Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học và chính sách đào tạo cán bộ khoa học – công nghệ trình độ cao do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ, công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Kết luận số 244-KL/TU ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) tại Hội nghị lần thứ 65 về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học và một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao;
Xét đề nghị của Giám đốc các sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học (gọi tắt là Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND) và Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định (gọi tắt là Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND); cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 và 2, Điều 4, Chương II, Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND “Chuyên ngành đào tạo trong nước”, “Các trường đào tạo trong nước”: Bổ sung chuyên ngành ngoại ngữ, lịch sử và địa lý trong lĩnh vực giáo dục (riêng chuyên ngành ngoại ngữ áp dụng cho tất cả cán bộ, công nhân viên chức học ngoại ngữ sau đại học); bổ sung danh mục các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thuộc Đại học Huế.

2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 7, Chương II, Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND “Chế độ hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp”: Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức được cử đi học sau đại học, trong cùng một thời điểm được cấp từ 02 (hai) bằng tốt nghiệp sau đại học trở lên, thì được nhận 100% mức hỗ trợ một lần đối với 01 bằng tốt nghiệp sau đại học có trình độ cao nhất và được nhận hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ một lần đối với bằng tốt nghiệp sau đại học thứ hai.

3. Bổ sung Điều 2, Chương I, Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND “Đối tượng áp dụng”: Các cán bộ công chức còn lại được cử đi học, đang làm việc tại các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh và huyện, thành phố được hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo mức hỗ trợ nêu tại Điều 7, Chương II của Quy định này.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh và Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2010
Ngày hiệu lực15/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ, công chức


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ, công chức
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu13/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Thị Thanh Bình
     Ngày ban hành05/07/2010
     Ngày hiệu lực15/07/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ, công chức

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2010/QĐ-UBND bổ sung chế độ trợ cấp cán bộ, công chức

         • 05/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực