Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2019 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 160/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (đ
báo cáo);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp (ki
m tra);
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh;
-
UBMTTQ VN tnh và các cơ quan đoàn th;
- Các thành viên UBND t
nh;
- S
Tư pháp (tự kiểm tra);
- Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH t
nh;
- Các Phó Văn phòng UBND t
nh;
- Trung tâm CB-TH t
nh (đăng công báo);
- Lưu: VT, MT, CH (
QĐ 05)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2020
Ngày hiệu lực24/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(16/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành14/05/2020
        Ngày hiệu lực24/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (16/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

              • 14/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực