Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 24/2010/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 24/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tại Tờ trình số 754/TTr-BQLKKT ngày 13 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư Pháp;
- TT.TU, HĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Sở ngành đoàn thể, UBND huyện, TX và TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Lưu: VT, KTN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực06/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 24/2010/QĐ-UBND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 24/2010/QĐ-UBND An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành21/06/2018
       Ngày hiệu lực06/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 24/2010/QĐ-UBND An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 24/2010/QĐ-UBND An Giang

           • 21/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực