Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang đến 2010 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 488-TB/TU ngày 14/3/2013 về chủ trương một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 15/5/2013 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí, địa điểm: tại tổ 15, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Loại cửa hàng: loại II.

3. Giai đoạn đầu tư xây dựng: 2011-2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan; có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án đầu tư phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu để thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2013.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương; (Báo cáo)
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng: KT CNLN, TH CB;
- Phó TP Tổng hợp - Nguyễn Ngọc Hoa;
- Phó TP QH ĐTXD - Nguyễn Việt Hoàng;
- Lưu: VT, (Dt 25)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang đến 2010 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang đến 2010 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Ngọc Thực
        Ngày ban hành20/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang đến 2010 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu Tuyên Quang đến 2010 2020

            • 20/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực