Quyết định 130/2003/QĐ-UB

Quyết định 130/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 130/2003/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội"


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN “NGHỆ NHÂN HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 120/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và một số chế độ đối với Nghệ nhân”;
Theo đề nghị của Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 312/ LMHTXHN ngày 17 tháng 10 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn ”Nghệ nhân Hà Nội”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố; Các thành viên của Hội đồng xét chọn “Nghệ nhân Hà Nội”; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN NGHỆ NHÂN HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đông xét chọn Nghệ nhân Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn ).

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng xét chọn làm việc theo nguyên tắc: tập trung, dân chủ, quyết nghị các vấn đề theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn được lập thành biên bản, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

Điều 3. Tổ chức của Hội đồng xét chọn

 1. Hội đồng xét chọn gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và một số thành viên do UBND Thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Thành phố.

 2. Chủ tịch Hội đồng xét chọn là đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội.

 3. Phó chủ tịch Hội đồng xét chọn là đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin Thành phố Hà Nội.

4. Thành viên của Hội đồng xét chọn là đại diện một số cơ quan liên quan của Trung ương và Hà Nội, gồm những cán bộ quản lý am hiểu chuyên môn về các ngành nghề thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ.

Tuỳ theo yêu cầu chuyên môn trong từng đợt xét chọn có thể mời chuyên gia hoặc nghệ nhân tham gia vào hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng xét chọn Nghệ nhân Hà Nội

 1. Hội đồng xét chọn có chức năng tiếp nhận, xem xét, lựa chọn, lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại “Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và một số chế độ đối với Nghệ nhân” (ban hành kèm theo Quyết định số 120/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội) trình UBND Thành phố xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”.

Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ sau:

a) Tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách những người đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”.

b) Đánh giá trình độ tay nghề, kỹ năng, mức độ tinh xảo, giá trị thẩm mỹ, giá trị kinh tế - xã hội các sản phẩm, tác phẩm của người đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”.

c) Lập danh sách và biên bản giới thiệu những người đạt tiêu chuẩn trình UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

d) Xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xét chọn Nghệ nhân Hà Nội.

2. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng.

b) Chủ trì các cuộc họp và ký các văn bản của Hội đồng.

c) Báo cáo với UBND Thành phố về kết quả công tác xét chọn Nghệ nhân Hà Nội.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 2 Điều này và giải quyết những công việc được Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn

Cơ quan thường trực của Hội đồng xét chọn là Liên minh HTX Thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan của Thành phố tổ chức thực hiện công tác xét chọn Nghệ nhân Hà Nội theo quy định của UBND Thành phố.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn được bố trí từ ngân sách Thành phố Hà Nội.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng lập kế hoạch bố trí sử dụng kinh phí phục vụ công tác xét chọn Nghệ nhân Hà Nội.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội và các thành viên Hội đồng xét chọn có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 130/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2003
Ngày hiệu lực 21/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 130/2003/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 130/2003/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội"
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 130/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành 21/10/2003
Ngày hiệu lực 21/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 130/2003/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội"

Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/2003/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng xét chọn "Nghệ nhân Hà Nội"

  • 21/10/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực