Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND phát triển hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tại văn bản số 1539/SNN-PTNT ngày 21/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 (năm) tỷ đồng trở lên, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 (năm) tỷ đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết.

Phòng Kinh tế cấp huyện là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp nhận hồ sơ dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 (năm) tỷ đồng trở lên. Thành lập hội đồng thẩm định liên ngành, tổ chức, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết trên địa bàn.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Giao phòng Kinh tế tiếp nhận các dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 (năm) tỷ đồng. Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo đúng quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;.
- Các Bộ: NN&P
TNT, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường
trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- VPUBTP: CVP, PCVP, TKBT, KT, KG-VX, ĐT, TTT
HCB;
- Trung tâm tin học công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT (Túy 2b)-16170

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực24/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND phát triển hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2019/QĐ-UBND phát triển hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực24/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2019/QĐ-UBND phát triển hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2019/QĐ-UBND phát triển hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

           • 14/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực