Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi hoạt động Phòng Quản lý đô thị Bình Chánh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2011/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định s12/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư, tư vấn xây dựng công trình của thành ph H Chí Minh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2870/TTr-NV ngày 16 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo s 1118/BC-TP ngày 06 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí:

Phòng Quản lý đô thị Huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, SGiao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Quản lý đô thị Huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đhoạt động.”

Lý do: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mu) v tchức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện.

2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

2. Chức năng:

Phòng Quản lý đô thị Huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đu tư xây dựng; phát trin đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; thông tin liên lạc; cung cấp năng lượng; vệ sinh môi trường đô thị; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão...)”.

Lý do: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 của Nghị định s 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh.

3. Bổ sung tại Điều 2 Quy chế: Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đô thị.

Lý do: Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định s 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng.

4. Bổ sung tại Khoản 2, Điều 2 Quy chế: Thẩm định, trình phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Lý do: Theo Công văn số 1991/UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giao nhiệm vụ thm định, trình phê duyệt dự án thuộc thm quyn quyết định chủ trương đu tư của Chủ tịch y ban nhân dân Huyện và Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của y ban nhân dân Thành phban hành quy định vquản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vn đu tư và tư vn xây dựng công trình của thành ph H Chí Minh.

Điều 2. Bỏ điểm i Khoản 2 Điều 2: “Phối hợp với Thanh tra xây dựng Huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức Thanh tra xây dựng các xã - thị trấn.”

Lý do: Thanh tra xây dựng hiện nay thuộc Sở xây dựng nên Phòng Quản lý đô thị không có chức năng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đi với công chức thanh tra xây dựng các xã, thị trấn.

Điều 3. Điu khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc y ban nhân dân Huyện và Chủ tịch y ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- S Tư pháp;
- Sở NN&PTNT, S GTVT;
- Sở XD; S QHKT;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- TTHU, TTHĐND, TTUB;
- CVP (HU-UB), PCVP;
- Cổng thông tin điện tử (công khai);
- Lưu: VT- TH, PNV(Th.).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi hoạt động Phòng Quản lý đô thị Bình Chánh Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi hoạt động Phòng Quản lý đô thị Bình Chánh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Phú Lữ
       Ngày ban hành25/09/2019
       Ngày hiệu lực07/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (15/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi hoạt động Phòng Quản lý đô thị Bình Chánh Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi hoạt động Phòng Quản lý đô thị Bình Chánh Hồ Chí Minh

           • 25/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực