Quyết định 13/2012/QĐ-UBND

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 250/TTr-SXD ngày 12/4/2012 về việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

1. Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc quản lý cây xanh đô thị trên phạm vi địa bàn huyện, thành phố.

Điều 2. Thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc danh mục cây cần bảo tồn trên địa bàn đô thị toàn tỉnh (cây bảo tồn bao gồm: cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hóa).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện, thành phố quản lý trong các trường hợp sau:

- Cây bóng mát trên đường phố;

- Cây bóng mát; cây đã được đánh số, treo biển trong công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng và các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Cây bóng mát có chiều cao từ 10m trở lên trồng trong khuôn viên nhà đất của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Trách nhiệm

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn, đánh giá về công tác quản lý cây xanh đô thị, hướng dẫn cấp huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan xác định danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Thực hiện việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo ủy quyền và tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức lập kế hoạch về đầu tư phát triển cây xanh đô thị hàng năm và giai đoạn 5 năm; khảo sát, thống kê và lập danh mục cây xanh cần được bảo tồn trên địa bàn đô thị thuộc huyện, thành phố gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban hành các quy định cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ; phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị thuộc phạm vi quản lý và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn huyện, thành phố;

- Thực hiện việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo phân cấp; tổ chức thống kê hàng năm và lập cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích, ưu đãi các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển cây xanh đô thị; đầu tư và phát triển vườn ươm, cây xanh đô thị.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp đóng búa bài cây, búa kiểm lâm trong việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây; phối hợp xác định chủng loại cây trồng; khảo nghiệm, hỗ trợ, phát triển nguồn giống, chủng loại cây xanh nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hệ thống cây xanh đô thị; hướng dẫn phát triển vườn ươm phục vụ nhu cầu trồng cây xanh đô thị. Khuyến cáo cây cấm trồng và hạn chế trồng trong đô thị.

5. Sở Giao thông và Vận tải

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quản lý và phát triển cây xanh đô thị khi đầu tư các dự án đường giao thông đô thị.

6. Sở Tài chính

Theo dõi, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn lợi thu được từ việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

7. Đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh đô thị

- Thực hiện trồng, chăm sóc và quản lý hệ thống cây xanh đô thị theo hợp đồng đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Thường xuyên kiểm tra, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan cây xanh đô thị.

8. Các sở, ngành khác có liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng - Vụ Pháp chế;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo VL;
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, 5.06.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực30/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành20/08/2012
        Ngày hiệu lực30/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

            • 20/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực