Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính giao cho thuê đất mới Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT MỚI HOẶC CHO PHÉP THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012; Luật phí và lệ p ngày 25/11/2015; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TY-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kính phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 819/TTr-STNMT ngày 29/3/2017; của Sở Tài chính tại Văn bản số 920/STC-GCS ngày 21/3/2017; kèm Báo cáo thẩm định số 105/BC-STP ngày 28/3/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại những nơi: chưa có bản đồ địa chính có tọa độ hoc tại nơi đã có bản đồ nhưng hình thành thửa đất mới (các điểm góc thửa chưa được xác định tọa độ) trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện cung cấp dịch vụ đo đạc bản đồ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Mức giá và cách áp giá

1. Mức giá.

a) Trường hợp đo đạc lập bản đồ địa chính cho một thửa đất hoặc nhiều tha đất thực hiện không cùng một ngày thì giá dịch vụ đo đạc, lập bản đđịa chính được tính như sau:

ĐVT: đồng/thửa

TT

Diện tích đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Vị trí thửa đất tại khu vực đô thị

Vị trí thửa đất tại khu vực nông thôn

1

Thửa < 100 m2

1.988.396

1.331.741

2

Thửa: 100 -300 m2

2.361.220

1.581.442

3

Thửa: >300-500 m2

2.502.958

1.682.166

4

Thửa: > 500-1000 m2

3.065.444

2.047.973

5

Thửa: >1.000-3.000 m2

4.207.879

2.805.822

6

Thửa: >3.000-10.000 m2

6.462.287

4.328.158

7

Thửa: >1 ha-10 ha

7.754.745

5.193.789

8

Thửa: >10ha-50 ha

8.400.974

5.626.605

9

Thửa: >50 ha-100 ha

9.047.202

6.059.421

10

Thửa: >100 ha-500 ha

10.339.660

6.925.052

11

Thửa: >500 ha-1.000 ha

11.632.117

7.790.684

12

Thửa: >1.000 ha thì giá đo 01 km đường ranh giới

230.142

230.142

(Giá ở bảng trên chưa bao gồm giá dịch vụ xây dựng lưới tọa độ ở những nơi chưa có hoặc quá xa lưới tọa độ địa chính).

b) Trường hợp đo đạc, lập bản đồ địa chính cho một chủ sử dụng đất nhiều thửa đất trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện trong cùng một ngày thì giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính từ thửa đất thứ hai (02) trở đi được tính như sau:

ĐVT: đồng/thửa

TT

Diện tích đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Vtrí thửa đất tại khu vực đô thị

Vị trí thửa đất tại khu vực nông thôn

1

Thửa < 100 m2

1.590.717

1.065.393

2

Thửa: 100 -300 m2

1.888.976

1.265.154

3

Thửa: >300-500 m2

2.002.367

1.345.733

4.

Thửa:> 500-1.000 m2

2.452.355

1.638.379

5

Thửa: >1.000-3.000 m2

3.366.303

2.244.658

6

Thửa: >3.000-10.000 m2

5.169.830

3.462.526

7

Thửa: >1 ha-10 ha

6.203.796

4.155.031

8

Thửa: >10 ha-50 ha

6.720.779

4.501.284

9

Thửa: >50 ha-100 ha

7.237.762

4.847.537

10

Thửa: >100 ha-500 ha

8.271.728

5.540.042

11

Thửa: >500 ha-1.000 ha

9.305.694

6.232.547

12

Thửa: >1000 ha thì giá đo 01 km đường ranh giới

184.114

184.114

(Giá ở bảng trên chưa bao gồm giá dịch vụ xây dựng lưới tọa độ ở những nơi chưa có hoặc quá xa lưới tọa độ địa chính).

c) Giá dịch vụ xây dựng bổ sung lưới tọa độ (mốc bằng cọc g) tại những khu vực thiếu hoặc quá xa mốc địa chính để phục vụ đo vẽ khu đất như sau:

TT

Loại khó khăn

ĐV tính

Đơn giá (đồng/điểm)

Ghi chú

Tiêu chí phân loại khó kn

1

KK1

Điểm

2.955.789

KK1: khu vực đồng bằng, ít  cây; khu vực đồi núi, thấp, vùng trung du, giao thông thuận tiện.

2

KK2

Điểm

3.338.529

KK2: khu vực đồng bằng nhiều cây; khu vực đồi thưa cây vùng trung du, giao thông tương đối thuận tiện

3

KK3

Điểm

3.890.527

KK3: vùng đồi núi có độ cao trung bình so với khu vực bằng phng xung quanh từ 50 m đến 200 m, vùng đồng lầy, vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch, giao thông không thuận tiện.

4

KK4

Điểm

4.587.639

KK4: vùng núi có độ cao trung bình so với khu vực bằng phẳng xung quanh từ 200m đến 800m, vùng thủy triều, sình lầy, thụt sâu, vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt, giao thông khó khăn.

5

KK5

Điểm

5.773.925

KK5: vùng hải đảo, biên giới và vùng có độ cao trung bình so với khu vực bằng phng xung quanh trên 800m, giao thông rất khó khăn.

2. Cách áp giá.

Chi phí dịch vụ = Đơn giá x Khối lượng.

Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, và dịch vụ xây dựng lưới tọa độ địa chính ở trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và các chi phí khác theo quy định (Chi phí kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, thu nhập chịu thuế tính trưc, thuế giá trị gia tăng).

Giá dịch vụ áp dụng cho đo, cắm mốc ranh giới khu đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất (không bao gồm đo đạc bồi thường giải phóng mặt bằng).

Trường hợp đo đạc, lập bản đồ địa chính mà ranh gii thửa đất một phần thuộc khu vực đô thị và một phần thuộc khu vực nông thôn thì giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính được tính chung một mức giá đối với khu vực có diện tích ln hơn.

Trường hợp diện tích bản đồ khu đất nhỏ không phải thuê tư vấn kiểm tra thẩm định mà chdo cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thẩm định thì không thu phần tiền dịch vụ kiểm tra, nghiệm thu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tnh.

3. Khi mức lương cơ sở và giá cả vật tư khu vực thay đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tnh điều chnh cho phù hợp.

4. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các sở, Thủ trưng các ban, ngành cấp tnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTr Tnh ủy, HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
-Lưu: VT.NL2
G
ửi: + Bản giấy: TP không nhận VB ĐT.
+ Điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính giao cho thuê đất mới Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính giao cho thuê đất mới Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Ngọc Sơn
       Ngày ban hành10/04/2017
       Ngày hiệu lực20/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính giao cho thuê đất mới Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính giao cho thuê đất mới Hà Tĩnh

           • 10/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực