Quyết định 13/QĐ-TCTK

Quyết định 13/QĐ-TCTK năm 2013 về Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013” của Tổng cục Thống kê

Nội dung toàn văn Quyết định 13/QĐ-TCTK Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2013

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 68/2006/NĐ-CP">76/2006/TT-BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013” của Tổng cục Thống kê.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ chức, triển khai “Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013” tại đơn vị theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (để bc);
- KBNN tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 7/1/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê và cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê là đối tượng áp dụng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Tổng cục Thống kê.

II. Mục đích

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn thuộc Tổng cục Thống kê trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và trong sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày.

3. Chấp hành các cơ chế quản lý tài chính mới nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các đơn vị hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

4. Làm căn cứ cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị mình; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

5. Gắn việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. Yêu cầu

1. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể:

- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thông tư số 68/2006/NĐ-CP">76/2006/TT-BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định;

- Công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/03/2010 của Bộ Tài chính về việc thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015;

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại các đơn vị, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và trong toàn bộ các hoạt động liên quan theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

3. Căn cứ các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật để xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản của nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và trong sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến tiêu cực, gây lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục duy trì thường xuyên việc học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn Thi hành đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

2. Các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác học tập, nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục tại đơn vị nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức để có những hành động, việc làm cụ thể tạo bước chuyển thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế văn hóa công sở của cơ quan Tổng cục Thống kê.

3. Công đoàn Tổng cục Thống kê, báo cáo, Tạp chí thuộc Tổng cục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Hoàn thiện hệ thống chế độ định mức, tiêu chuẩn, làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Tổng cục

1. Các đơn vị thuộc Tổng cục tiến hành rà soát, xây dựng, trình Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn liên quan đến các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách trình cấp thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những nội dung, quy định không còn phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước, hoặc còn chồng chéo.

2. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn để làm căn cứ xác định kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị mình.

III. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Thanh tra Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến tiêu cực, lãng phí.

- Phối hợp cùng với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc Tổng cục theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013.

- Lồng ghép nội dung xem xét việc chấp hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra trong các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2013.

2. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hàng năm tại đơn vị và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đối với những vi phạm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát hiện qua công tác kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị phải khẩn trương khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý.

4. Đối với cán bộ, công chức vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải kiên quyết xử lý trách nhiệm về hành chính và công vụ, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với các sai phạm tại đơn vị theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt thẩm quyền cần khẩn trương báo cáo thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xử lý hoặc báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

IV. Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực cụ thể

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tổng cục được giao tại điều 69 Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cụ thể trong việc:

- Hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; xây dựng và hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch; danh mục các dự án đầu tư bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thẩm định, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và các quy hoạch, kế hoạch được duyệt;

- Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu theo thẩm quyền.

2. Tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo

- Nghiên cứu lồng ghép các nội dung hội nghị, rút ngắn thời gian hội nghị, hạn chế tổ chức chiêu đãi, tặng quà khi tổ chức hội nghị, không kết hợp tổ chức hội nghị với tham quan, nghỉ mát;

- Quán triệt tinh thần đơn giản hóa quy trình họp, chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi thực sự cần thiết, đảm bảo các cuộc họp được tổ chức một cách hiệu quả, tiết kiệm, không hình thức, phô trương.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý đi công tác nước ngoài:

- Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01/11/2012 của Văn phòng Chính phủ;

- Quản lý chặt chẽ chương trình đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, có nội dung thiết thực, không trùng lắp, đúng thành phần, không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục quản lý ngân sách nhà nước chi đoàn ra của Tổng cục đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

4. Tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc:

- Không mua sắm trang thiết bị làm việc đắt tiền, xa hoa, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về mua hàng sản xuất trong nước, quy chế đấu thầu trong mua sắm tài sản;

- Thực hiện đúng định mức sử dụng ô tô, điện thoại và trang thiết bị làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Phấn đấu tiết kiệm chi phi quản lý và các chi phí chung.

5. Trong quá trình lập và triển khai các dự án phải tính toán kỹ hiệu quả và thực hiện tối đa các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (xăng, dầu, điện, nước...) để giảm thiểu các khoản chi như vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7. Rà soát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng và sửa chữa trụ sở làm việc ở các đơn vị theo đúng định mức sử dụng công sở nhà nước quy định. Tránh tình trạng xây dựng phô trương hình thức lãng phí không cần thiết.

8. Tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu tránh nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

9. Trong lĩnh vực giao dự toán;

- Thực hiện việc giao dự toán kịp thời cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp thực hiện việc lp dự toán chi ngân sách hàng năm theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;

- Nghiên cứu, xây dựng định mức khoán chi về văn phòng phẩm, điện thoại công sở, các công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động công vụ cho phù hợp với từng đối tượng sử dụng.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu chuẩn, chế độ trong sử dụng các nguồn kinh phí, tài sn nhà nước. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

10. Trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và thời gian:

- Hàng năm các đơn vị phải hoàn thiện công tác rà soát lại các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức; quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lại đơn vị. Trên cơ sở rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm phù hợp với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai để các tổ chức đoàn thể và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện;

- Tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị có thể thành lập Tổ Công tác kiểm nghiệm để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy chế về thời gian làm việc, chế độ trách nhiệm, ... tại đơn vị mình và báo cáo kết quả đối với lãnh đạo đơn vị để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm các nội quy, quy chế đồng thời thực hiện công khai kết quả xử lý các vi phạm.

V. Công tác tổng hợp báo cáo

- Đối với báo cáo quý: Trước ngày 10 của tháng cuối quý các đơn vị phải tổng hợp kết quả tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị gửi Vụ Kế hoạch tài chính để tổng hợp.

- Đối với báo cáo năm: Trước ngày 05 tháng 9 đơn vị phải tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cả năm gửi Vụ Kế hoạch tài chính để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nội dung của Chương trình này; xác định rõ một số nhiệm vụ cấp bách trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư; xây dựng cơ chế chính sách và có các biện pháp cụ thể, có phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao; cần quy định cụ thể thời gian thực hiện và hoàn thành.

Trên cơ sở đó, tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và gửi Vụ Kế hoạch tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tổng cục, Vụ Pháp chế tuyên truyền và Thi đua khen thưởng theo dõi, đôn đốc, tính điểm thi đua và kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình này tại các đơn vị./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/QĐ-TCTK

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2013
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 13/QĐ-TCTK Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 13/QĐ-TCTK Thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thống kê
Người ký Đỗ Thức
Ngày ban hành 07/01/2013
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 13/QĐ-TCTK Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/QĐ-TCTK Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

  • 07/01/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực