Quyết định 13/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2023/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XÂY DỰNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CHIA SẺ, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 104/TTr-SXD ngày 08 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Báo LS, Đài PT-TH tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

QUY CHẾ

PHỐI HỢP XÂY DỰNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CHIA SẺ, CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại Điều 6 Nghị định số 44/2022/NĐ- CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và các quy định có liên quan của các cấp có thẩm quyền.

3. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, thông tin, dữ liệu do mình cung cấp.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo đúng quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 11, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Phối hợp trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện chế độ chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu như sau:

a) Thực hiện chia sẻ, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định, đúng thời hạn. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không chia sẻ, cung cấp thông tin đúng thời hạn theo quy định, phải có giải trình bằng văn bản và chia sẻ, cung cấp thông tin ngay sau khi có điều kiện thực hiện.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản được cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình. Trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

c) Không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

d) Không được lợi dụng việc chia sẻ, cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các thông tin trái với các quy định của pháp luật; cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

đ) Không được khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

e) Không được chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chia sẻ, cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng, trừ trường hợp được cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có thẩm quyền cho phép.

g) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp.

Điều 6. Hình thức phối hợp thực hiện chế độ chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Gửi thông tin, dữ liệu về Sở Xây dựng bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử đã ký số theo quy định, cụ thể:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo Biểu mẫu số 6, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, theo Biểu mẫu số 7, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

c) Cục Thuế tỉnh:

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, theo Biểu mẫu số 8, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

d) Cục Thống kê tỉnh:

Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu số về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở, kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, gửi Sở Xây dựng trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả điều tra.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Cung cấp thông tin, dữ liệu theo năm về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn theo Biểu mẫu số 9, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn quản lý thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

e) Chủ đầu tư dự án bất động sản (không phân biệt nguồn vốn) cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản như sau:

- Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch, theo Biểu mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 11, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

- Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về tình hình giao dịch bất động sản của dự án, theo Biểu mẫu số 12, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

- Gửi thông tin, dữ liệu về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án.

g) Sàn giao dịch bất động sản:

Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quý về tình hình giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản thông qua sàn giao dịch, theo Biểu mẫu số 13, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP .

3. Thời gian thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Định kỳ hàng quý: trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

- Định kỳ hàng năm: trước ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo.

- Thời hạn chốt số liệu:

+ Định kỳ hàng quý: ngày 05 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

+ Định kỳ hàng năm: ngày 05 tháng cuối cùng của năm báo cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin , dữ liệu liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp.

3. Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức liên quan, các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP , Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

6. Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý.

7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh: định kỳ hằng quý, trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý; định kỳ hằng năm, trước ngày 20 tháng cuối cùng của năm.

8. Sử dụng bộ máy, biên chế được giao lập phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh

1. Thu thập, chia sẻ, cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này trong phạm vi chức năng quản lý của mình.

2. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung sau: điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch qua ứng dụng web, công khai quy hoạch, tích hợp thông tin quy hoạch lên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp hướng dẫn về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ thông tin lên Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu về đất đai do Sở quản lý với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

5. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu về thuế do Cục Thuế tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Sở Xây dựng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về quy hoạch với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền

a) Từ chối yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trái với quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

b) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi quyền khai thác, sử dụng thông tin của mình bị vi phạm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành18/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Lạng Sơn

              • 18/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực