Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2011/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2017/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2011 CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức thực hiện đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tin sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức bán đấu giá tài sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2011/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2011/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành09/06/2017
       Ngày hiệu lực01/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2011/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 26/2011/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Hải Dương

           • 09/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực