Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ DO CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CÁC BẾN XE KHÁCH HẢI DƯƠNG ĐANG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/ chuyến

TT

Danh mc

Bến xe loại 3

Bến xe loại 4

I

Xe chạy theo tuyến cố định

 

 

1

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 0 Km đến dưới 200Km

 

 

 

Xe có tải trọng thiết kế 16 ghế

18.000

16.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 25 ghế

34.000

31.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 29 ghế

36.000

34.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 34 ghế

38.000

36.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế

41.000

38.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 51 ghế và xe giường nằm

43.000

41.000

2

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 200 Km đến dưới 500Km

 

 

 

Xe có tải trọng thiết kế 16 ghế

20.000

18.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 25 ghế

36.000

33.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 29 ghế

40.000

37.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 34 ghế

43.000

41.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế

47.000

44.000

 

Xe có tải trọng thiết kế 51 ghế và xe giường nằm

51.000

48.000

3

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 500 Km trở lên

 

 

 

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế trở lên (hoặc xe giường nằm)

180.000

162.000

II

Xe buýt

 

 

1

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 0 Km đến dưới 50 Km (buýt nội tỉnh)

 

 

 

Xe có tải trọng thiết kế từ 40 ghế, chỗ đứng trở xuống

11.000

11.000

 

Xe có tải trọng thiết kế trên 40 ghế, chỗ đứng đến dưới 60 ghế, chỗ đứng

12.000

12.000

 

Xe có tải trọng thiết kế từ 60 ghế, chỗ đứng trở lên

14.000

14.000

2

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 50 Km trở lên (buýt lân cận)

 

 

 

Xe có tải trọng thiết kế từ 40 ghế, chỗ đứng trở xuống

15.000

15.000

 

Xe có tải trọng thiết kế từ trên 40 ghế, chỗ đứng đến dưới 60 ghế, chỗ đứng

18.000

18.000

 

- Loại xe có tải trọng thiết kế từ 60 ghế, chỗ đứng trở lên

22.000

22.000

Điều 2. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định; thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND, UBND t
nh;
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm CNTT (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (80b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành 07/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Hải Dương

  • 07/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực