ có liên quan đến nội dung tranh chấp lao động.

c) Tham gia, góp ý giải pháp hoà giải, giải quyết vụ tranh chấp.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh tham gia Tổ công tác phối hợp với Công an huyện, thành phố nắm chắc tình hình và tham mưu, đề xuất biện pháp giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp đang hoạt động xảy ra tranh chấp lao động. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi kích động, cưỡng ép người lao động đình công.

7. Các Sở, ngành quản lý sản xuất kinh doanh

a) Cung cấp cho Đoàn công tác các thông tin về tình hình, đặc điểm của doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động.

b) Tham gia, góp ý giải pháp hoà giải, giải quyết vụ tranh chấp.

Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan; hợp tác với Tổ công tác liên ngành, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp.

2. Cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện những thoả thuận hai bên đã đạt được trong quá trình hoà giải, giải quyết của Tổ công tác liên ngành.

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động

1.Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng.

2.Chấp hành sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

3.Tuân thủ nội quy lao động của đơn vị.

4. Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết được; hợp tác với Tổ công tác liên ngành, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

5.Thực hiện đầy đủ các cam kết mà hai bên thoả thuận được.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành quản lý sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2009
Ngày hiệu lực01/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành19/02/2009
        Ngày hiệu lực01/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công