Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2015/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 271/TTr-TTr ngày 02/3/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 905/SNV-TCBCCCVC ngày 17/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An như sau:

“c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện”.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.
QD_bo sung_QD_20 _CNNV_Thanh tra tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực10/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(27/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực10/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (27/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bổ sung Quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Long An

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực