Quyết định 130/QĐ-SXD

Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 2 3 quý I 2012 Sở Xây dựng Cà Mau


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/QĐ-SXD

Cà Mau, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ chỉ số giá xây dựng quý tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Phân viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng xác định; Ý kiến của các Sở, Ngành và đơn vị có liên quan tại cuộc họp vào ngày 31/7/2012;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2012 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh Cà Mau (báo cáo);
- Các sở, ngành có CTXD chuyên ngành;
- Cục thống kê tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện và TP. Cà Mau;
- Phòng HTKT các huyện, QL ĐT TP. Cà Mau;
- Website Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, P. KTXD, Hn 01/35.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

(Ban hành kèm Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 02/08/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau)

I. PHẦN THUYẾT MINH CHUNG:

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 05 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Cà Mau và bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chỉ số giá phần xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu;

2. Các từ ngữ trong tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh; các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng số 1 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng số 2 đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí lán trại tạm).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá trị vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng số 3 đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng số 4 phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 01, 02, 3 và quý 1 năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011.

4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 01, 02, 3 và quý 1 năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Cà Mau tính trong các chỉ số giá xây dựng được lấy mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011, giá vật liệu xây dựng được lấy tại thời điểm tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2012 do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Cà Mau công bố.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

II. PHẦN CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG: Gồm 04 bảng.

Bảng số 1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T1/2012

T2/2012

T3/2012

Q1/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

109,13

109,80

109,93

109,62

2

Công trình giáo dục

113,50

113,99

114,39

113,96

3

Công trình văn hóa

108,17

108,61

108,70

108,49

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

109,64

110,33

110,80

110,26

5

Công trình y tế

109,26

109,50

109,63

109,46

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

Đường dây

116,35

116,35

116,36

116,35

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

109,95

110,90

111,64

110,83

 

Đường nhựa

108,58

108,56

109,80

108,98

2

Công trình cầu

 

 

 

 

 

Cầu bê tông

109,17

109,28

109,46

109,31

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

1

Cống bê tông cốt thép

110,22

110,32

110,48

110,34

2

Kênh mương

119,05

119,05

119,05

119,05

3

Đê đập bằng đất

118,41

118,43

118,44

118,43

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

115,96

116,00

116,20

116,05

2

Công trình mạng thoát nước

111,31

111,86

112,44

111,87

 

Bảng số 2: CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T1/2012

T2/2012

T3/2012

Q1/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

108,88

109,63

109,78

109,43

2

Công trình giáo dục

113,08

113,60

114,03

113,57

3

Công trình văn hóa

107,79

108,30

108,39

108,16

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

109,35

110,12

110,66

110,04

5

Công trình y tế

110,36

110,66

110,84

110,62

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

Đường dây

116,60

116,59

116,60

116,60

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

109,32

110,33

111,12

110,26

 

Đường nhựa

107,94

107,92

109,24

108,37

2

Công trình cầu

 

 

 

 

 

Cầu bê tông

108,50

108,62

108,80

108,64

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

1

Cống bê tông cốt thép

109,91

110,02

110,19

110,04

2

Kênh mương

119,04

119,04

119,04

119,04

3

Đê đập bằng đất

118,28

118,30

118,31

118,30

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

115,71

115,76

115,97

115,81

2

Công trình mạng thoát nước

110,83

111,41

112,03

111,42

 

Bảng số 3: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T1/2012

T2/2012

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

103,52

135,43

115,60

104,45

135,43

115,60

2

Công trình giáo dục

103,53

135,43

115,60

104,29

135,43

115,60

3

Công trình văn hóa

102,32

135,43

115,60

102,95

135,43

115,60

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

103,39

135,43

115,60

104,38

135,43

115,60

5

Công trình y tế

103,41

135,43

115,60

103,81

135,43

115,60

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

103,64

135,43

115,60

103,63

135,43

115,60

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

105,73

135,43

115,60

106,90

135,43

115,60

 

Đường nhựa

104,08

135,43

115,60

104,06

135,43

115,60

2

Công trình cầu

 

 

 

 

 

 

 

Cầu bê tông

103,26

135,43

115,60

103,41

135,43

115,60

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Cống bê tông cốt thép

103,26

135,43

115,60

103,41

135,43

115,60

2

Kênh mương

105,70

135,43

115,60

106,81

135,43

115,60

3

Đê đập bằng đất

104,30

135,43

115,60

104,83

135,43

115,60

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

104,28

135,43

115,60

104,35

135,43

115,60

2

Công trình mạng thoát nước

105,15

135,43

115,60

105,88

135,43

115,60

 

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

T3/2012

Q1/2012

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

104,64

135,43

115,60

104,20

135,43

115,60

2

Công trình giáo dục

104,90

135,43

115,60

104,24

135,43

115,60

3

Công trình văn hóa

103,07

135,43

115,60

102,78

135,43

115,60

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

105,06

135,43

115,60

104,28

135,43

115,60

5

Công trình y tế

104,05

135,43

115,60

103,75

135,43

115,60

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

103,65

135,43

115,60

103,64

135,43

115,60

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

Đường bê tông xi măng

107,82

135,43

115,60

106,82

135,43

115,60

 

Đường nhựa

105,63

135,43

115,60

104,59

135,43

115,60

2

Công trình cầu

 

 

 

 

 

 

 

Cầu bê tông

103,65

135,43

115,60

103,44

135,43

115,60

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Cổng bê tông cốt thép

103,65

135,43

115,60

103,44

135,43

115,60

2

Kênh mương

107,15

135,43

115,60

106,55

135,43

115,60

3

Đê đập bằng đất

105,05

135,43

115,60

104,73

135,43

115,60

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

104,69

135,43

115,60

104,44

135,43

115,60

2

Công trình mạng thoát nước

106,66

135,43

115,60

105,90

135,43

115,60

 

Bảng số 4: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính %

STT

LOẠI VẬT LIỆU

T1/2012

T2/2012

T3/2012

Q1/2012

1

Xi măng

108,47

110,80

109,74

109,67

2

Cát

104,19

101,27

101,27

102,24

3

Đá xây dựng

102,71

103,82

106,86

104,46

4

Gạch xây

105,48

109,04

113,27

109,26

5

Nhựa đường phuy 60/70

105,41

105,41

105,41

105,41

6

Gạch lát

101,28

103,48

103,48

102,74

7

Vật liệu tấm lợp

100,11

100,11

105,17

101,79

8

Thép xây dựng

100,89

100,45

100,45

100,60

9

Gỗ xây dựng

114,28

114,28

114,28

114,28

10

Kính xây dựng

100,00

100,00

100,00

100,00

11

Sơn và vật liệu sơn

108,74

108,74

108,74

108,74

12

Vật liệu đường ống

104,03

104,03

104,03

104,03

13

Vật liệu điện

103,47

110,68

110,68

108,28

14

Nhiên liệu

103,17

103,17

110,13

105,49

15

Vật liệu khác

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 2 3 quý I 2012 Sở Xây dựng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 2 3 quý I 2012 Sở Xây dựng Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu130/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Dân
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 2 3 quý I 2012 Sở Xây dựng Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 2 3 quý I 2012 Sở Xây dựng Cà Mau

           • 02/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực