Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Quy định về phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý nhiệm vụ công chức xã phường Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CẤP, TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 99/TTr-SNV ngày 25/02/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP, TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Chương I

CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 1. Chức trách, chức danh, số lượng công chức xã, phường, thị trấn

1. Chức trách

Công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

2. Các chức danh, số lượng

Chức danh, số lượng áp dụng theo quy định tại Khoản 2.2, Điều 1 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công chức cấp xã.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Công chức cấp xã phải có những kiến thức cơ bản sau đây:

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

2. Công chức cấp xã phải bảo đảm chuẩn mực về đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi công vụ, cụ thể như sau:

a) Công chức cấp xã phải có đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

b) Công chức phải có tác phong văn hóa giao tiếp ở công sở, như: phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

c) Công chức cấp xã phải có tác phong văn hóa giao tiếp với nhân dân, như: phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

3. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Công chức cấp xã, ngoài tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này còn có các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm.

d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

đ) Tiếng dân tộc Khmer: Ở xã có đông đồng bào dân tộc Khmer (từ 30% trở lên) khi tuyển dụng phải biết thông thạo tiếng dân tộc Khmer hoặc sau khi tuyển dụng phải cam kết hoàn thành lớp học tiếng dân tộc Khmer trong thời gian 3 (ba) năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền nhằm phục vụ trong hoạt động công vụ.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Điều 4. Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã, cụ thể như sau:

a) Nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó.

b) Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo thẩm quyền.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành hình phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo cư trú trên địa bàn xã; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma túy và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng các đoàn thể xã: Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên và Hội cựu chiến binh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống các tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã.

đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã theo phân cấp.

e) Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; kiểm tra người, đồ vật, giấy tờ tùy thân, thu giữ vũ khí, hung khí của người có hành vi vi phạm pháp luật quả tang; tổ chức cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền; lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại, người biết vụ việc, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy định của pháp luật; cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông tin thu thập được và tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý vụ việc.

g) Tổ chức bắt người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm đang lẩn trốn trên địa bàn xã; dẫn giải người bị bắt lên cơ quan Công an cấp trên trực tiếp.

h) Xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác đối với người vi phạm pháp luật trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

i) Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã phối hợp hoạt động, cung cấp thông tin và thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

k) Trong trường hợp cấp thiết, để cấp cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu nạn, đuổi bắt người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm, được huy động người, phương tiện của tổ chức, cá nhân và phải trả lại ngay phương tiện được huy động khi tình huống chấm dứt và báo cáo ngay với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Trường hợp có thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; người được huy động làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc bị chết thì được giải quyết theo chính sách của Nhà nước.

l) Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và thực hiện một số biện pháp công tác công an theo quy định của pháp luật.

m) Tham gia thực hiện công tác tuyển sinh, tuyển dụng vào lực lượng vũ trang nhân dân; luyện tập, diễn tập thực hiện các phương án quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố nghiêm trọng khác trên địa bàn.

n) Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức và nghiệp vụ.

o) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

3. Đối với thị trấn nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy thì Trưởng Công an thị trấn thực hiện các nhiệm vụ như quy định đối với Trưởng Công an xã.

Điều 5. Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 6. Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - thống kê

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 7. Nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng

1. Làm nhiệm vụ về Tài nguyên và Môi trường

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp xã việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện thống kê, theo dõi, giám sát tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra trên địa bàn xã.

đ) Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

e) Triển khai thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường đối với các khu dân cư, hộ gia đình và các hoạt động bảo vệ môi trường nơi công cộng trên địa bàn theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

h) Báo cáo công tác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

2. Làm nhiệm vụ Xây dựng: giúp Ủy ban nhân dân cấp xã về:

a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng cho các tổ chức và nhân dân trên địa bàn xã.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng theo thẩm quyền.

c) Tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn cấp x·.

d) Cấp, thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc các điểm dân cư nông thôn; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn cấp x·; tiếp nhận, xác nhận hồ sơ để cấp có thẩm quyền thực hiện việc xác lập quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn cấp x· theo quy định của pháp luật.

đ) Quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cấp xã theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

h) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

i) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật.

k) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất đối với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố thuộc tỉnh, Phòng Công thương đối với các huyện về tình hình phát triển và quản lý các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng trên địa bàn cấp xã.

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

3. Làm nhiệm vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

c) Chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, phát triển rừng hàng năm vùng Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú; tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

d) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động lực lượng và thực hiện phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tổ chức thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bờ vùng, công trình và cơ sở hậu cần chuyên ngành, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng và khắc phục hậu quả thiên tai hạn hán, bão, lũ, úng, lụt, sạt, lở, chặt phá rừng phòng hộ; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng, công trình và cơ sở hậu cần chuyên ngành tại địa phương.

đ) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ và mạng lưới thủy nông của cấp xã; giám sát, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nước trong công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp; thống kê rừng, kiểm kê rừng, diễn biến tài nguyên rừng, diễn biến số lượng gia sức, gia cầm trên địa bàn cấp xã theo quy định; tổng hợp tình hình thực hiện tiến độ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

g) Tổ chức việc khai thác và phát triển các ngành, nghề, làng nghề truyền thống nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và phát triển các ngành, nghề mới trên địa bàn cấp xã.

h) Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã theo quy định.

i) Tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ công về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã.

k) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công tác thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã theo quy định.

l) Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và Quy chế quản lý, phối hợp công tác của cán bộ, nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

m) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện tốt nội dung Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn xã.

4. Làm nhiệm vụ về giao thông nông thôn

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng báo cáo xây dựng, giao thông trên địa bàn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới và theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 8. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã.

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 9. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn gồm các nhiệm vụ sau:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở cấp xã; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

2. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan Tư pháp cấp trên.

3. Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước ấp, khóm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Theo dõi, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã với Phòng Tư pháp cấp huyện.

5. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở cấp xã.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hoà giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.

7. Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

8. Thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Tư pháp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 10. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

1. Hoạt động văn hóa trên địa bàn cấp xã

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận của nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm, nhất là tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” tại địa phương mình, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công.

c) Triển khai nhiệm vụ các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và chăm sóc trẻ em, các đối tượng xã hội.

d) Đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

e) Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhân sự, nội dung và kế hoạch hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng trên địa cấp xã.

g) Tham mưu về lĩnh vực công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khoẻ để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các chương trình y tế cơ sở.

Phối hợp Trạm y tế quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, khám và điều trị các bệnh thông thường, sơ cấp cứu và chuyển kịp thời các trường hợp bệnh nhân nặng lên tuyến trên.

2. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn cấp xã

Trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Thống kê nguồn lao động trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để cân đối nguồn lao động, tạo việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động.

c) Tổng hợp và quản lý đối tượng người có công, người hưởng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn theo hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chính sách đối với đối tượng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

d) Tổ chức thực hiện công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động, người có công và xã hội theo phân cấp hoặc ủy nhiệm của cơ quan chức năng.

đ) Quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn (nếu có); quản lý cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (nếu có); chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

e) Phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

g) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

h) Quản lý hoạt động của cán bộ, nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm công tác lao động, người có công và xã hội.

i) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn cấp xã theo quy định.

k) Thống kê số lượng hàng năm về lực lượng lao động, người có công và tham mưu các chính sách xã hội trên địa bàn cấp xã.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Chương III

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 11. Căn cứ tuyển dụng

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện - thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Điều 12. Thi tuyển, xét tuyển và trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Điều 13. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, trước khi thực hiện theo quy định tại Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi xin ý kiến Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền); trong vòng 5 ngày làm việc Giám đốc Sở Nội vụ có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý trong tuyển dụng công chức cấp xã.

Căn cứ kết quả tuyển dụng theo quy định tại Điều này, Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Mục 2. TẬP SỰ

Điều 14. Chế độ đối với người tập sự, người hướng dẫn và công nhận đối với người hoàn thành chế độ tập sự

Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Điều 15. Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự

Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Chương IV

ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 16. Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác

1. Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (giữa 02 đơn vị cấp huyện trong cùng một tỉnh) quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).

2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

a) Điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã được thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo phân cấp quản lý công chức của địa phương.

b) Điều động công chức Trưởng Công an xã được thực hiện sau khi Trưởng Công an huyện căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện điều động Trưởng Công an xã.

3. Chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã được điều động, tiếp nhận

Công chức được điều động, tiếp nhận đến làm việc ở xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức

Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế đánh giá hàng năm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ Trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) như sau:

1. Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá ưu, nhược điểm của công chức trong công tác.

c) Tập thể công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã họp tham gia góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm.

2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác.

b) Tập thể Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Công an xã và công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo ý kiến góp ý bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện (đối với Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã), Trưởng Công an huyện (đối với Trưởng Công an xã).

Chương V

THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 18. Thôi việc và nghỉ hưu

Thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Chương VI

XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Mục 1. NGUYÊN TẮC, CÁC HÀNH VI, CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA XEM XÉT KỶ LUẬT HOẶC ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT; THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 19. Nguyên tắc, các hành vi, các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc được miễn trách nhiệm kỷ luật

Nguyên tắc xử lý kỷ luật, các hành vi bị xử lý kỷ luật, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Điều 20. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 2 . ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 21. Các hình thức kỷ luật

1. Áp dụng đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương.

d) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương.

d) Giáng chức.

đ) Cách chức.

e) Buộc thôi việc.

3. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã và Trưởng Công an xã, trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì đồng thời giải quyết chế độ thôi việc.

4. Tùy mức độ vi phạm của công chức cấp xã để áp dụng cho phù hợp các hình thức kỷ luật được quy định tại các Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều Điều 38, Điều 39 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 3. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT, CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Điều 22. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật và các quy định liên quan đối với công chức cấp xã

Thực hiện theo quy định tại 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44 Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Chương VII

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 23. Nội dung quản lý công chức cấp xã tại địa phương

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

2. Xây dựng quy hoạch công chức cấp xã.

3. Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức cấp xã.

4. Quy định số lượng công chức cấp xã; việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tập sự, chế độ thôi việc, nghỉ hưu, đánh giá công chức cấp xã, việc phân cấp quản lý công chức cấp xã.

5. Thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức cấp xã.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công chức cấp xã.

7. Thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, tổ chức và đối với công chức cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức cấp xã.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã.

9. Các công tác khác liên quan đến quản lý công chức cấp xã.

Điều 24. Trách nhiệm quản lý của địa phương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý công chức cấp xã theo khoản 2 Điều 46 của Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Giao trách nhiệm Sở Nội vụ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ trong việc tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, trình tự, thủ tục đánh giá, chính sách thôi việc, nghỉ hưu và xử lý kỷ luật công chức cấp xã:

c) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh cụ thể công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí kiêm nhiệm một số chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở cấp xã đều có công chức đảm nhiệm.

đ) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp, tuyển dụng và nhiệm vụ của công chức cấp xã.

e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, bố trí chức danh công chức cấp xã; Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm các quy định có liên quan đến công chức cấp xã.

g) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã.

h) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ công chức cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã.

k) Kiểm tra việc quản lý số lượng, chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định.

l) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Nội vụ cấp huyện thực hiện nội dung quản lý đội ngũ công chức cấp xã theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, bố trí chức danh phù hợp với nghiệp vụ đào tạo; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công chức xã theo quy định.

b) Thực hiện tuyển dụng công chức xã đúng theo phân cấp và đúng quy định về chuyên môn nghiệp vụ.

c) Quyết định tiếp nhận, điều động và quản lý công chức xã theo phân cấp;

d) Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã đúng quy định.

đ) Quyết định khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức cấp xã.

e) Chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc bố trí chức danh công chức cấp xã đúng chuyên môn nghiệp vụ; xử lý kịp thời các vi phạm về bố trí chức danh công chức cấp xã.

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá công chức cấp xã (theo nội dung quy định tại Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ nay là Bộ Nội vụ).

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức xã theo quy định của pháp luật.

i) Tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã và lập báo cáo thống kê gửi đến Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

k) Hàng năm hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã lập, bổ sung hồ sơ công chức cấp xã theo đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân xã có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã đúng chức danh theo quy định.

b) Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã và xây dựng quy hoạch đào tạo bổ sung nguồn công chức cấp xã.

c) Lập kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

d) Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá công chức cấp xã (theo nội dung quy định tại Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ nay là Bộ Nội vụ).

đ) Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã đúng quy định.

g) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng công chức xã có thành tích xuất sắc và xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã vi phạm kỷ luật;

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

i) Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ làm đầu mối) trước ngày 10 tháng 10 hàng năm.

k) Thực hiện bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức cấp xã và quản lý hồ sơ công chức cấp xã theo đúng quy định.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nội vụ

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện đúng nội dung quy định về phân cấp quản lý công chức cấp xã; báo cáo kịp thời những phát sinh vướng mắc về công chức cấp xã để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

2. Các Sở - ngành tỉnh có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện đúng quy định phân cấp này và quy định của pháp luật về công chức cấp xã.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy định này trong phạm vi thuộc quyền quản lý công chức cấp xã.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: triển khai, thực hiện Quy định này trên phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) nắm và chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý nhiệm vụ công chức xã phường Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý nhiệm vụ công chức xã phường Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực30/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý nhiệm vụ công chức xã phường Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý nhiệm vụ công chức xã phường Trà Vinh

          • 20/05/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/05/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực