Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo niên độ ngân sách hàng năm

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã phường Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 05/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo niên độ ngân sách hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy NB;
- TT.HĐND tỉnh NB;
- Đoàn ĐBQH tỉnh NB;
- UBMTTQVN tỉnh NB;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu VT, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự quyết toán, thời hạn khóa sổ, thời hạn gửi báo cáo quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo niên độ ngân sách hàng năm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện), Ủy ban nhân dân (sau đây gọi là UBND) các xã, phường, thị trấn được giao quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng năm.

Chương II

NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ QUYẾT TOÁN; THỜI HẠN KHÓA SỔ, THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM

Điều 3. Nguyên tắc quyết toán

Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hàng năm

Thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Trình tự quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã theo niên độ ngân sách hàng năm

1. Chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi UBND cấp xã (thông qua bộ phận tài chính, kế toán xã). Nội dung, biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách cấp xã do Kho bạc Nhà nước cấp huyện kiểm soát, thanh toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và UBND cấp xã.

3. UBND cấp xã (bộ phận tài chính, kế toán xã) căn cứ báo cáo quyết toán năm của Chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án) và của Kho bạc Nhà nước cấp huyện thẩm định, xét duyệt và thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt quyết toán năm gửi các chủ đầu tư- (hoặc ban quản lý dự án) và Kho bạc Nhà nước cấp huyện, tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hàng năm, trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

Nội dung xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã theo niên độ ngân sách hàng năm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được thông báo kết quả theo biểu mẫu số 01/TBTĐ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017.

Điều 6. Thời hạn khóa sổ lập báo cáo quyết toán năm

Thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 7. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách cấp xã theo niên độ ngân sách hàng năm

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm

Các chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), Kho bạc Nhà nước cấp huyện gửi báo cáo quyết toán năm cho UBND cấp xã trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

2. Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định), UBND cấp xã (bộ phận tài chính, kế toán xã) phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với từng chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quyết định

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã phường Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã phường Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành24/07/2018
        Ngày hiệu lực03/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã phường Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã phường Ninh Bình

            • 24/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực